Language of document : ECLI:EU:F:2008:85

SODBA SODIŠČA ZA USLUŽBENCE (drugi senat)

z dne 26. junija 2008

Zadeva F-54/07

Anne Joseph

proti

Komisiji Evropskih skupnosti

„Javni uslužbenci – Pogodbeni uslužbenci – Prepozna tožba – Naključje – Zaposlovanje – Členi 3a, 3b in 85 PZDU – Trajanje pogodbe – Odločba Komisije z dne 28. aprila 2004 o najdaljšem trajanju zaposlitve nestalnega osebja služb Komisije – Člen 12 SDI o postopkih zaposlovanja in dela pogodbenih uslužbencev Komisije – Enako obravnavanje“

Predmet: Tožba, vložena na podlagi člena 236 ES in člena 152 AE, s katero A. Joseph predlaga predvsem in v bistvu razglasitev ničnosti odločbe organa, pooblaščenega za sklepanje pogodb o zaposlitvi, s katero je bilo trajanje njene pogodbe o zaposlitvi pogodbenega uslužbenca, ki je bila podpisana 20. julija 2006 in je začela učinkovati 16. oktobra 2006, določeno na 15 mesecev namesto na tri leta, in, če je potrebno, razglasitev ničnosti odločbe z dne 13. februarja 2007 o zavrnitvi njene pritožbe.

Odločitev: Tožba se zavrne. Vsaka stranka nosi svoje stroške.

Povzetek

1.      Uradniki – Pogodbeni uslužbenci – Zaposlovanje

(Pogoji za zaposlitev drugih uslužbencev, člena 3a in 85(1))

2.      Uradniki – Pogodbeni uslužbenci – Zaposlovanje

(Pogoji za zaposlitev drugih uslužbencev, členi 3a, 82(6) in 85(1))

3.      Uradniki – Pogodbeni uslužbenci – Enako obravnavanje

(Pogoji za zaposlitev drugih uslužbencev, členi 3a, 82(5) in (6) ter 85(1))

4.      Uradniki – Pogodbeni uslužbenci – Razvrstitev

(Pogoji za zaposlitev drugih uslužbencev, člen 3a)

1.      S tem ko je zakonodajalec v skladu s členom 85(1) Pogojev za zaposlitev drugih uslužbencev določil, da se pogodbe o zaposlitvi pogodbenih uslužbencev sklenejo in podaljšajo za največ pet let, institucijam vseeno ni prepovedal, da take pogodbe v skladu s členom 3a navedenih pogojev sklenejo ali podaljšajo za krajše obdobje, če se upošteva najkrajše obdobje, določeno v členu 85(1) teh pogojev. Vendar institucija ne more – ne da bi kršila zadnjenavedeno določbo – na splošno in neosebno, in sicer v obravnavanem primeru s splošnimi določbami za izvajanje ali z notranjim splošnim sklepom, omejiti najdaljšega mogočega trajanja zaposlitve pogodbenih uslužbencev, kot ga je določil sam zakonodajalec.

(Glej točke 68, 69, 91 in 92.)

2.      S tem ko je Komisija določila najdaljše skupno trajanje za sklenitev ali podaljšanje pogodbe o zaposlitvi pogodbenega uslužbenca v smislu člena 3a Pogojev za zaposlitev drugih uslužbencev na tri leta le v primeru, ko navedeni uslužbenec ne bi opravljal izbirnih preizkusov iz člena 5 Splošnih določb za izvajanje o postopkih zaposlitve in dela pogodbenih uslužbencev v tej instituciji, ni kršila spodnje in zgornje meje, določene v členu 85(1) navedenih pogojev. S tem ko je Komisija uporabila pooblastilo, ki je institucijam podeljeno s členom 82(6) navedenih pogojev, za sprejetje podrobnih pravil glede postopkov zaposlovanja pogodbenih uslužbencev s Splošnimi določbami za izvajanje, je v členih 11 in 12 navedenih splošnih določb namreč predvidela možnost, da se na podlagi člena 3a ali 3b navedenih pogojev v prehodnem obdobju od 1. novembra 2004 do 1. maja 2007 zaposlijo pogodbeni uslužbenci, ki se niso udeležili izbirnih postopkov iz člena 5 ali 8 istih splošnih določb. Komisija lahko veljavno – in pri tem ostane v mejah pristojnosti, ki jo ima v skladu s členom 82(6) – upošteva to kratkotrajno prehodno ureditev, predvsem zato, da določi najdaljše mogoče trajanje pogodb o zaposlitvi pogodbenih uslužbencev v smislu člena 3a navedenih pogojev, sklenjenih na podlagi člena 12(1) Splošnih določb za izvajanje.

