Language of document : ECLI:EU:F:2008:89

SKLEP PREDSEDNIKA PRVEGA SENATA SODIŠČA ZA USLUŽBENCE

z dne 30. junija 2008

Zadeva F-59/07

Pierre-Alexis Feral

proti

Odboru regij Evropske unije

„Sporazumna rešitev na pobudo Sodišča za uslužbence – Izbris“

Predmet: Tožba, vložena na podlagi člena 236 ES in člena 152 AE, s katero P.-A. Feral predlaga, naj se za nični razglasita odločba direktorja uprave Odbora regij z dne 26. julija 2006 o izterjavi zneskov, ki so mu bili izplačani na podlagi uporabe korekcijskega koeficienta za del osebnih prejemkov, prenesenih v Francijo od marca 2003 do maja 2005, in odločba istega direktorja z dne 4. decembra 2006, s katero je bil ta znesek določen na 3600,16 EUR, ter naj se Odboru regij naloži, da mu povrne ta znesek z zamudnimi obrestmi, da mu z zamudnimi obrestmi plača znesek, ki bi mu ga moral izplačati na podlagi uporabe korekcijskega koeficienta za del osebnih prejemkov, ki bi morali biti preneseni v Francijo od junija 2005, in da znova izplačuje del njegovih osebnih prejemkov v Francijo z uporabo korekcijskega koeficienta.

Odločitev: Zadeva F-59/07, Feral proti Odboru regij, se izbriše iz vpisnika Sodišča za uslužbence. Odbor regij bo tožeči stranki plačal 3750 EUR za pokritje polovice stroškov, ki jih je priglasila. Tožeča stranka nosi preostali del svojih stroškov. Odbor regij nosi svoje stroške.

Povzetek

Uradniki – Tožba – Sporazumna rešitev spora pred Sodiščem za uslužbence – Izbris iz vpisnika

(Poslovnik Sodišča za uslužbence, člena 69 in 74)