Language of document : ECLI:EU:F:2008:73

UZNESENIE SÚDU PRE VEREJNÚ SLUŽBU (druhá komora)

z 10. júna 2008

Vec F‑40/07

Cécile Baudelet‑Leclaire

proti

Komisii Európskych spoločenstiev

„Verejná služba – Verejné výberové konania – Nezapísanie do zoznamu úspešných uchádzačov – Rovnosť zaobchádzania“

Predmet: Žaloba podaná podľa článku 236 ES a článku 152 AE, ktorou C. Baudelet‑Leclaire navrhuje v podstate zrušiť verejné výberové konanie EPSO/AST/7/05 organizované na vytvorenie rezervy pre budúci nábor asistentov (AST 3) v oblasti „finančná správa/účtovníctvo“ a „správa zmlúv/projektov“

Rozhodnutie: Žaloba sa zamieta ako zjavne nedôvodná. Každý účastník konania znáša vlastné trovy konania.

Abstrakt

Úradníci – Rovnosť zaobchádzania – Prijímanie – Výberové konanie

(Služobný poriadok úradníkov, príloha III článok 5)

V rámci verejného výberového konania na prístup k verejnej službe Spoločenstva otvoreného bez rozdielu pre uchádzačov, ktorí pracovali alebo pracujú v službe jednej inštitúcie a uchádzačov bez takej odbornej praxe, zo štatistických údajov ukazujúcich vyššiu mieru úspešnosti uchádzačov prvej skupiny nemožno vyvodiť diskriminačné zaobchádzanie s uchádzačmi patriacimi do jednej alebo druhej skupiny, tento rozdiel možno vysvetliť na základe viacerých objektívnych skutočností ako napr. lepšia znalosť oblasti daného výberového konania.

(pozri body 41, 43 a 44)

Odkaz:

Súd prvého stupňa: 31. mája 2005, Gibault/Komisia, T‑294/03, Zb. VS s. I‑A‑141, II‑635, bod 53; 30. novembra 2005, Vanlangendonck/Komisia, T‑361/03, Zb. VS s. I‑A‑377, II‑1709, bod 52; 12. marca 2008, Giannini/Komisia, T‑100/04, zatiaľ neuverejnený v Zbierke, bod 157