Language of document : ECLI:EU:F:2007:19

CIVILDIENESTA TIESAS PRIEKŠSĒDĒTĀJA RĪKOJUMS

2007. gada 1. februārī

Lieta F‑140/06 AJ

Bruno Sibilli

pret

Eiropas Kopienu Komisiju

Juridiskā palīdzība

Priekšmets Pieteikums, ar kuru Sibilli lūdz viņam piešķirt juridisko palīdzību saskaņā ar Pirmās instances tiesas Reglamenta 94. pantu, kurš līdz Civildienesta tiesas Reglamenta spēkā stāšanas brīdim mutatis mutandis ir piemērojams Civildienesta tiesai, pamatojoties uz 3. panta 4. punktu Padomes 2004. gada 2. novembra Lēmumā 2004/752/EK, Euratom, ar ko izveido Eiropas Savienības Civildienesta tiesu (OV L 333, 7. lpp.)

Nolēmums Pieteikumu par juridisko palīdzību noraidīt.

Kopsavilkums

Tiesvedība – Pieteikums par bezmaksas juridiskās palīdzības piešķiršanu – Piešķiršanas nosacījumi

(Pirmās instances tiesas Reglamenta 94. panta 3. punkts un 96. panta 1. punkts; Padomes Lēmuma 2004/752 3. panta 4. punkts)