Language of document : ECLI:EU:F:2008:73

BESCHIKKING VAN HET GERECHT VOOR AMBTENARENZAKEN

(Tweede kamer)

10 juni 2008

Zaak F‑40/07

Cécile Baudelet-Leclaire

tegen

Commissie van de Europese Gemeenschappen

„Openbare dienst – Algemeen vergelijkend onderzoek – Niet-plaatsing op reservelijst – Gelijke behandeling”

Betreft: Beroep, ingesteld krachtens artikel 236 EG en artikel 152 EA en strekkende tot, kort samengevat, nietigverklaring van algemeen vergelijkend onderzoek EPSO/AST/7/05, georganiseerd met het oog op de vorming van een aanwervingsreserve van assistenten (AST 3) op de gebieden „financieel beheer/boekhouding” en „project-/contractbeheer”.

Beslissing: Het beroep wordt kennelijk ongegrond verklaard. Elke partij zal haar eigen kosten dragen.

Samenvatting

Ambtenaren – Gelijke behandeling – Aanwerving – Vergelijkend onderzoek

(Ambtenarenstatuut, bijlage III, art. 5)

In het kader van een algemeen vergelijkend onderzoek voor de toegang tot de communautaire openbare dienst, dat zonder onderscheid openstaat voor kandidaten die in de dienst van een instelling werken of hebben gewerkt en voor kandidaten die niet een dergelijke beroepservaring hebben, kan op grond van statistische gegevens waaruit blijkt dat een hoger percentage kandidaten van de eerste groep is geslaagd niet worden aangenomen dat er sprake is van een verschil in behandeling tussen kandidaten van de ene of de andere groep, daar dit verschil door verschillende objectieve elementen kan worden verklaard, zoals bijvoorbeeld een betere kennis van het gebied waarop het vergelijkend onderzoek betrekking heeft.

(cf. punten 41, 43 en 44)

Referentie:

Gerecht van eerste aanleg: 31 mei 2005, Gibault/Commissie, T‑294/03, JurAmbt. blz. I‑A‑141 en II‑635, punt 53; 30 november 2005, Vanlangendonck/Commissie, T‑361/03, JurAmbt. blz. I‑A‑377 en II‑1709, punt 52; 12 maart 2008, Giannini/Commissie, T‑100/04, nog niet gepubliceerd in de Jurisprudentie, punt 157