Language of document : ECLI:EU:F:2008:85

ROZSUDOK SÚDU PRE VEREJNÚ SLUŽBU (druhá komora)

z 26. júna 2008

Vec F‑54/07

Anne Joseph

proti

Komisii Európskych spoločenstiev

„Verejná služba – Zmluvní zamestnanci – Omeškanie žaloby – Nepredvídateľná okolnosť – Prijímanie do zamestnania – Články 3a, 3b a 85 PZOZ – Doba trvania zmluvy – Rozhodnutie Komisie z 28. apríla 2004 o maximálnej dobe zamestnávania nestálych zamestnancov v službách Komisie – Článok 12 VVU o postupoch pre prijímanie a zamestnávanie zmluvných zamestnancov v Komisii – Rovnosť zaobchádzania“

Predmet: Žaloba podaná podľa článku 236 ES a článku 152 AE, ktorou A. Joseph navrhuje najmä a v podstate zrušenie rozhodnutia orgánu oprávneného uzatvárať zmluvy stanovujúceho na 15 mesiacov, a nie na 3 roky, dobu trvania jej zmluvy zmluvného zamestnanca podpísanej 20. júla 2006 s účinnosťou od 16. októbra 2006, ako aj v prípade potreby zrušenie výslovného rozhodnutia, ktorým bola zamietnutá jej sťažnosť z 13. februára 2007

Rozhodnutie: Žaloba sa zamieta. Každý účastník konania znáša svoje vlastné trovy konania.

Abstrakt

1.      Úradníci – Zmluvní zamestnanci – Prijímanie do zamestnania

(Podmienky zamestnávania ostatných zamestnancov, článok 3a a článok 85 ods. 1)

2.      Úradníci – Zmluvní zamestnanci – Prijímanie do zamestnania

(Podmienky zamestnávania ostatných zamestnancov, článok 3a, článok 82 ods. 6 a článok 85 ods. 1)

3.      Úradníci – Zmluvní zamestnanci – Rovnosť zaobchádzania

(Podmienky zamestnávania ostatných zamestnancov, článok 3a, článok 82 ods. 5 a 6 a článok 85 ods. 1)

4.      Úradníci – Zmluvní zamestnanci – Zaradenie

(Podmienky zamestnávania ostatných zamestnancov, článok 3a)

1.      Tým, že normotvorca v článku 85 ods. 1 podmienok zamestnávania ostatných zamestnancov stanovil maximálnu dobu päť rokov pre uzatváranie ako aj pre predĺženie pracovných zmlúv zmluvných zamestnancov, nezakázal inštitúciám uzatvárať alebo predlžovať tento druh zmlúv na základe článku 3a uvedených podmienok na kratšiu dobu, pokiaľ je dodržaná minimálna doba stanovená v článku 85 ods. 1 týchto podmienok. Inštitúcia však nemôže bez toho, aby porušila toto posledné uvedené ustanovenie všeobecne a neosobne obmedziť v predmetnej veci všeobecnými vykonávacími ustanoveniami alebo interným rozhodnutím so všeobecnou pôsobnosťou maximálnu dobu zamestnania zmluvných zamestnancov, ako je stanovená samotným normotvorcom.

(pozri body 68, 69, 91 a 92)

2.      Komisia tým, že stanovila maximálnu dobu troch rokov pre uzatvorenie alebo predĺženie zmluvy zmluvného zamestnanca v zmysle článku 3a podmienok zamestnávania ostatných zamestnancov, ktorá platí len pre prípad, že sa uvedený zamestnanec nepodrobil výberovým skúškam stanoveným v článku 5 všeobecných vykonávacích ustanovení o postupoch pre prijímanie a zamestnávanie zmluvných zamestnancov v Komisii, neporušila hornú a dolnú hranicu stanovenú v článku 85 ods. 1 uvedených podmienok. Komisia totiž na základe poverenia daného článkom 82 ods. 6 podmienok na prijatie všeobecných ustanovení o postupoch pre prijímanie zmluvných zamestnancov stanovila v článkoch 11 a 12 uvedených všeobecných ustanovení možnosť zamestnávať na základe článku 3a alebo článku 3b podmienok počas prechodného obdobia od 1. novembra 2004 do 1. mája 2007 zmluvných zamestnancov, ktorí sa nepodrobili výberovému konaniu podľa článkov 5 alebo 8 týchto všeobecných ustanovení. Komisia môže účinne v rámci svojej právomoci na základe uvedeného článku 82 ods. 6 zohľadniť tento krátkodobý prechodný režim na účely najmä stanovenia maximálnej možnej doby trvania zmlúv zmluvných zamestnancov v zmysle článku 3a uvedených podmienok uzatvorených na základe článku 12 ods. 1 VVU.

