Language of document : ECLI:EU:F:2008:73

POSTANOWIENIE SĄDU DO SPRAW SŁUŻBY PUBLICZNEJ

(druga izba)

z dnia 10 czerwca 2008 r.

Sprawa F-40/07

Cécile Baudelet-Leclaire

przeciwko

Komisji Wspólnot Europejskich

Służba publiczna – Konkurs otwarty – Niewpisanie na listę rezerwy kadrowej – Równość traktowania

Przedmiot: Skarga wniesiona na podstawie art. 236 WE i 152 EWEA, w której C. Baudelet-Leclaire żąda zasadniczo stwierdzenia nieważności konkursu otwartego EPSO/AST/7/05, zorganizowanego celem utworzenia rezerwy w celu naboru asystentów (AST 3) w obszarze „zarządzanie finansowe/księgowość” oraz „zarządzanie umowami/projektami”.

Orzeczenie: Skarga zostaje oddalona jako oczywiście bezzasadna. Każda ze stron pokrywa własne koszty.

Streszczenie

Urzędnicy – Równość traktowania – Zatrudnienie – Konkurs

(regulamin pracowniczy, załącznik III, art. 5)

W ramach konkursu otwartego do wspólnotowej służby publicznej, do którego mogą przystąpić zarówno kandydaci, którzy pracowali lub pracują na rzecz jednej z instytucji oraz kandydaci pozbawieni takiego doświadczenia zawodowego, dane statystyczne wskazujące na wyższy odsetek laureatów wśród kandydatów z pierwszej grupy nie pozwalają zakładać istnienia dyskryminującego traktowania pomiędzy kandydatami należącymi do jednej lub drugiej grupy, ponieważ różnicę tę można wytłumaczyć wieloma elementami obiektywnymi, jak na przykład lepszą znajomością obszaru konkursu.

(zob. pkt 41, 43, 44)

Odesłanie:

Sąd Pierwszej Instancji: sprawa T‑294/03 Gibault przeciwko Komisji, 31 maja 2005 r., Zb.Orz.SP s. I‑A‑141, II‑635, pkt 53; sprawa T‑361/03 Vanlangendonck przeciwko Komisji, 30 listopada 2005 r., Zb.Orz.SP s. I‑A‑377, II‑1709, pkt 52; sprawa T‑100/04 Giannini przeciwko Komisji, 12 marca 2008 r., dotychczas nieopublikowana w Zbiorze, pkt 157