Language of document : ECLI:EU:F:2008:73

PERSONALDOMSTOLENS BESLUT (andra avdelningen)

den 10 juni 2008

Mål F-40/07

Cécile Baudelet-Leclaire

mot

Europeiska gemenskapernas kommission

“Personalmål – Allmänt uttagningsprov – Beslut att inte uppta sökanden i förteckningen över godkända sökande – Likabehandling”

Saken: Talan som har väckts med stöd av artiklarna 236 EG och 152 EA, genom vilken Cécile Baudelet-Leclaire har yrkat att det allmänna uttagningsprovet EPSO/AST/7/05, som anordnades i syfte att upprätta en reservlista för rekrytering av assistenter (AST 3) på områdena ekonomisk förvaltning/redovisning och projektförvaltning/kontraktsförvaltning.

Avgörande: Talan ogillas. Vardera parten ska bära sin rättegångskostnad.

Sammanfattning

Tjänstemän – Likabehandling – Rekrytering – Uttagningsprov

(Tjänsteföreskrifterna, bilaga 3, artikel 5)

Med avseende på allmänna uttagningsprov som kan ge tillträde till en tjänst vid gemenskaperna, i vilka sökande som har varit i tjänst eller är i tjänst inom en institution respektive sökande som saknar en sådan arbetserfarenhet kan delta, är det inte möjligt att med stöd av statistiska uppgifter enligt vilka sökande i den första gruppen i större utsträckning har framgång på sådana prov, presumera att sökande i den ena eller den andra gruppen diskrimineras. Denna skillnad kan förklaras med flera objektiva faktorer, såsom, exempelvis, bättre kännedom om området för uttagningsprovet.

(se punkterna 41, 43 och 44)

Hänvisning till

Förstainstansrätten: 31 maj 2005, Gibault mot kommissionen, T‑294/03, REGP p. I‑A‑141 och II‑635, punkt 53; 30 november 2005, Vanlangendonck mot kommissionen, T‑361/03, REGP s. I‑A‑377 et II‑1709, punkt 52; 12 mars 2008, Giannini mot kommissionen, T‑100/04, REG s. I‑0000, punk 157