Language of document : ECLI:EU:F:2008:81

РЕШЕНИЕ НА СЪДА НА ПУБЛИЧНАТА СЛУЖБА (пленум)

24 юни 2008 година

Дело F-15/05

Carlos Andres и др.

срещу

Европейска централна банка (ЕЦБ)

„Публична служба — Персонал на ЕЦБ — Възнаграждение — Консултации с Комитета по персонала на ЕЦБ — Метод за изчисляване на годишното адаптиране на възнагражденията — Изпълнение на решение на общностния съд — Обратна сила“

Предмет: Жалба, подадена на основание член 36.2 от приложения към Договора за ЕО Протокол за устава на Европейската система на централните банки и на Европейската централна банка, с която г‑н Andres и осем други жалбоподатели искат по-специално отмяна на техните извлечения от платежната ведомост за месец юли 2004 г., доколкото същите съдържат увеличение на възнаграждението, определено чрез прилагане на метод за годишно адаптиране на заплатите, за който се твърди, че е незаконосъобразен, и доколкото увеличението няма обратна сила за 2001 г., 2002 г. и 2003 г., както и от друга страна, присъждане на обезщетение за вреди

Решение: Отхвърля жалбата. Всяка от страните понася направените от нея съдебни разноски.

Резюме

1.      Длъжностни лица — Служители на Европейската централна банка — Представителство — Комитет по персонала — Консултации

(член 4, параграф 4 от Решение на Европейската централна банка № 3/2004, членове 45 и 46 от Условията за работа на персонала на Европейската централна банка)

2.      Длъжностни лица — Служители на Европейската централна банка — Представителство — Комитет по персонала — Консултации

(членове 45 и 46 от Условията за работа на персонала на Европейската централна банка)

3.      Длъжностни лица — Жалба — Отменително решение — Последици — Задължение за приемане на мерки за изпълнение

(член 233 ЕО)

1.      От член 46 от Условията за работа на персонала на Европейската централна банка следва, че консултации с Комитета по персонала трябва да се провеждат преди каквато и да било промяна в тези условия за работа и в правилата, приложими за персонала или отнасящи се до всички свързани с него въпроси, сред които са въпросите относно заплатите. Като се основава по-специално на този член, Меморандумът за разбирателство относно отношенията между ръководството на Банката и Комитета по персонала конкретизира правото на последния с него да се провеждат консултации и по-специално предвижда процедурата, която трябва да се следва, като се започне със задължението на Банката да му предостави пълна информация. Тъй като правото на информация и консултации с работниците съставлява основен принцип на трудовото право, относимите разпоредби от Меморандума за разбирателство следва да се тълкуват в светлината на този принцип.

Обхватът на задължението на Банката за информиране на Комитета по персонала трябва да се прецени в зависимост от естеството на данните. Така, когато става въпрос за данните, предоставени от трети лица за нуждите на общата годишна корекция на възнагражденията на персонала на Банката и отнасящи се до процентните увеличения на възнагражденията и цифрите относно наетите лица в националните централни банки, общностните институции и някои международни организации, Банката може да се съобрази с правилото за автора, закрепено в член 4, параграф 4 от Решение № 3/2004 относно публичния достъп до нейните документи, и да откаже да предостави данните на всички членове на Комитета по персонала. Банката изпълнява задължението си за информиране, ако предостави достъп до тези данни на надлежно упълномощени от Комитета по персонала негови представители, съобразявайки се с предложеното от този комитет.

(вж. точки 58—60, 64, 65, 67 и 68)

Позоваване на:

Първоинстанционен съд — 6 март 2001 г., Dunnett и др./ЕИБ, T‑192/99, Recueil, стр. II‑813, точка 105

2.      В рамките на процедурата за консултации с Комитета по персонала за общата годишна корекция на възнагражденията на персонала на Европейската централна банка не е незаконосъобразно организирането на събрания ad hoc с надлежно упълномощени от този комитет за целите на консултацията негови представители, а не с пълния му състав, ако Комитетът по персонала е запознаван с резултатите от посочените събрания и отношенията между него и Банката се основават на висока степен на взаимно доверие и открита комуникация, което може да обоснове неформалния характер на някои събрания.

(вж. точки 77—81)

3.      Когато изпълнението на решение за отмяна създава особени затруднения, съответната институция може да вземе всяко решение, което би компенсирало справедливо неблагоприятните последици, произтичащи за заинтересуваните лица от отмененото решение. При такива обстоятелства администрацията може да установи диалог с тях с оглед на постигането на споразумение, което да им предлага справедливо обезщетение за допуснатата спрямо тях незаконосъобразност.

Когато става въпрос за изпълнението на съдебно решение, с което се обявява за незаконосъобразна процедурата за корекция на възнагражденията на персонала на Европейската централна банка за определена година поради липсата на редовни и надлежни консултации с Комитета по персонала, справедливо и разумно разрешение е приемането на компромис, състоящ се, от една страна, в това консултацията да се отнесе и до следващите години, през които също не е проведена, и от друга страна, да се предоставят на целия персонал, а не само на жалбоподателите увеличенията на възнагражденията, произтичащи от посочената консултация, дори ако особени затруднения представляват пречка за придаване на обратна сила на установените увеличения.

(вж. точки 121 и 132—136)

Позоваване на:

Първоинстанционен съд — 26 юни 1996 г., De Nil и Impens/Съвет, T‑91/95, Recueil FP, стр. I‑A‑327 и II‑959, точка 34 ; 10 юли 1997 г., Apostolidis и др./Комисия, T‑81/96, Recueil FP, стр. I‑A‑207 и II‑607, точка 42; 10 май 2000 г., Simon/Комисия, T‑177/97, Recueil FP, стр. I‑A‑75 и II‑319, точка 23