Language of document : ECLI:EU:F:2007:25

TARNAUTOJŲ TEISMO (trečioji kolegija) SPRENDIMAS

2007 m. vasario 14 d.

Byla F‑1/06

Juan Miguel Fernández Ortiz

prieš

Europos Bendrijų Komisiją

„Pareigūnai – Įdarbinimas – Bandomasis laikotarpis – Atleidimas iš darbo pasibaigus bandomajam laikotarpiui“

Dalykas: Pagal EB 236 ir AE 152 straipsnius pareikštas ieškinys, kuriuo J. M. Fernández Ortiz prašo panaikinti Komisijos sprendimą atleisti jį iš darbo pasibaigus išbandymo laikotarpiui.

Sprendimas: Atmesti ieškinį. Kiekviena šalis padengia savo bylinėjimosi išlaidas.

Santrauka

1.      Pareigūnai – Įdarbinimas – Išbandymo laikotarpis

(Pareigūnų tarnybos nuostatų 34 straipsnio 3 ir 4 dalys)

2.      Pareigūnai – Įdarbinimas – Išbandymo laikotarpis

(Pareigūnų tarnybos nuostatų 34 straipsnio 3 ir 4 dalys)

3.      Pareigūnai – Įdarbinimas – Išbandymo laikotarpis

(Pareigūnų tarnybos nuostatų 34 straipsnio 3 dalis)

4.      Pareigūnai – Įdarbinimas – Išbandymo laikotarpis

(Pareigūnų tarnybos nuostatų 34 straipsnio 3 ir 5 dalys)

1.      Pareigūnų tarnybos nuostatų 34 straipsnio 3 dalyje paskyrimų tarnybai suteikta teisė atleisti išbandymo laikotarpiui paskirtą pareigūną, jeigu jis yra netinkamas eiti pareigas, o jame numatytas terminas neturėtų būti aiškinamas taip, jog bet kuriuo atveju minėta tarnyba sprendimą turėtų priimti prieš pasibaigiant išbandymo laikotarpiui ir kad ji gali teisėtai atleisti išbandymo laikotarpiui paskirtą pareigūną tik iki pasibaigiant šiam laikotarpiui.

Vis dėlto tai, kad paskyrimų tarnyba neprivalo per imperatyvų terminą nuspręsti dėl pareigūno, neatleidžia jos nuo pareigos tai padaryti per protingą terminą, nes paskyrimų tarnyba privalo užtikrinti, jog kiekvieno pareigūno padėtis atitiktų Pareigūnų tarnybos nuostatus.

Terminas, į kurį atsižvelgiama vertinant, ar paskyrimų tarnyba nusprendė per protingą terminą, pradedamas skaičiuoti nuo tada, kai parengiama ir suinteresuotajam asmeniui įteikiama išbandymo laikotarpio pabaigos ataskaita. Iš tiesų remiantis tokia tvarka ir nuo minėtos dienos laikoma, jog išbandymo laikotarpiui paskirtam pareigūnui yra pranešta apie jo atžvilgiu pradedamą atleidimo iš darbo procedūrą.

(žr. 41, 44 ir 45 punktus)

Nuoroda:

Teisingumo Teismo sprendimai: 1978 m.. birželio 1 d. Sprendimo D’Auria prieš Komisiją, 99/77, Rink. p. 1267, 18 ir 19 punktai; 1973 m. liepos 12 d. Sprendimo Di Pillo prieš Komisiją, 10/72 ir 47/72, Rink. p. 763, 9 punktas; 1976 m. vasario 26 d. Sprendimo Van de Roy prieš Komisiją, 92/75, Rink. p. 343, 12 punktas.

2.      Jokia nuostata Pareigūnų tarnybos nuostatuose neleidžia teigti, jog išbandymo laikotarpiui paskirtas pareigūnas, kurio išbandymo laikotarpio ataskaita yra neigiama, galėtų būti implicitiškai pakirtas į nuolatinę tarnybą vien dėl to, jog baigėsi jo išbandymo laikotarpis. Iš tiesų tai, jog yra įtvirtintas išbandymo laikotarpis, galimybė jį pratęsti ir atleidimo procedūra, nurodyta Pareigūnų tarnybos nuostatų 34 straipsnio 3 dalyje, rodo, jog išbandymo laikotarpiui paskirtas pareigūnas turi ne besąlyginę teisę būti paskirtas į nuolatinę tarnybą pasibaigus išbandymo laikotarpiui, bet tik galimybę, nes paskirtu į nuolatinę tarnybą gali būti tik pareigūnas, kuris įrodė turintis pakankamų profesinių gebėjimų.

(žr. 53 ir 55 punktus)

Nuoroda:

Minėto Teisingumo Teismo sprendimo Di Pillo prieš Komisiją 9 punktas.

3.       Pareigūnų tarnybos nuostatų 34 straipsnio 3 dalyje numatytų terminų nesilaikymas rengiant ataskaitą yra pažeidimas, kuriuo remiantis, kad ir kaip būtų gaila, negalima ginčyti šios ataskaitos teisėtumo, jei suinteresuotasis asmuo turėjo pakankamai laiko pateikti savo pastabas, dėl ko paskyrimų tarnyba galėjo pateikti savo vertinimą ir taip įvykdyti atitinkamą pareigą.

Lygiai taip pat vėlavimas pranešti apie sprendimą pratęsti išbandymo laikotarpį neturi įtakos šio sprendimo teisėtumui, jei suinteresuotajam asmeniu administracija tinkamai ir laiku pranešė apie tai, jog jo išbandymo laikotarpis yra pratęsiamas ir šis asmuo dėl to neatsidūrė neapibrėžtoje ar teisiškai nesureguliuotoje situacijoje.

(žr. 59–62 punktus)

Nuoroda:

1982 m. kovo 25 d. Teisingumo Teismo sprendimo Munk prieš Komisiją, 98/81, Rink. p. 1155, 8 ir 9 punktai.

1997 m. kovo 5 d. Pirmosios instancijos teismo sprendimo Rozand‑Lambiotte prieš Komisiją, T‑96/95, Rink. VT p. I‑A‑35 ir II‑97, 72 punktas.

4.      Remiantis Pareigūnų tarnybos nuostatų 34 straipsniu paskyrimų tarnybai suteikta teisė atleisti išbandymo laikotarpiui paskirtą pareigūną ir atsisakyti jam taikyti į nuolatines pareigas paskirtiems pareigūnams taikytinus nuostatus nepažeidžia jokio bendrojo teisės principo, taikomo Bendrijos viešajai tarnybai.

Laikoma, jog atleidimas nepažeidžia gero administravimo principo, kito bendrojo principo ar suinteresuotojo asmens pagrindinių teisių, jei išbandymo laikotarpiui paskirtas pareigūnas eina savo pareigas iki paskyrimų tarnybos sprendimo, gauna už šį laikotarpį atlyginimą, dėl jo per protingą laikotarpį priimtas sprendimas ir jis taip pat turi teisę į kompensaciją, numatytą Pareigūnų tarnybos nuostatų 34 straipsnio 5 dalyje.

(žr. 69 ir 70 punktus)