Language of document : ECLI:EU:F:2007:25

CIVILDIENESTA TIESAS SPRIEDUMS (trešā palāta)

2007. gada 14. februārī

Lieta F‑1/06

Juan Miguel Fernández Ortiz

pret

Eiropas Kopienu Komisiju

Ierēdņi – Pieņemšana darbā – Pārbaudes laiks – Atlaišana pārbaudes laika beigās

Priekšmets Prasība, kas celta saskaņā ar EKL 236. pantu un EAEKL 152. pantu, ar ko Fernández      Ortiz lūdz atcelt Komisijas lēmumu, ar kuru ir paziņots par viņa atlaišanu viņa pārbaudes laika beigās

Nolēmums Prasību noraidīt. Katrs lietas dalībnieks savus tiesāšanās izdevumus sedz pats.

Kopsavilkums

1.      Ierēdņi – Pieņemšana darbā – Pārbaudes laiks

(Civildienesta noteikumu 34. panta 3. un 4. punkts)

2.      Ierēdņi – Pieņemšana darbā – Pārbaudes laiks

(Civildienesta noteikumu 34. panta 3. un 4. punkts)

3.      Ierēdņi – Pieņemšana darbā – Pārbaudes laiks

(Civildienesta noteikumu 34. panta 3. punkts)

4.      Ierēdņi – Pieņemšana darbā – Pārbaudes laiks

(Civildienesta noteikumu 34. panta 3. un 5. punkts)

1.      Civildienesta noteikumu 34. panta 3. punkts, kas iecēlējinstitūcijai sniedz iespēju atlaist pārbaudāmo nekompetences dēļ, un tajā paredzētie termiņi nevar tikt interpretēti tādējādi, ka minētajai iestādei katrā ziņā būtu jālemj pirms pārbaudes laika beigām un ka tā var likumīgi atlaist pārbaudāmo tikai pirms šī pārbaudes laika beigām.

Tomēr tas, ka iecēlējinstitūcijai nav pienākuma obligāti rīkoties kādā konkrētā termiņā, nevar to atbrīvot no pienākuma lemt saprātīgā termiņā, jo tai ir pienākums visus ierēdņus nostādīt situācijā, kas ir atbilstoša Civildienesta noteikumiem.

Termiņu, kas ir jāņem vērā, lai novērtētu, vai tā ir lēmusi saprātīgā termiņā, sāk skaitīt no brīža, kad ir sagatavots ziņojums par pārbaudes laika beigām un tas ir paziņots attiecīgajai personai. Atbilstoši šai kārtībai un sākot no šīs dienas, pārbaudāmais tiek informēts, ka pret viņu ir uzsākta atlaišanas procedūra.

(skat. 41., 44. un 45. punktu)

Atsauces

Tiesa: 1978. gada 1. jūnijs, 99/77 D’Auria/Komisija, Recueil, 1267. lpp., 18. un 19. punkts; 1973. gada 12. jūlijs, 10/72 un 47/72 Di Pillo/Komisija, Recueil, 763. lpp., 9. punkts; 1976. gada 26. februāris, 92/75 Van de Roy/Komisija, Recueil, 343. lpp., 12. punkts.

2.      Ne no vienas Civildienesta noteikumu normas neizriet, ka pārbaudāmais, kura ziņojums par pārbaudes laiku ir nelabvēlīgs, varētu netieši tikt apstiprināts amatā, vienkārši izbeidzoties viņa pārbaudes laikam. Jau tas, ka pastāv pārbaudes laiks, iespēja to pagarināt un Civildienesta noteikumu 34. panta 3. punktā paredzētā atlaišanas procedūra, apliecina, ka pārbaudāmajam nav beznosacījuma tiesību tikt apstiprinātam amatā viņam noteiktā pārbaudes laika beigās, bet ir tikai iespēja, jo, lai viņš tiktu apstiprināts amatā, pārbaudāmajam ir jāpierāda pietiekamas profesionālās spējas.

(skat. 53. un 55. punktu)

Atsauce

Tiesa: Di Pillo/Komisija, minēts iepriekš, 9. punkts.

3.      Civildienesta noteikumu 34. panta 3. punktā paredzēto termiņu neievērošana, sagatavojot ziņojumus par pārbaudes laiku, ir pārkāpums, kas, lai arī cik nožēlojami tas nebūtu, nevar apdraudēt šo ziņojumu spēkā esamību, ja ieinteresētajai personai ir bijis dots pietiekami ilgs laiks savu apsvērumu izteikšanai, tādējādi ļaujot iecēlējinstitūcijai veikt vērtējumu, kas tai ir jāveic.

Tāpat arī kavēšanās paziņot lēmumu par pārbaudes laika pagarināšanu neietekmē šī lēmuma likumību, ja administrācija saprātīgā termiņā ieinteresēto personu ir pienācīgi informējusi, ka viņas pārbaudes laiks turpinās, un līdz ar to viņu nav ne turējusi neziņā, ne arī nostādījusi “tiesībās nereglamentētā” situācijā.

(skat. 59.–62. punktu)

Atsauces

Tiesa: 1982. gada 25. marts, 98/81 Munk/Komisija, Recueil, 1155. lpp., 8. un 9. punkts.

Pirmās instances tiesa: 1997. gada 5. marts, T‑96/95 Rozand‑Lambiotte/Komisija, Recueil FP, I‑A‑35. un II‑97. lpp., 72. punkts.

4.      Saskaņā ar Civildienesta noteikumu 34. pantu iecēlējinstitūcijai sniegtā iespēja paziņot par pārbaudāmā atlaišanu un atteikties viņam piemērot režīmu, kas Civildienesta noteikumos paredzēts štata darbiniekiem, neapdraud nevienu vispārējo tiesību principu, kas ir piemērojams Kopienu civildienestam.

Nevar uzskatīt, ka atlaišana apdraud labas pārvaldības principu vai kādu citu vispārējo principu, ne arī ka tā ir pretrunā ieinteresētās personas pamattiesībām, ja pārbaudāmais saglabā amatu līdz brīdim, kad iecēlējinstitūcija pieņem lēmumu, šajā laika posmā saņem algu, viņas situācija tiek atrisināta saprātīgā termiņā un viņa turklāt var pieprasīt Civildienesta noteikumu 34. panta 5. punktā paredzēto kompensāciju.

(skat. 69. un 70. punktu)