(pozri body 74, 75 a 94)

3.      Je síce pravda, že podľa článku 85 ods. 1 podmienok zamestnávania ostatných zamestnancov, zmluvy zmluvných zamestnancov uvedených v článku 3a sa môžu uzatvárať na čas určitý v dĺžke najmenej tri mesiace a najviac päť rokov, zatiaľ čo článok 12 ods. 1 všeobecných vykonávacích ustanovení o postupoch pre prijímanie a zamestnávanie zmluvných zamestnancov v Komisii obmedzuje povolenú dĺžku zmlúv zmluvných zamestnancov, ktorí sa nezúčastnili na výberových konaniach stanovených v článkoch 5 alebo 8 uvedených všeobecných vykonávacích ustanovení, tento rozdiel v zaobchádzaní je však odôvodnený snahou inštitúcie umožniť už jej prijatým zamestnancom, ktorí pôvodne nepodliehali „šesťročnému pravidlu“ a ich zmluva bola predĺžená, náležite sa zúčastniť výberových konaní organizovaných Európskym úradom pre výber pracovníkov (EPSO), pričom celková doba pôvodnej zmluvy a jej predĺženie v žiadnom prípade nemôže presiahnuť tri roky. Zmluvní zamestnanci, ktorým sa navrhla prvá zmluva a tí, ktorých zmluva je predĺžená, sa nenachádzajú v porovnateľných situáciách, takže možno s nimi zaobchádzať odlišne, pokiaľ ide o dobu trvania ich pracovných zmlúv.

Okrem toho okolnosť, že článok 85 ods. 1 podmienok zamestnávania ostatných zamestnancov nerozlišuje, pokiaľ ide o určenie doby trvania predmetných zmlúv, či dotknutá osoba uspela alebo nie na výberových skúškach organizovaných na účely jej prijatia ako zmluvného zamestnanca, nemôže mať vplyv na platnosť článku 12 uvedených všeobecných vykonávacích ustanovení. Samotné podmienky zamestnávania ostatných zamestnancov totiž v článku 82 ods. 5 stanovujú možnosť organizovať také výberové konania a teda osoby, ktoré uspeli na výberových skúškach sa nenachádzajú v porovnateľnej situácii ako osoby, ktoré sa uvedeného konania nezúčastnili. Navyše Komisia má širokú mieru voľnej úvahy na stanovenie všeobecných ustanovení o postupoch pre prijímanie zmluvných zamestnancov v súlade s článkom 82 ods. 6 podmienok a zvlášť na uplatnenie článku 85 ods. 1 podmienok, pokiaľ ide o stanovenie doby trvania zmlúv zmluvných zamestnancov v uvedených hraniciach.

(pozri body 79 – 81)

4.      Podľa článku 3a ods. 1 podmienok zamestnávania ostatných zamestnancov zmluvní zamestnanci prijatí „v inštitúcii“ tam „vykonávajú manuálne alebo podporné administratívne služobné povinnosti“ [písm. a)], zatiaľ čo toto posledné uvedené obmedzenie neplatí, pokiaľ ide o prijatie zmluvných zamestnancov «v zastúpeniach a delegáciách inštitúcií spoločenstva [písm. d)]. Pridelenie dôležitých úloh zmluvnému zamestnancovi prijatému na základe článku 3a uvedených podmienok, ktorý má vykonávať svoje povinnosti v rámci delegácie inštitúcie, najmä pokiaľ je zaradený do najvyššej funkčnej skupiny, teda môže byť menej výnimočné ako v prípade zmluvného zamestnanca, ktorý bol prijatý v inštitúcii. Samotná skutočnosť, že dotknutý zamestnanec je zaradený do funkčnej skupiny IV nestačí na to, aby sa dospelo k záveru, že úlohy, ktoré plní, sú dôležité. V prípade neexistencie iných údajov treba túto otázku preskúmať in concreto.

(pozri body 87 a 88)