Language of document : ECLI:EU:F:2008:73

VIRKAMIESTUOMIOISTUIMEN MÄÄRÄYS (toinen jaosto)

10 päivänä kesäkuuta 2008

Asia F-40/07

Cécile Baudelet-Leclaire

vastaan

Euroopan yhteisöjen komissio

Henkilöstö – Avoin kilpailu – Hakijan jättäminen merkitsemättä varallaololuetteloon – Yhdenvertainen kohtelu

Aihe: EY 236 ja EA 152 artiklan nojalla nostettu kanne, jossa Baudelet-Leclaire vaatii virkamiestuomioistuinta kumoamaan avoimen kilpailun EPSO/AST/7/05, joka on järjestetty hallintoavustajien (AST 3) varallaololuettelon laatimiseksi varainhoidon/kirjanpidon ja sopimusten/hankkeiden hallinnoinnin aloilla.

Ratkaisu: Kanne hylätään selvästi perusteettomana. Asianosaiset vastaavat omista oikeudenkäyntikuluistaan.

Tiivistelmä

Virkamiehet – Yhdenvertainen kohtelu – Palvelukseen ottaminen – Kilpailu

(Henkilöstösääntöjen liitteessä III oleva 5 artikla)

Yhteisöjen julkishallinnon palvelukseen ottamista koskevassa avoimessa kilpailussa, joka on erotuksetta avoin jonkin toimielimen palveluksessa palvelleille tai palveleville hakijoille ja hakijoille, joilla ei ole tällaista työkokemusta, tilastotietojen mukaan ensimmäiseen ryhmään kuuluvien hakijoiden onnistumisprosentti on korkeampi, minkä perusteella ei voida olettaa eri ryhmiin kuuluvien hakijoiden välistä syrjivää kohtelua, sillä tämä ero voi selittyä useiden objektiivisten seikkojen perusteella, kuten esimerkiksi paremmalla perehtymisellä kilpailun alaan.

(ks. 41, 43 ja 44 kohta)

Viittaukset:

Ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuin: asia T‑294/03, Gibault v. komissio, 31.5.2005 (Kok. H. 2005, s. I‑A‑141 ja II‑635, 53 kohta); asia T‑361/03, Vanlangendonck v. komissio, 30.10.2005 (Kok. H. 2005, s. I‑A‑377 ja II‑1709, 52 kohta) ja asia T‑100/04, Giannini v. komissio, 12.3.2008 (157 kohta, ei vielä julkaistu oikeustapauskokoelmassa).