Language of document : ECLI:EU:F:2008:73

AVALIKU TEENISTUSE KOHTU MÄÄRUS (teine koda)

10. juuni 2008

Kohtuasi F‑40/07

Cécile Baudelet-Leclaire

versus

Euroopa Ühenduste Komisjon

Avalik teenistus – Avalik konkurss – Reservnimekirja kandmata jätmine – Võrdne kohtlemine

Ese:      EÜ artikli 236 ja EA artikli 152 alusel esitatud hagi, milles C. Baudelet-Leclaire palub sisuliselt tühistada avalik konkurss EPSO/AST/7/05, mis korraldati abiteenistujate (AST 3) reservi moodustamiseks valdkondades „finantsjuhtimine / raamatupidamisarvestus” ja „lepingute / projektide haldamine”.

Otsus: Jätta hagi ilmselge vastuvõetamatuse tõttu läbi vaatamata. Pooled kannavad ise oma kohtukulud.

Kokkuvõte

Ametnikud – Võrdne kohtlemine – Töölevõtmine – Konkurss

(Personalieeskirjad, III lisa artikkel 5)

Ühenduse avalikku teenistusse tööleasumiseks korraldatud avaliku konkursi puhul, mis on ühtviisi avatud nii kandidaatidele, kes töötavad või on töötanud mõne institutsiooni teenistuses kui ka kandidaatidele, kellel puudub selline erialane töökogemus, ei võimalda statistilised andmed, mis näitavad kõrgemat õnnestumise protsenti esimesena nimetatud gruppi kuuluvate kandidaatide seas, eeldada, et ühte või teise gruppi kuuluvaid kandidaate koheldakse diskrimineerivalt, kuna seda erinevust võib seletada paljude objektiivsete asjaoludega, nagu näiteks konkursivaldkonna parem tundmine.

(vt punktid 41, 43 ja 44)

Viited:

Esimese Astme Kohus: 31. mai 2005, kohtuasi T‑294/03: Gibault vs. komisjon (EKL AT 2005, lk I‑A‑141 ja II‑635, punkt 53); 30. november 2005, kohtuasi T‑361/03: Vanlangendonck vs. komisjon (EKL AT 2005, lk I‑A‑377 ja II‑1709, punkt 52); 12. märts 2008, kohtuasi T‑100/04: Giannini vs. komisjon (kohtulahendite kogumikus veel avaldamata, punkt 157).