Language of document : ECLI:EU:F:2007:25

ROZSUDOK SÚDU PRE VEREJNÚ SLUŽBU (tretia komora)

zo 14. februára 2007

Vec F‑1/06

Juan Miguel Fernández Ortiz

proti

Komisii Európskych spoločenstiev

„Úradníci – Prijímanie – Skúšobná doba – Prepustenie po skončení skúšobnej doby“

Predmet: Žaloba podaná podľa článku 236 ES a článku 152 AE, ktorou pán Fernández Ortiz navrhuje zrušenie rozhodnutia Komisie o jeho prepustení po skončení jeho skúšobnej doby

Rozhodnutie: Žaloba sa zamieta. Každý účastník konania znáša svoje vlastné trovy konania.

Abstrakt

1.      Úradníci – Prijímanie – Skúšobná doba

(Služobný poriadok úradníkov, článok 34 ods. 3 a 4)

2.      Úradníci – Prijímanie – Skúšobná doba

(Služobný poriadok úradníkov, článok 34 ods. 3 a 4)

3.      Úradníci – Prijímanie – Skúšobná doba

(Služobný poriadok úradníkov, článok 34 ods. 3)

4.      Úradníci – Prijímanie – Skúšobná doba

(Služobný poriadok úradníkov, článok 34 ods. 3 a 5)

1.      Článok 34 ods. 3 služobného poriadku poskytuje menovaciemu orgánu možnosť prepustiť úradníka v skúšobnej dobe z dôvodu odbornej nespôsobilosti a lehoty, ktoré stanovuje, sa nemôžu vykladať v tom zmysle, že uvedený orgán musí v každom prípade rozhodnúť pred skončením skúšobnej doby a že úradníka v skúšobnej dobe môže zákonne prepustiť len pred uplynutím tejto doby.

Neexistencia povinnosti menovacieho orgánu konať v záväznej lehote sa však nemôže oddeľovať od povinnosti rozhodnúť v primeranej lehote, pretože tento orgán má povinnosť uviesť úradníka do situácie, ktorá je v súlade so služobným poriadkom.

Lehota, ktorú treba zohľadniť pre posúdenie, či sa rozhodlo v primeranej lehote, začína plynúť od okamihu vypracovania správy na konci skúšobnej doby a jej oznámenia dotknutej osobe. Týmto spôsobom a od tohto dátumu je totiž úradník informovaný o začatí konania o jeho prepustení.

(pozri body 41, 44 a 45)

Odkaz:

Súdny dvor: 1. júna 1978, D’Auria/Komisia, 99/77, Zb. s. 1267, body 18 a 19; 12. júla 1973, Di Pillo/Komisia, 10/72 a 47/72, Zb. s. 763, bod 9; 26. februára 1976, Van de Roy/Komisia, 92/75, Zb. s. 343, bod 12

2.      Z nijakého ustanovenia služobného poriadku nevyplýva, že úradník v skúšobnej dobe, o ktorom bola vypracovaná nepriaznivá správa o skúšobnej dobe, môže byť implicitne vymenovaný na základe samotného uplynutia jeho skúšobnej doby. Samotná existencia skúšobnej doby, možnosť jej predĺženia a konanie o prepustení stanovené v článku 34 ods. 3 služobného poriadku totiž potvrdzujú, že úradník v skúšobnej dobe nemá nepodmienené právo na menovanie na konci svojej skúšobnej doby, ale že iba prichádza do úvahy pre vymenovanie, keďže vymenovanie vyžaduje, aby úradník v skúšobnej dobe preukázal dostatočné odborné schopnosti.

(pozri body 53 a 55)

Odkaz:

Súdny dvor: Di Pillo/Komisia, už citovaný, bod 9

3.      Nedodržanie lehôt stanovených v článku 34 ods. 3 služobného poriadku pri vypracovaní správy o skúšobnej dobe predstavuje nezrovnalosť, ktorá aj keď je poľutovaniahodná, nemá takú povahu, aby mohla spochybniť platnosť týchto správ, keďže dotknutá osoba mohla predložiť svoje pripomienky v dostatočnej lehote umožňujúcej aj menovaciemu orgánu predložiť posúdenie, ktoré je jeho povinnosťou.

Tak isto omeškanie pri oznámení rozhodnutia o predĺžení skúšobnej doby nemá vplyv na zákonnosť tohto rozhodnutia, pretože dotknutú osobu administratíva riadne a včas informovala o skutočnosti, že jej skúšobná doba bude predĺžená, a teda nebola ponechaná v situácii neistoty alebo „právneho vákua“.

(pozri body 59 – 62)

Odkaz:

Súdny dvor: 25. marca 1982, Munk/Komisia, 98/81, Zb. s. 1155, body 8 a 9

Súd prvého stupňa: 5. marca 1997, Rozand-Lambiotte/Komisia, T‑96/95, Zb. VS s. I‑A‑35, II‑97, bod 72

4.      Možnosť, ktorú má menovací orgán podľa článku 34 služobného poriadku prepustiť úradníka v skúšobnej dobe a odmietnuť zaradiť ho do stálej služby úradníkov neporušuje nijakú všeobecnú zásadu práva uplatniteľného na verejnú službu Spoločenstva.

Prepustenie nemožno považovať za porušenie zásady riadnej správy vecí verejných alebo inej všeobecnej zásady ani ako porušenie základných práv dotknutej osoby, keďže úradník v skúšobnej dobe zostáva v službe až do rozhodnutia menovacieho orgánu, dostáva v tomto období svoj plat, jeho postavenie je určené v primeranej lehote a navyše si môže uplatňovať príspevok stanovený článkom 34 ods. 5 služobného poriadku.

(pozri body 69 a 70)