Language of document : ECLI:EU:F:2008:73

CIVILDIENESTA TIESAS RĪKOJUMS (otrā palāta)

2008. gada 10. jūnijā

Lieta F‑40/07

Cécile Baudelet‑Leclaire

pret

Eiropas Kopienu Komisiju

Civildienests – Atklāts konkurss – Neiekļaušana rezerves sarakstā – Vienlīdzīga attieksme

Priekšmets: Prasība, kas celta saskaņā ar EKL 236. pantu un EAEKL 152. pantu un ar kuru S. Bodelē-Leklēra [C. Baudelet‑Leclaire] būtībā lūdz atcelt atklāto konkursu EPSO/AST/7/05, kas tika organizēts, lai izveidotu rezerves sarakstu asistentu (AST 3) pieņemšanai darbā “finanšu pārvaldības/grāmatvedības” un “līgumu/projektu vadības” jomās.

Nolēmums: Prasību noraidīt kā acīmredzami nepamatotu. Katrs lietas dalībnieks sedz savus tiesāšanās izdevumus pats.

Kopsavilkums

Ierēdņi – Vienlīdzīga attieksme – Pieņemšana darbā – Konkurss

(Civildienesta noteikumu III pielikuma 5. pants)

Atklātā konkursā par iespēju strādāt Kopienu civildienestā – kurā var piedalīties gan kandidāti, kas ir strādājuši vai strādā kādā iestādē, gan arī kandidāti, kuriem nav šādas profesionālās pieredzes, – statistiskie dati, kas liecina par lielākiem pirmās grupas kandidātu panākumiem, neļauj uzskatīt, ka pastāv diskriminējoša attieksme pret vienai vai otrai grupai piederošiem kandidātiem, jo šādu atšķirīgu attieksmi var pamatot vairāki objektīvi faktori, piemēram, labāka konkursa jomas pārzināšana.

(skat. 41., 43. un 44. punktu)

Atsauces:

Pirmās instances tiesa: 2005. gada 31. maijs, T‑294/03 Gibault/Komisija, Krājums‑CDL, I‑A‑141. un II‑635. lpp., 53. punkts; 2005. gada 30. novembris, T‑361/03 Vanlangendonck/Komisija, Krājums‑CDL, I‑A‑377. un II‑1709. lpp., 52. punkts; 2008. gada 12. marts, T‑100/04 Giannini/Komisija, Krājums‑CDL, I‑A‑0000. un II‑0000. lpp., 157. punkts.