(Glej točke 74, 75 in 94.)

3.      Čeprav se v skladu s členom 85(1) Pogojev za zaposlitev drugih uslužbencev pogodba o zaposlitvi pogodbenih uslužbencev iz člena 3a teh pogojev lahko sklene za določeno obdobje najmanj treh mesecev in največ petih let, medtem ko je s členom 12(1) Splošnih določb za izvajanje o postopkih zaposlovanja in dela pogodbenih uslužbencev v Komisiji omejeno dovoljeno trajanje pogodb o zaposlitvi pogodbenih uslužbencev, ki se niso udeležili izbirnih postopkov iz člena 5 ali 8 navedenih splošnih določb za izvajanje, je to različno obravnavanje utemeljeno s tem, da institucija uslužbencem, ki so že zaposleni v njej, ne da bi na začetku zanje veljalo „pravilo šestih let“, in katerih pogodba je bila podaljšana, omogoči ustrezno udeležbo v izbirnih postopkih, ki jih organizira Evropski urad za izbor osebja (EPSO), ob upoštevanju, da skupno trajanje začetne in podaljšane pogodbe v nobenem primeru ne sme preseči tri leta. Tako pogodbeni uslužbenci, ki jim je ponujena prva pogodba, in tisti, katerih pogodba je bila podaljšana, niso v primerljivih položajih, tako da se lahko obravnavajo različno, kar zadeva trajanje pogodb o zaposlitvi.

Poleg tega okoliščina, da v členu 85(1) Pogojev za zaposlitev drugih uslužbencev ni določeno nobeno razlikovanje glede določitve trajanja zadevnih pogodb glede na to, ali je zainteresirana oseba uspešno opravila izbirne preizkuse, organizirane za njeno zaposlitev kot pogodbeni uslužbenec, ali ne, ne more vplivati na veljavnost člena 12(1) navedenih splošnih določb za izvajanje. Ker je v členu 82(5) Pogojev za zaposlitev drugih uslužbencev predvidena možnost, da se organizirajo taki izbirni postopki, osebe, ki uspešno opravijo izbirne preizkuse, niso v primerljivem položaju z osebami, ki se niso udeležile navedenih postopkov. Poleg tega ima Komisija široko diskrecijsko pravico za določitev splošnih določb za izvajanje, ki urejajo postopke zaposlovanja pogodbenih uslužbencev v skladu s členom 82(6) navedenih pogojev in zlasti za uporabo člena 85(1) navedenih pogojev v zvezi z določitvijo trajanja pogodb o zaposlitvi pogodbenih uslužbencev v tam navedenih mejah.

(Glej točke od 79 do 81.)

4.      V skladu s členom 3a(1) Pogojev za zaposlitev drugih uslužbencev je pogodbeni uslužbenec zaposlen v „instituciji, in sicer [opravlja] fizične ali upravno-administrativne naloge podpornih storitev“ (točka (a)), medtem ko zadnjenavedena omejitev ne velja za zaposlitev uslužbenca v „predstavništvih in delegacijah institucij Skupnosti“ (točka (d)). Tako bi morala biti dodelitev bistvenih nalog pogodbenemu uslužbencu, ki je zaposlen na podlagi člena 3a navedenih pogojev in mora opravljati svoje delo v delegaciji institucije, zlasti kadar je bila zainteresirana oseba razvrščena v najvišjo funkcionalno skupino, manj izjemna kot v primeru pogodbenega uslužbenca, zaposlenega v instituciji. Vendar sámo dejstvo, da je zadevni uslužbenec razvrščen v funkcionalno skupino IV, ne zadostuje za sklepanje, da so naloge, ki jih opravlja, bistvene. Ker ne obstaja nobena druga navedba, je treba to vprašanje preučiti in concreto.

(Glej točki 87 in 88.)