Language of document : ECLI:EU:F:2007:25

SODBA SODIŠČA ZA USLUŽBENCE (tretji senat)

z dne 14. februarja 2007

Zadeva F-1/06

Juan Miguel Fernández Ortiz

proti

Komisiji Evropskih skupnosti

„Uradniki – Vpoklic – Poskusna doba – Odpoved delovnega razmerja po izteku poskusnega dela“

Predmet: Tožba, vložena na podlagi členov 236 ES in 152 AE, s katero J. M. Fernández Ortiz predlaga razglasitev ničnosti odločbe Komisije o odpovedi njegovega delovnega razmerja po izteku poskusnega dela.

Odločitev: Tožba se zavrne. Vsaka stranka nosi svoje stroške.

Povzetek

1.      Uradniki – Vpoklic – Poskusna doba

(Kadrovski predpisi za uradnike, člen 34(3) in (4))

2.      Uradniki – Vpoklic – Poskusna doba

(Kadrovski predpisi za uradnike, člen 34(3) in (4))

3.      Uradniki – Vpoklic – Poskusna doba

(Kadrovski predpisi za uradnike, člen 34(3))

4.      Uradniki – Vpoklic – Poskusna doba

(Kadrovski predpisi za uradnike, člen 34(3) in (5))

1.      Člena 34(3) Kadrovskih predpisov, ki daje organu za imenovanja možnost, da uradniku na poskusnem delu odpove delovno razmerje zaradi poklicne nesposobnosti, in v njem določenih rokov ni mogoče razlagati tako, da bi moral ta organ v vsakem primeru odločiti pred koncem poskusne dobe in da bi lahko uradniku na poskusnem delu zakonito odpovedal delovno razmerje samo pred koncem te dobe.

Vendar organ za imenovanja zaradi neobstoja obveznosti, da ukrepa v zavezujočem roku, ne more biti oproščen tega, da odloči v razumnem roku, saj je zavezan urediti položaj vsakega uradnika v skladu s Kadrovskimi predpisi.

Rok, ki ga je treba upoštevati za presojo, ali je organ odločil v razumnem roku, začne teči, ko je bilo poročilo o koncu poskusnega dela sestavljeno in poslano zadevni osebi. Namreč, uradnik na poskusnem delu je tako in od tega datuma obveščen, da se je zoper njega začel postopek odpovedi delovnega razmerja.

(Glej točke 41, 44 in 45.)

Napotitev na:

Sodišče: 1. junij 1978, D’Auria proti Komisiji, 99/77, Recueil, str. 1267, točki 18 in 19; 12. julij 1973, Di Pillo proti Komisiji, združeni zadevi 10/72 in 47/72, Recueil, str. 763, točka 9; 26. februar 1976, Van de Roy proti Komisiji, 92/75, Recueil, str. 343, točka 12.

2.      Iz nobene določbe Kadrovskih predpisov ne izhaja, da bi se lahko uradnik na poskusnem delu, zoper katerega je bilo izdano neugodno poročilo o poskusnem delu, stalno zaposlil samo zaradi konca poskusne dobe. Sam obstoj poskusne dobe, možnosti podaljšanja te dobe in postopka odpovedi delovnega razmerja iz člena 34(3) Kadrovskih predpisov dokazujejo, da uradnik na poskusnem delu nima brezpogojne pravice do redne zaposlitve ob koncu poskusne dobe, ampak samo možnost, saj se za tako zaposlitev zahteva, da uradnik na poskusnem delu izkaže zadostno strokovno usposobljenost.

(Glej točki 53 in 55.)

Napotitev na:

Sodišče: zgoraj navedena sodba Di Pillo proti Komisiji, točka 9.

3.      Neupoštevanje rokov iz člena 34(3) Kadrovskih predpisov pri pripravi poročil o poskusnem delu pomeni nepravilnost, s katero – ne glede na to, kako obžalovanja vredna je – ni mogoče ovreči veljavnosti teh poročil, če je zadevna oseba lahko izrazila pripombe v zadostnem roku in tako organu za imenovanja omogočila, da opravi presojo, ki jo mora opraviti.

Tudi zamuda pri vročitvi odločbe o podaljšanju poskusne dobe ne vpliva na zakonitost te odločbe, če je uprava zadevno osebo pravilno in pravočasno obvestila, da se njena poskusna doba nadaljuje, in ta oseba torej ni bila niti v negotovosti niti v položaju „pravne praznine“.

(Glej točke od 59 do 62.)

Napotitev na:

Sodišče: 25. marec 1982, Munk proti Komisiji, 98/81, Recueil, str. 1155, točki 8 in 9;

Sodišče prve stopnje: 5. marec 1997, Rozand‑Lambiotte proti Komisiji, T‑96/95, RecFP, str. I‑A‑35 in II‑97, točka 72.

4.      Možnost, ki jo ima organ za imenovanja na podlagi člena 34 Kadrovskih predpisov, da odloči o odpovedi delovnega razmerja uradniku na poskusnem delu in zavrne njegovo uvrstitev v ureditev iz Kadrovskih predpisov za zaposlene uradnike, ne krši nobenega splošnega načela prava, ki se uporablja za javne uslužbence Skupnosti.

Ukrepa odpovedi delovnega razmerja ni mogoče obravnavati niti kot kršitev načela dobrega upravljanja ali drugega splošnega načela niti kot kršitev temeljnih pravic zadevne osebe, kadar uradnik na poskusnem delu ostane na delovnem mestu do odločitve organa za imenovanja, prejema osebne prejemke v tem obdobju, se njegov položaj določi v razumnem roku in lahko poleg tega uveljavlja pravico do nadomestila iz člena 34(5) Kadrovskih predpisov.

(Glej točki 69 in 70.)