Language of document : ECLI:EU:F:2007:25

HOTĂRÂREA TRIBUNALULUI FUNCȚIEI PUBLICE (Camera a treia)

14 februarie 2007

Cauza F‑1/06

Juan Miguel Fernández Ortiz

împotriva

Comisiei Comunităților Europene

„Funcționari – Recrutare – Perioadă de probă – Concediere după terminarea perioadei de probă”

Obiectul:         Acțiune, formulată în temeiul articolului 236 CE și al articolului 152 EA, prin care domnul Fernández Ortiz solicită anularea deciziei Comisiei prin care s‑a dispus concedierea sa după terminarea perioadei sale de probă

Decizia:         Respinge acțiunea. Fiecare parte suportă propriile cheltuieli de judecată.

Sumarul hotărârii

1.      Funcționari – Recrutare – Perioadă de probă

[Statutul funcționarilor, art. 34 alin. (3) și (4)]

2.      Funcționari – Recrutare – Perioadă de probă

[Statutul funcționarilor, art. 34 alin. (3) și (4)]

3.      Funcționari – Recrutare – Perioadă de probă

[Statutul funcționarilor, art. 34 alin. (3)]

4.      Funcționari – Recrutare – Perioadă de probă

[Statutul funcționarilor, art. 34 alin. (3) și (5)]

1.      Articolul 34 alineatul (3) din Statutul funcționarilor, care acordă autorității împuternicite să facă numiri posibilitatea de a concedia un funcționar stagiar pentru incompetență profesională, precum și termenele prevăzute la acest articol nu pot fi interpretate în sensul că autoritatea menționată trebuie, în orice caz, să se pronunțe înainte de terminarea perioadei de probă și că aceasta nu poate concedia în mod legal un funcționar stagiar decât înainte de terminarea acestei perioade.

Cu toate acestea, faptul că nu există o obligație a autorității împuternicite să facă numiri de a acționa într‑un termen imperativ nu o poate dispensa pe aceasta din urmă de obligația de a se pronunța într‑un termen rezonabil, având în vedere că aceasta trebuie să asigure ca fiecare funcționar să se afle într‑o situație legală în raport cu statutul.

Termenul care trebuie luat în considerare pentru a aprecia dacă autoritatea împuternicită să facă numiri s‑a pronunțat într‑un termen rezonabil începe să curgă de la momentul la care a fost întocmit și comunicat persoanei interesate raportul de sfârșit al perioadei de probă. Într‑adevăr, în acest mod și începând cu această dată este informat funcționarul stagiar cu privire la inițierea, în ceea ce îl privește, a procedurii de concediere.

(a se vedea punctele 41, 44 și 45)

Trimitere la:

Curte: 1 iunie 1978, D’Auria/Comisia, 99/77, Rec., p. 1267, punctele 18 și 19, 12 iulie 1973, Di Pillo/Comisia, 10/72 și 47/72, Rec., p. 763, punctul 9, 26 februarie 1976, Van de Roy/Comisia, 92/75, Rec., p. 343, punctul 12

2.      Din nicio dispoziție a statutului nu reiese că funcționarul stagiar care face obiectul unui raport privind perioada de probă defavorabil ar putea fi implicit titularizat în funcție numai ca urmare a faptului că s‑a încheiat perioada de probă. Astfel, existența însăși a unei perioade de probă, a posibilității prelungirii acesteia și a procedurii de concediere prevăzute la articolul 34 alineatul (3) din statut demonstrează că funcționarul stagiar nu beneficiază de un drept necondiționat de a fi titularizat în funcție la terminarea perioadei de probă, ci are numai o vocație în acest sens, titularizarea în funcție presupunând ca funcționarul stagiar să fi făcut dovada unor calități profesionale suficiente.

(a se vedea punctele 53 și 55)

Trimitere la:

Curte: Di Pillo/Comisia, citată anterior, punctul 9

3.      Nerespectarea termenelor stabilite la articolul 34 alineatul (3) din statut în ceea ce privește întocmirea rapoartelor privind perioada de probă constituie o neregulă care, deși este regretabilă, nu este de natură să afecteze validitatea acestor rapoarte în cazul în care persoana interesată a avut posibilitatea să își formuleze observațiile într‑un interval de timp suficient, permițând astfel autorității împuternicite să facă numiri să efectueze aprecierea pe care este obligată să o facă.

Tot astfel, notificarea cu întârziere a deciziei de prelungire a perioadei de probă nu influențează legalitatea acestei decizii atunci când persoana interesată a fost informată în mod corespunzător de administrație, în timp util, cu privire la faptul că perioada sa de probă va fi prelungită, nefiind astfel menținută în incertitudine și nici într‑o situație de „vid juridic”.

(a se vedea punctele 59-62)

Trimitere la:

Curte: 25 martie 1982, Munk/Comisia, 98/81, Rec., p. 1155, punctele 8 și 9

Tribunalul de Primă Instanță: 5 martie 1997, Rozand‑Lambiotte/Comisia, T‑96/95, RecFP, p. I‑A‑35 și II-97, punctul 72

4.      Posibilitatea de care dispune autoritatea împuternicită să facă numiri, în temeiul articolului 34 din statut, de a dispune concedierea unui funcționar stagiar și de a refuza să îl încadreze în regimul statutar al persoanelor care au fost titularizate nu aduce atingere niciunui principiu general de drept aplicabil funcției publice comunitare.

Nu se poate considera că măsura concedierii aduce atingere principiului bunei administrări sau vreunui alt principiu general și nici că încalcă drepturile fundamentale ale persoanei interesate atunci când funcționarul stagiar este menținut în funcție până la adoptarea deciziei autorității împuternicite să facă numiri, primește remunerația la care este îndreptățit în cursul acestei perioade, face obiectul unei decizii prin care i se clarifică situația într‑un termen rezonabil și poate, în plus, beneficia de indemnizația prevăzută la articolul 34 alineatul (5) din statut.

(a se vedea punctele 69 și 70)