Language of document : ECLI:EU:F:2008:73

ОПРЕДЕЛЕНИЕ НА СЪДА НА ПУБЛИЧНАТА СЛУЖБА (втори състав)

10 юни 2008 година

Дело F-40/07

Cécile Baudelet-Leclaire

срещу

Комисия на Европейските общности

„Публична служба — Конкурс на общо основание — Невключване в списъка с резерви — Равно третиране“

Предмет: Жалба, подадена на основание членове 236 ЕО и 152 АЕ, с която г‑жа Baudelet-Leclaire иска по същество да бъде отменен общ конкурс EPSO/AST/7/05, организиран с оглед на изготвяне на списък с резерви за назначаване на асистенти (AST 3) в областта на „финансово управление/счетоводство“ и на „управление на договори/проекти“.

Решение: Отхвърля жалбата като явно неоснователна. Всяка страна понася направените от нея съдебни разноски.

Резюме

Длъжностни лица — Равно третиране — Назначаване — Конкурс

(член 5 от приложение ІІІ към Правилника за длъжностните лица)

В рамките на общ конкурс за достъп до публичната служба на Общността, отворен за всички кандидати, без значение дали са работили или работят в служба на институция, и за кандидати, които нямат подобен професионален опит, статистическите данни показват по-висок процент на успеваемост на кандидатите от първата група, без от това да може да се направи извод за наличие на дискриминационно третиране между кандидатите от едната или другата група, тъй като тази разлика може да се обясни с множество обективни фактори, като напр. по-добро познаване на областта, в която се провежда конкурсът.

(вж. точки 41, 43 и 44)

Позоваване на:

Първоинстанционен съд — 31 май 2005 г., Gibault/Комисия, T‑294/03, Recueil FP, стр. I‑A‑141 и II‑635, точка 53; 30 ноември 2005 г., Vanlangendonck/Комисия, T‑361/03, Recueil FP, стр. I‑A‑377 и II‑1709, точка 52; 12 март 2008 г., Giannini/Комисия, T‑100/04, все още непубликувано в Сборника, точка 157