Language of document : ECLI:EU:F:2008:85

VIRKAMIESTUOMIOISTUIMEN TUOMIO (toinen jaosto)

26 päivänä kesäkuuta 2008

Asia F-54/07

Anne Joseph

vastaan

Euroopan yhteisöjen komissio

Henkilöstö – Sopimussuhteiset toimihenkilöt – Myöhässä nostettu kanne – Ennalta arvaamattomat seikat – Palvelukseen ottaminen – Muuhun henkilöstöön sovellettavien palvelussuhteen ehtojen 3 a, 3 b ja 85 artikla – Sopimuksen kesto – Komission 28.4.2004 tekemä päätös, joka koskee määräaikaisen henkilöstön sopimusten enimmäiskestoa komission yksiköissä – Komission sopimussuhteisten toimihenkilöiden palvelukseen ottamismenettelyitä ja työsuhdetta koskevien yleisten täytäntöönpanosäännösten 12 artikla – Yhdenvertainen kohtelu

Aihe: EY 236 ja EA 152 artiklan nojalla nostettu kanne, jossa Joseph vaatii virkamiestuomioistuinta kumoamaan sopimusten tekemiseen toimivaltaisen viranomaisen 20.7.2006 allekirjoittaman ja 16.10.2006 voimaan tulleen päätöksen, jolla hänen sopimussuhteisen toimihenkilön työsopimuksensa pituudeksi on vahvistettu 15 kuukautta kolmen vuoden sijaan, sekä tarvittaessa kumoamaan nimenomaisen päätöksen, jolla hylättiin hänen 13.2.2007 tekemänsä valitus.

Ratkaisu: Kanne hylätään. Asianosaiset vastaavat omista oikeudenkäyntikuluistaan.

Tiivistelmä

1.      Virkamiehet – Sopimussuhteiset toimihenkilöt – Palvelukseen ottaminen

(Muuhun henkilöstöön sovellettavien palvelussuhteen ehtojen 3 a artikla ja 85 artiklan 1 kohta)

2.      Virkamiehet – Sopimussuhteiset toimihenkilöt – Palvelukseen ottaminen

(Muuhun henkilöstöön sovellettavien palvelussuhteen ehtojen 3 a artikla, 82 artiklan 6 kohta ja 85 artiklan 1 kohta)

3.      Virkamiehet – Sopimussuhteiset toimihenkilöt – Yhdenvertainen kohtelu

(Muuhun henkilöstöön sovellettavien palvelussuhteen ehtojen 3 a artikla, 82 artiklan 5 ja 6 kohta ja 85 artiklan 1 kohta)

4.      Virkamiehet – Sopimussuhteiset toimihenkilöt – Luokittelu

(Muuhun henkilöstöön sovellettavien palvelussuhteen ehtojen 3 a artikla)

1.      Asettaessaan muuhun henkilöstöön sovellettavien palvelussuhteen ehtojen 85 artiklan 1 kohdassa sopimussuhteisten toimihenkilöiden sekä työsopimusten tekemiselle että niiden uusimiselle viiden vuoden enimmäispituuden lainsäätäjä ei kuitenkaan ole kieltänyt toimielimiä tekemästä tai uusimasta tämänkaltaisia työsopimuksia lyhyemmäksi ajaksi kyseisten palvelussuhteen ehtojen 3 a artiklan mukaisesti, kunhan näiden palvelussuhteen ehtojen 85 artiklan 1 kohdassa säädettyä vähimmäiskestoa noudatetaan. Toimielin ei kuitenkaan voi viimeksi mainittua säännöstä rikkomatta rajoittaa yleisesti ja persoonattomasti, tässä tapauksessa yleisillä täytäntöönpanosäännöksillä tai yleisesti sovellettavalla sisäisellä päätöksellä, sopimussuhteisten toimihenkilöiden palvelussuhteen enimmäiskestoa, jonka lainsäätäjä on vahvistanut.

(ks. 68, 69, 91 ja 92 kohta)

2.      Kun komissio määrää muuhun henkilöstöön sovellettavien palvelussuhteen ehtojen 3 a artiklassa tarkoitetun sopimussuhteisen toimihenkilön työsopimukselle tai sen uusimiselle kolmen vuoden enimmäiskeston yksinomaan tilanteessa, jossa kyseinen toimihenkilö ei ole suorittanut komission sopimussuhteisten toimihenkilöiden palvelukseenottamismenettelyitä ja työsuhdetta koskevien yleisten täytäntöönpanosäännösten 5 artiklassa tarkoitettuja valintakokeita, se ei ole jättänyt noudattamatta kyseisten palvelussuhteen ehtojen 85 artiklan 1 kohdassa vahvistettuja vähimmäis- ja enimmäisrajoja. Käyttäessään palvelussuhteen ehtojen 82 artiklan 6 kohdassa toimielimille annettua oikeutta hyväksyä sopimussuhteisten toimihenkilöiden palvelukseenottomenettelyä koskevat säännökset yleisillä täytäntöönpanosäännöksillä komissio on säätänyt kyseisten yleisten säännösten 11 ja 12 artiklassa mahdollisuudesta ottaa palvelukseen palvelussuhteen ehtojen 3 a tai 3 b artiklan nojalla 1.11.2004 ja 1.5.2007 väliseksi siirtymäajaksi sopimussuhteisia toimihenkilöitä, jotka eivät ole käyneet läpi näiden samojen yleisten säännösten 5 tai 8 artiklassa säädettyjä valintamenettelyjä. Komissio voi pätevästi kyseisen 82 artiklan 6 kohdassa saamansa toimivallan rajoissa ottaa huomioon tämän lyhytaikaisen siirtymäkauden erityisesti vahvistaakseen enimmäiskeston palvelussuhteen ehtojen 3 a artiklassa tarkoitettujen sopimussuhteisten toimihenkilöiden työsopimuksille, jotka tehdään yleisten täytäntöönpanosäännösten 12 artiklan 1 kohdan nojalla.

