Language of document : ECLI:EU:F:2007:25

WYROK SĄDU DO SPRAW SŁUŻBY PUBLICZNEJ (trzecia izba)

z dnia 14 lutego 2007 r.

Sprawa F‑1/06

Juan Miguel Fernández Ortiz

przeciwko

Komisji Wspólnot Europejskich

Urzędnicy – Zatrudnienie – Okres próbny – Rozwiązanie stosunku pracy po zakończeniu okresu próbnego

Przedmiot: Skarga wniesiona na podstawie art. 236 WE i art. 152 EA, w której J.M. Fernández Ortiz wnosi o stwierdzenie nieważności decyzji Komisji w sprawie rozwiązania z nim stosunku pracy po zakończeniu okresu próbnego.

Orzeczenie: Skarga zostaje oddalona. Każda ze stron ponosi własne koszty.

Streszczenie

1.      Urzędnicy – Zatrudnienie – Okres próbny

(regulamin pracowniczy, art. 34 ust. 3 i 4)

2.      Urzędnicy – Zatrudnienie – Okres próbny

(regulamin pracowniczy, art. 34 ust. 3 i 4)

3.      Urzędnicy – Zatrudnienie – Okres próbny

(regulamin pracowniczy, art. 34 ust. 3)

4.      Urzędnicy – Zatrudnienie – Okres próbny

(regulamin pracowniczy, art. 34 ust. 3 i 5)

1.      Artykułu 34 ust. 3 regulaminu pracowniczego, upoważniającego organ powołujący do zwolnienia urzędnika na okresie próbnym z powodu nienależytego wykonywania obowiązków, oraz przewidzianych w nim terminów nie można interpretować w ten sposób, że organ powołujący powinien w każdym wypadku wydać decyzję przed końcem okresu próbnego i że zgodnie z prawem wolno mu zwolnić urzędnika na okresie próbnym jedynie przed upływem tego okresu.

Jednakże brak po stronie organu powołującego obowiązku działania w wiążącym terminie nie zwalnia go z obowiązku wydania decyzji w rozsądnym terminie, ponieważ ciąży na nim obowiązek zapewnienia, by sytuacja każdego z urzędników pozostawała w zgodzie z przepisami regulaminu pracowniczego.

Termin, który należy brać pod uwagę w celu dokonania oceny, czy decyzję wydano w rozsądnym terminie, biegnie od chwili, gdy sporządzono i doręczono zainteresowanemu sprawozdanie końcowe z okresu próbnego. W ten bowiem sposób i z tą właśnie chwilą urzędnik na okresie próbnym dowiaduje się o wszczęciu w stosunku do niego procedury prowadzącej do jego zwolnienia.

(por. pkt 41, 44, 45)

Odesłanie:

wyroki Trybunału: z dnia 12 lipca 1973 r. w sprawach połączonych 10/72 i 47/72 Di Pillo przeciwko Komisji, Rec. s. 763, pkt 9; z dnia 26 lutego 1976 r. w sprawie 92/75 Van de Roy przeciwko Komisji, Rec. s. 343, pkt 12; z dnia 1 czerwca 1978 r. w sprawie 99/77 D’Auria przeciwko Komisji, Rec. s. 1267, pkt 18 i 19

2.      Z żadnego z przepisów regulaminu pracowniczego nie wynika, by urzędnik na okresie próbnym, dla którego sprawozdanie z okresu próbnego było niekorzystne, mógł zostać w sposób dorozumiany powołany na czas nieokreślony przez sam fakt upływu okresu próbnego. Sam fakt istnienia okresu próbnego, możliwości jego przedłużenia i procedury zwolnienia, o której mowa w art. 34 ust. 3 regulaminu pracowniczego, świadczy bowiem o tym, że urzędnik na okresie próbnym nie ma roszczenia o powołanie na czas nieokreślony po zakończeniu okresu próbnego, a jedynie istnieje wobec niego taka możliwość, ponieważ do powołania na czas nieokreślony wymagane jest, by urzędnik na okresie próbnym wykazał się wystarczającymi kwalifikacjami zawodowymi.

(por. pkt 53, 55)

Odesłanie:

ww. wyrok Trybunału w sprawie Di Pillo przeciwko Komisji, pkt 9

3.      Uchybienie terminom określonym w art. 34 ust. 3 regulaminu pracowniczego przy sporządzaniu sprawozdania z okresu próbnego stanowi naruszenie, które choć jest pożałowanie godne, nie uprawnia do kwestionowania ważności tych sprawozdań, o ile zainteresowanemu przysługiwał wystarczająco długi termin na przedstawienie uwag, umożliwiających organowi powołującemu dokonanie oceny, do której był zobowiązany.

Podobnie opóźnienie w doręczeniu decyzji o przedłużeniu okresu próbnego nie ma wpływu na zgodność z prawem tej decyzji, jeżeli zainteresowany został w stosownym czasie należycie poinformowany przez administrację o tym, że jego okres próbny trwa nadal, i nie był w związku z tym utrzymywany w niepewności czy tym bardziej zawieszony w „próżni prawnej”.

(por. pkt 59–62)

Odesłanie:

wyrok Trybunału z dnia 25 marca 1982 r. w sprawie 98/81 Munk przeciwko Komisji, Rec. s. 1155, pkt 8 i 9

wyrok Sądu Pierwszej Instancji z dnia 5 marca 1997 r. w sprawie T‑96/95 Rozand-Lambiotte przeciwko Komisji, RecFP s. I‑A‑35 i II‑97, pkt 72

4.      Przysługujące organowi powołującemu na podstawie art. 34 regulaminu pracowniczego uprawnienie do wydania decyzji o zwolnieniu urzędnika na okresie próbnym i do odmowy nadania mu przewidzianego w regulaminie statusu urzędnika na czas nieokreślony nie narusza żadnej ogólnej zasady prawa mającej zastosowanie do wspólnotowej służby publicznej.

Środka polegającego na zwolnieniu nie należy postrzegać jako naruszenia zasady dobrej administracji lub innej ogólnej zasady ani też praw podstawowych zainteresowanego, jeżeli urzędnik na okresie próbnym pozostaje zatrudniony do czasu wydania decyzji przez organ powołujący, otrzymuje w tym okresie wynagrodzenie, jego sytuacja zostaje uregulowana w rozsądnym terminie, a ponadto może ubiegać się o przyznanie rekompensaty, o której mowa w art. 34 ust. 5 regulaminu pracowniczego.

(por. pkt 69, 70)