Language of document : ECLI:EU:F:2008:83

CIVILDIENESTA TIESAS SPRIEDUMS (trešā palāta)

2008. gada 24. jūnijā

Lieta F‑84/07

Agim Islamaj

pret

Eiropas Kopienu Komisiju

Civildienests – Ierēdņi – Bijušie pagaidu darbinieki, kuru atalgojums tiek maksāts no finanšu līdzekļiem pētniecībai – Paaugstināšana amatā – Uzkrāto punktu dzēšana – Ierēdņa pāriešana no vispārējā budžeta pētniecības sadaļas uz darbības sadaļu

Priekšmets: Prasība, kas celta saskaņā ar EKL 236. pantu un EAEKL 152. pantu un ar kuru A. Islamajs [A. Islamaj] lūdz Civildienesta tiesu atzīt par nelikumīgu Komisijas 2004. gada 16. jūnija lēmuma par ierēdņu, kuru atalgojums tiek maksāts no vispārējā budžeta finanšu līdzekļiem pētniecībai, paaugstināšanas amatā procedūras noteikumiem, kas grozīts ar 2005. gada 20. jūlija lēmumu, 2. pantu, atcelt Komisijas lēmumu dzēst 38,5 punktus, kurus viņš ir uzkrājis kā pagaidu darbinieks, un lēmumu par viņa nepaaugstināšanu AST 5 pakāpē 2006. gada paaugstināšanas amatā ietvaros, kā arī – vajadzības gadījumā – viņa apelācijas noraidīšanu Amatā paaugstināšanas komitejā.

Nolēmums: Prasību noraidīt. Prasītājs sedz divas trešdaļas no saviem tiesāšanās izdevumiem pats. Komisija sedz savus tiesāšanas izdevumus pati un atlīdzina vienu trešdaļu no prasītāja tiesāšanās izdevumiem.

Kopsavilkums

1.      Tiesvedība – Termiņi prasību celšanai – Noilgums – Atvainojama maldība – Jēdziens

(Civildienesta noteikumu 90. un 91. pants)

2.      Ierēdņi – Prasība – Pieņemamības nosacījumi – Prasījumi bez sava pamata vai argumentācijas, bet saistīti ar citiem prasījumiem – Pieņemamība

(Civildienesta tiesas Reglamenta 35. pants)

3.      Ierēdņi – Amata vakance – Amatu aizpildīšana, izmantojot paaugstināšanu vai pārcelšanu – Paziņojums par vakanci, pēc kura nevar noteikt pielietotos līdzekļus – Pieteikums, kas jāuzskata par lūgumu par pārcelšanu vai paaugstināšanu

(Civildienesta noteikumu 29. panta 1. punkta a) apakšpunkts un 45. pants)

4.      Tiesvedība – Tiesāšanās izdevumi – Kompensācija – Izņēmuma apstākļi

(Pirmās instances tiesas Reglamenta 87. panta 3. punkta pirmā daļa; Padomes Lēmuma 2004/752 3. panta 4. punkts)

1.      Attiecībā uz termiņu prasības celšanai atvainojamas maldības jēdziens ir jāinterpretē šauri un tas var attiekties tikai uz ārkārtas apstākļiem, proti, ja attiecīgā iestāde ir pieļāvusi rīcību, kas pati par sevi vai noteicošā mērā var radīt pieļaujamu labticīgas personas, kas ievēro rūpību, ko var prasīt no samērā informētas personas, maldīšanos. Šādā gadījumā iestāde nevar atsaukties uz to, ka pati nav ievērojusi tiesiskās drošības un tiesiskās paļāvības principus, kas bijuši personas pieļautās maldības pamatā.

Atvainojamu maldību, kas var attaisnot to, ka ierēdnis prasību cēlis novēloti, ir pieļāvis ierēdnis, kurš atbilstoši personāla jomā kompetentā ģenerāldirektora dotām norādēm tā vietā, lai tieši vērstos pie iecēlējinstitūcijas ar sūdzību par viņam nelabvēlīgu aktu, pārsūdzību, lai gan šis akts neietilpst paaugstināšanas amatā procedūrā, iesniedz amatā paaugstināšanas komitejā un kurš pēc minētās pārsūdzības noraidījuma novēloti iesniedz sūdzību.

(skat. 39.–41. un 44. punktu)

Atsauces:

Pirmās instances tiesa: 1991. gada 29. maijs, T‑12/90 Bayer/Komisija, Recueil, II‑219. lpp., 29. punkts; 2007. gada 27. septembris, T‑8/95 un T‑9/95 Pelle un Konrad/Padome un Komisija, Krājums‑CDL, I‑A‑0000. un II‑0000. lpp., 93. punkts.

2.      Ar ierēdniecību saistītas pārsūdzības ietvaros ar apstākli, ka prasījumi nav papildināti ne ar kādu pamatojumu vai argumentu, nepietiek, lai atzītu to nepieņemamību, ja no lietas materiāliem izriet, ka tos, ņemot vērā to saikni ar citiem prasībā norādītiem prasījumiem, līdz ar to var pieņemt.

(skat. 47. punktu)

3.      Ņemot vērā dažādās iespējas, kas iecēlējinstitūcijai piedāvātas Civildienesta noteikumu 29. panta 1. punkta a) apakšpunktā, lai piešķirtu vakanto amata vietu, kandidatūras, ko uz vakantajām amatu vietām iestādē ir pieteikuši šajā iestādē strādājošie ierēdņi, nevar a priori uzskatīt par lūgumiem par pārcelšanu. Tomēr kandidatūra, kuru uz vakanto amata vietu minētajā iestādē ir pieteicis ierēdnis, ir jāuzskata par lūgumu par pārcelšanu vai paaugstināšanu amatā, ja paziņojumā par vakanci, izslēdzot iecelšanas amatā iespēju atbilstoši Civildienesta noteikumu 45.a pantam, nav noteikts, vai amats tiks piešķirts vienā vai otrā veidā, un ja minētā amata klasifikācijā šajā ziņā nav sniegtas izšķirošas norādes.

Šāda kandidatūra, kura ietver lūgumu par pārcelšanu, kaut arī tajā ir iekļauts ne tikai šis lūgums, līdz ar to ir pakļauta Komisijas lēmuma par ierēdņu, kuru atalgojums tiek maksāts no vispārējā budžeta finanšu līdzekļiem pētniecībai, paaugstināšanas amatā procedūras noteikumiem, saskaņā ar kuriem ierēdņi, kas ir bijušie pagaidu darbinieki, kuru atalgojums ticis maksāts no finanšu līdzekļiem pētniecībai, nesaglabā savus paaugstināšanas amatā punktus, kas iegūti pakāpē pirms viņu iecelšanas pārbaudāmā ierēdņa amatā, ja viņi pēc sava lūguma ir pārcelti amatā, par kuru atalgojums tiek maksāts no vispārējā budžeta darbības sadaļas, divu gadu laikā pēc viņu iecelšanas amatā datuma.

(skat. 53., 54., 74., 75. un 77.–79. punktu)

4.      Iestādei, kura nelikumīgi apstrīd prasības pieņemamību, pat ja tā uzvar, var piespriest atlīdzināt daļu no prasītāja tiesāšanās izdevumiem.

(skat. 87. un 88. punktu)