(ks. 74, 75 ja 94 kohta)

3.      Vaikka muuhun henkilöstöön sovellettavien palvelussuhteen ehtojen 85 artiklan 1 kohdan mukaan näiden palvelussuhteen ehtojen 3 a artiklassa tarkoitettujen sopimussuhteisten toimihenkilöiden työsopimukset voidaan tehdä määräajaksi, jonka pituus voi olla kolmesta kuukaudesta viiteen vuoteen, kun taas komission sopimussuhteisten toimihenkilöiden palvelukseen ottamismenettelyitä ja työsuhdetta koskevien yleisten täytäntöönpanosäännösten 12 artiklan 1 a kohdassa rajoitetaan niiden sopimussuhteisten toimihenkilöiden työsopimusten enimmäiskestoa, jotka eivät ole osallistuneet yleisten täytäntöönpanosäännösten 5 tai 8 artiklassa säädettyihin valintamenettelyihin, tämä erilainen kohtelu on perusteltavissa toimielimen pyrkimyksellä mahdollistaa sen palvelukseen jo otettujen toimihenkilöiden, jotka eivät ole alun perin kuuluneet ns. kuuden vuoden säännön soveltamisalaan ja joiden työsopimus on uusittu, osallistuminen Euroopan yhteisöjen henkilöstövalintatoimiston (EPSO) järjestämiin valintamenettelyihin, kun otetaan huomioon, että alkuperäisen ja uusitun työsopimuksen kokonaiskesto ei voi ylittää kolmea vuotta. Näin ollen sopimussuhteiset toimihenkilöt, joille tarjotaan ensimmäistä sopimusta, ja toimihenkilöt, joiden sopimus uusitaan, eivät ole toisiinsa rinnastettavassa asemassa, minkä vuoksi heitä voidaan kohdella eri tavoin palvelukseenottosopimusten keston osalta. 

Se, että muuhun henkilöstöön sovellettavien palvelussuhteen ehtojen 85 artiklan 1 kohdassa ei tehdä minkäänlaista eroa siinä tarkoitettujen sopimusten keston määrittämisen osalta sen mukaan, onko asianomainen henkilö läpäissyt valintakokeet, jotka on järjestetty siinä tarkoituksessa, että hänet voitaisiin ottaa palvelukseen sopimussuhteiseksi toimihenkilöksi, ei vaikuta kyseisten yleisten täytäntöönpanosäännösten 12 artiklan 1 kohdan pätevyyteen. Muuhun henkilöstöön sovellettavien palvelussuhteen ehtojen 82 artiklan 5 kohdassa nimittäin säädetään mahdollisuudesta järjestää tällaisia valintamenettelyjä, minkä vuoksi valintakokeet läpäisseet henkilöt eivät ole niihin henkilöihin rinnastettavassa asemassa, jotka eivät ole osallistuneet kyseisiin menettelyihin. Lisäksi komissiolla on myös laaja harkintavalta sen vahvistaessa palvelussuhteen ehtojen 82 artiklan 6 kohdan mukaisesti sopimussuhteisten toimihenkilöiden palvelukseenottomenettelyä koskevat yleiset säännökset ja erityisesti sen soveltaessa palvelussuhteen ehtojen 85 artiklan 1 kohtaa sopimussuhteisten toimihenkilöiden työsopimusten pituuden vahvistamiseen siinä asetetuissa rajoissa.

(ks. 79–81 kohta)

4.      Muuhun henkilöstöön sovellettavien palvelussuhteen ehtojen 3 a artiklan 1 kohdan mukaan sopimussuhteinen toimihenkilö on palkattu hoitamaan tehtäviä ”jossain toimielimessä ruumiilisen työn tekemiseksi tai hallinnollisten avustavien tehtävien suorittamiseksi” (a alakohta), kun taas viimeksi mainittu rajoitus ei koske ”toimihenkilön palkkaamista yhteisöjen toimielinten edustustoissa ja lähetystöissä” (d alakohta). Siten olennaisten tehtävien antaminen kyseisten palvelussuhteen ehtojen 3 a artiklan nojalla palkatulle sopimussuhteiselle toimihenkilölle, joka on palkattu työskentelemään jossakin toimielimen lähetystössä, erityisesti kun hänet on luokiteltu ylimpään tehtäväryhmään, pitäisi olla vähemmän poikkeuksellista kuin silloin kun sopimussuhteinen toimihenkilö on palkattu hoitamaan tehtäviä toimielimessä. Pelkästään se, että kyseinen toimihenkilö on luokiteltu tehtäväryhmään IV, ei kuitenkaan riitä osoittamaan, että hänen suorittamansa tehtävät olisivat olennaisia. Ilman muuta näyttöä tämä kysymys edellyttää yksittäistapauksen konkreettista arviointia.

(ks. 87 ja 88 kohta)