Language of document : ECLI:EU:F:2008:81

AVALIKU TEENISTUSE KOHTU OTSUS (täiskogu)

24. juuni 2008

Kohtuasi F‑15/05

Carlos Andres jt

versus

Euroopa Keskpank (EKP)

Avalik teenistus – EKP personal – Töötasu – Konsulteerimine EKP personalikomiteega – Töötasude iga-aastase kohandamise arvutamise meetod – Ühenduste kohtu otsuse täitmine – Tagasiulatuv jõud

Ese:      EÜ asutamislepingule lisatud protokolli Euroopa keskpankade süsteemi ja Euroopa Keskpanga põhikirja kohta artikli 36 lõike 2 alusel esitatud hagi, milles C. Andres ja veel 8 hagejat taotlevad eelkõige oma 2004. aasta juulikuu palgateatiste tühistamist osas, milles need sisaldavad palgatõusu, mis määrati kindlaks väidetavalt õigusvastase töötasude iga‑aastase kohandamise meetodi kohaselt ja osas, milles seda tõusu ei kohaldata tagasiulatuvalt aastate 2001, 2002 ja 2003 suhtes, ning teiseks kahjuhüvitiste väljamõistmist.

Otsus: Jätta hagi rahuldamata. Pooled kannavad ise oma kohtukulud.

Kokkuvõte

1.      Ametnikud – Euroopa Keskpanga teenistujad – Esindamine – Personalikomitee – Konsulteerimine

(Euroopa Keskpanga otsus nr 3/2004, artikli 4 lõige 4 ; Euroopa Keskpanga personali teenistustingimused, artiklid 45 ja 46)

2.      Ametnikud – Euroopa Keskpanga teenistujad – Esindamine – Personalikomitee – Konsulteerimine

(Euroopa Keskpanga personali teenistustingimused, artiklid 45 ja 46)

3.      Ametnikud – Hagi – Tühistamisotsus – Mõju – Kohtuotsuse täitmiseks vajalike meetmete võtmise kohustus

(EÜ artikkel 233)

1.      Euroopa Keskpanga personali teenistustingimuste artikli 46 kohaselt tuleb personalikomiteega konsulteerida enne iga muudatust nendes teenistustingimustes ja personalile kohaldatavates eeskirjades või kõikides nendega seonduvates küsimustes, mille hulka kuuluvad ka töötasu puudutavad küsimused. Eelkõige põhineb sellel artiklil vastastikuse mõistmise memorandum EKP juhatuse ja personalikomitee suhete kohta, mis täpsustab personalikomitee õigust temaga konsulteerimisele ja näeb konkreetselt ette järgitava menetluse, mis algab EKP kohustusega esitada täielik teave. Kuna töötajate õigus sellele, et neid teavitatakse ja nendega konsulteeritakse, on tööõiguse üldpõhimõte, siis tuleb sellest põhimõttest lähtuda memorandumi sätete tõlgendamisel.

EKP‑l personalikomitee ees oleva teavitamiskohustuse ulatust tuleb käesoleval juhul hinnata, lähtudes andmete laadist. Kui tegemist on kolmandatelt isikutelt pärinevate andmetega EKP personali töötasude iga‑aastaseks kohandamiseks, mis puudutavad töötasude tõusumäärasid ja riiklike keskpankade, ühenduse institutsioonide ja teatavate rahvusvaheliste organisatsioonide töötajate arvu, võib EKP käituda vastavalt autorile esitamise põhimõttele, mis on kehtestatud otsuse EKP/2004/3 üldsuse juurdepääsu kohta Euroopa Keskpanga dokumentidele artikli 4 lõikega 4, ja jätta algandmed kõigile personalikomitee liikmetele üheskoos edastamata. EKP täitis oma teavitamiskohustuse, andes vastavalt personalikomitee ettepanekule juurdepääsu neile andmetele personalikomiteelt nõuetekohased volitused saanud esindajatele.

(vt punktid 58–60, 64, 65, 67 ja 68)

Viited:

Esimese Astme Kohus: 6. märts 2001., kohtuasi T‑192/99: Dunnett jt vs. EKP (EKL 2001, lk II‑813, punkt 105).

2.      Personalikomiteega konsulteerimise menetluse raames EKP personali iga‑aastaseks üldiseks töötasude kohandamiseks ei ole õigusvastane see, kui korraldatakse ad hoc konsulteerimiskoosolekuid selle komitee nõuetekohaselt volitatud esindajatega, mitte personalikomitee täiskoguga, tingimusel et personalikomiteed hoitakse kursis tema volinike ja EKP esindajate osavõtul toimunud koosolekute tulemustega, ning et personalikomitee ja EKP vahelised suhted põhinevad tugeval vastastikusel usaldusel ja avatud suhtlemisel, mis võib õigustada mõne koosoleku mitteametlikkust.

(vt punktid 77–81)

3.      Kui tühistava kohtuotsuse täitmisel esineb erilisi raskusi, võib asjaomane institutsioon teha ükskõik missuguse otsuse, mis õiglaselt hüvitab tühistatud otsusega asjaomastele isikutele põhjustatud ebasoodsa olukorra. Juhtkond võib seejuures astuda nendega dialoogi, et püüda jõuda kokkuleppele, mis tagab neile õiglase hüvitise õigusvastase olukorra eest, mille ohvrid nad olid.

Sellise kohtuotsuse täitmise puhul, mis tunnistab EKP personali töötasude kohandamise menetluse asjaomase aasta osas õigusvastaseks põhjusel, et selle käigus ei konsulteeritud personalikomiteega õiguspäraselt ja sobival viisil, tuleb pidada mõistlikuks ja õiglaseks lahenduseks sellisele kompromissile jõudmist, mis seisneks esiteks konsulteerimise laiendamises järgnevatele aastatele, kus see on samuti puudulik olnud, ja teiseks selle konsulteerimise tulemuseks olevate võimalike palgatõusude laiendamises kogu personalile, mitte ainult hagejatele, isegi kui esinevad konkreetsed raskused, mis takistavad vastavale palgatõusule tagasiulatuva jõu andmist.

(vt punktid 121 ja 132–136)

Viited:

Esimese Astme Kohus: 26. juuni 1996, kohtuasi T‑91/95: De Nil ja Impens vs. nõukogu (EKL AT 1996, lk I‑A‑327 ja II‑959, punkt 34); 10. juuli 1997, kohtuasi T‑81/96: Apostolidis jt vs. komisjon (EKL AT 1997, lk I‑A‑207 ja II‑607, punkt 42); 10. mai 2000, kohtuasiT‑177/97: Simon vs. komisjon (EKL AT 2000, lk I‑A‑75 ja II‑319, punkt 23).