Language of document : ECLI:EU:F:2008:85

РЕШЕНИЕ НА СЪДА НА ПУБЛИЧНАТА СЛУЖБА (втори състав)

26 юни 2008 година

Дело F-54/07

Anne Joseph

срещу

Комисия на Европейските общности

„Публична служба — Договорно наети служители — Късно подадена жалба — Случайно събитие — Назначаване — Членове 3а, 3б и 85 от УРДС — Срок на договора — Решение на Комисията от 28 април 2004 г. относно максималния срок, през който временният персонал в службите на Комисията може да обжалва — Член 12 от ОРИ относно процедурите, уреждащи наемането на работа и заетостта на договорно наетите служители в Комисията — Равно третиране“

Предмет: Жалба, подадена на основание член 236 ЕО и член 152 АЕ, с която г‑жа Joseph иска по-конкретно и по същество да се отмени решението на органа, оправомощен да сключва договори, по силата на което срокът на договора ѝ като договорно нает служител, подписан на 20 юли 2006 г. и влязъл в сила на 16 октомври същата година, е петнадесет месеца вместо три години, и ако е необходимо, да се отмени и мълчаливият отказ да се уважи административната ѝ жалба от 13 февруари 2007 г.

Решение: Отхвърля жалбата. Всяка от страните понася направените от нея съдебни разноски.

Резюме

1.      Длъжностни лица — Договорно наети служители — Назначаване

(член 3а и член 85, параграф 1 от Условията за работа на другите служители)

2.      Длъжностни лица — Договорно наети служители — Назначаване

(член 3а, член 82, параграф 6 и член 85, параграф 1 от Условията за работа на другите служители)

3.      Длъжностни лица — Договорно наети служители — Равно третиране

(член 3а, член 82, параграф 5 и член 85, параграф 1 от Условията за работа на другите служители)

4.      Длъжностни лица — Договорно наети служители — Класиране

(член 3а от Условията за работа на другите служители)

1.      В член 85, параграф 1 от Условията за работа на другите служители законодателят предвижда максимален срок от пет години при сключването и подновяването на договори с договорно наети служители, като същевременно все пак не забранява на институциите да сключват или подновяват този вид договори по член 3а от посочените условия за по-кратък срок, доколкото е спазен минималният срок, предвиден в член 85, параграф 1 от тези условия. Институциите обаче не могат — тъй като в противен случай биха нарушили последната разпоредба — да ограничават по общ и независещ от конкретните обстоятелства начин, в случая по силата на общи разпоредби за изпълнение или вътрешен акт с общо приложение, възможния максимален срок за назначаване на договорно наетите служители, така както е определен от самия законодател.

(вж. точки 68, 69, 91 и 92)

2.      Като предвижда общ максимален срок от три години във връзка със сключването и подновяването на договорите на договорно наетите служители по смисъла на член 3а от Условията за работа на другите служители само когато съответният служител не е положил изпитите за подбор по член 5 от Общите разпоредби за изпълнение относно процедурите, уреждащи наемането на работа и заетостта на договорно наетите служители, Комисията не нарушава долните и горните прагове, определени в член 85, параграф 1 от посочените условия. Всъщност, като упражнява предоставеното на институциите в член 82, параграф 6 от Условията правомощие да уреждат с общи разпоредби за изпълнение процедурите за назначаване на договорно наети служители, в членове 11 и 12 от посочените общи разпоредби Комисията предвижда възможността през преходен период (от 1 ноември 2004 г. до 1 май 2007 г.) да назначава съгласно член 3а или член 3б от Условията договорно наети служители, по отношение на които не са приложени процедурите за подбор по член 5 или член 8 от същите общи разпоредби. Комисията може надлежно, без да надхвърля пределите на своята компетентност съгласно посочения член 82, параграф 6, да вземе предвид този краткосрочен преходен режим, когато определя възможния максимален срок на сключените съгласно член 12, параграф 1 от Общите разпоредби за изпълнение договори с договорно наети служители по смисъла на член 3а от Условията.

(вж. точки 74, 75 и 94)

3.      Макар съгласно член 85, параграф 1 от Условията за работа на другите служители договорът на договорно наети служители по член 3а от тези условия да може да бъде сключен най-малко за три месеца и най-много за пет години, въпреки че в член 12, параграф 1 от Общите разпоредби за изпълнение относно процедурите, уреждащи наемането на работа и заетостта на договорно наетите служители в Комисията, се ограничава разрешеният срок на договорите с договорно наети служители, които не са участвали в процедурите за подбор по член 5 или член 8 от посочените общи разпоредби за изпълнение, тази разлика в третирането се оправдава със стремежа на институцията да даде възможност на служителите, които вече са назначени в тази институция, без първоначално да са били възпрепятствани от „правилото за шестте години“, и чийто договор е подновен, да участват надлежно в организираните от Европейската служба за подбор на персонал (EPSO) процедури за подбор, при положение че общият срок на първоначалния и на подновения договор във всеки случай не може да надвишава три години. Ето защо договорно наетите служители, на които се предлага за първи път договор, и тези, на които договорът е подновен, не се намират в сходно положение, поради което могат да бъдат третирани различно, що се отнася до срока на договора за наемане.

От друга страна, обстоятелството, че във връзка с определянето на срока на въпросните договори в член 85, параграф 1 от Условията за работа на другите служители не се прави никаква разлика според това дали заинтересованото лице успешно е положило изпитите за подбор, организирани с оглед на назначаването му като договорно нает служител, не може да засегне действието на член 12, параграф 1 от посочените общи разпоредби за изпълнение. Всъщност в самия текст на член 82, параграф 5 от Условията за работа на другите служители се предвижда възможността за организиране на подобни процедури за подбор, като лицата, преминали успешно изпитите за подбор, не се намират в сходно положение с това на лицата, които не са участвали в посочените процедури. Освен това Комисията разполага с широко право на преценка, когато урежда процедурите за назначаване на договорно наети служители съгласно член 82, параграф 6 от Условията, и в частност когато прилага член 85, параграф 1 от Условията, за да определи срока на договорите с договорно наети служители съобразно очертаните в тази разпоредба граници.

(вж. точки 79 и 81)

4.      Съгласно член 3а, параграф 1 от Условията за работа на другите служители договорно наетият служител се назначава, за да упражнява „в някоя институция“ функции, „свързани с изпълнението на технически задачи или задачи от административно-обслужващ характер“ [буква а)], като последното ограничение не се прилага при наемането на служители „в представителствата и делегациите на институциите на Общностите“ [буква г)]. Поради това възлагането на основни задачи на договорно нает служител, назначен по силата на член 3а от посочените условия, за да изпълнява функциите си в делегация на институция, особено когато заинтересованото лице е било класирано в най-високата функционална група, би трябвало да се разглежда като далеч по-рядък случай от възлагането на такива задачи на договорно нает служител, назначен в институция. Все пак обстоятелството, че въпросният служител е класиран във функционална група IV само по себе си не е достатъчно, за да се приеме, че изпълняваните от него задачи са основни. При липсата на каквито и да било други данни този въпрос изисква преценка според конкретните обстоятелства.

(вж. точки 87 и 88)