Language of document : ECLI:EU:F:2008:81

CIVILDIENESTA TIESAS SPRIEDUMS (plēnums)

2008. gada 24. jūnijā

Lieta F‑15/05

Carlos Andres u.c.

pret

Eiropas Centrālo banku (ECB)

Civildienests – ECB darbinieki – Atalgojums – Apspriešanās ar ECB personāla komiteju – Atalgojuma ikgadējās korekcijas aprēķina metode – Kopienu tiesas sprieduma izpilde – Atpakaļejošs spēks

Priekšmets: Prasība, kas celta saskaņā ar EK līguma pielikumā iekļautā Protokola par Eiropas Centrālo banku sistēmas Statūtiem un Eiropas Centrālās bankas Statūtiem 36.2. pantu un ar kuru K. Andress [C. Andres] un astoņi citi prasītāji lūdz, pirmkārt, atcelt viņu algas lapas par 2004. gada jūliju, jo tajās ir palielināta pamatalga, piemērojot, iespējams, nelikumīgu atalgojuma ikgadējās korekcijas metodi un šī palielināšana nav attiecināta ar atpakaļejošu spēku uz 2001., 2002. un 2003. gadu, kā arī, otrkārt, atlīdzināt zaudējumus.

Nolēmums: Prasību noraidīt. Katrs lietas dalībnieks sedz savus tiesāšanās izdevumus pats.

Kopsavilkums

1.      Ierēdņi – Eiropas Centrālās bankas darbinieki – Pārstāvība – Personāla komiteja – Konsultēšanās

(Eiropas Centrālās bankas lēmuma Nr. 3/2004 4. panta 4. punkts; Eiropas Centrālās bankas personāla nodarbināšanas kārtības 45. un 46. pants)

2.      Ierēdņi – Eiropas Centrālās bankas darbinieki – Pārstāvība – Personāla komiteja – Konsultēšanās

(Eiropas Centrālās bankas personāla nodarbināšanas kārtības 45. un 46. pants)

3.      Ierēdņi – Pārsūdzība – Spriedums, ar kuru tiek atcelts tiesību akts – Sekas – Izpildes pienākums

(EKL 233. pants)

1.      Atbilstoši Eiropas Centrālās bankas personāla nodarbināšanas kārtības 46. pantam ar personāla komiteju jākonsultējas pirms jebkāda veida grozījumu veikšanas esošajā nodarbināšanas kārtībā un personālam piemērojamās tiesību normās vai saistībā ar jebkuru jautājumu, kas ar to ir saistīts, tostarp arī ar atalgojumu saistītiem jautājumiem. It īpaši pamatojoties uz šo pantu, saprašanās memorandā par attiecībām starp Bankas vadību un personāla komiteju ir konkretizētas personāla komitejas tiesības sniegt konsultāciju un tostarp ir paredzēta procedūra, kas jāievēro, sākot jau ar bankas pienākumu sniegt tai pilnīgu informāciju. Tiesības uz informāciju un darba ņēmēju konsultēšanu ir vispārējs darba tiesību princips, saskaņā ar kuru ir jāinterpretē atbilstošie saprašanās memoranda noteikumi.

Bankas pienākuma sniegt informāciju personāla komitejai apjoms ir jānovērtē, ņemot vērā datu raksturu. Tādējādi, runājot par datiem, ko ikgadējās vispārējās bankas darbinieku algu korekcijas vajadzībām trešās personas sniegušas par algu procentuālo paaugstinājumu un nodarbināto personu skaitu valstu centrālajās bankās, Kopienu iestādēs un konkrētās starptautiskās organizācijās, banka var pildīt normu par autortiesībām, kas ir noteikta Lēmuma Nr. 3/2004 par publisku piekļuvi Eiropas Centrālās bankas dokumentiem 4. panta 4. punktā, un atteikties tos paziņot visiem personāla komitejas locekļiem. Banka ir izpildījusi savu pienākumu sniegt informāciju, ja tā sniedz personāla komitejas oficiāliem pārstāvjiem piekļuvi šiem datiem, šādi atbildot uz komitejas priekšlikumu.

(skat. 58.–60., 64., 65., 67. un 68. punktu)

Atsauce:

Pirmās instances tiesa: 2001. gada 6. marts, T‑192/99 Dunnett u.c./EIB, Recueil, II‑813. lpp., 105. punkts.

2.      Konsultēšanas procedūrā ar personāla komiteju par Eiropas Centrālās bankas darbinieku atalgojuma ikgadējo korekciju nav pretlikumīgi organizēt ad hoc sanāksmes ar šīs komitejas pārstāvjiem, kas atbilstoši pilnvaroti sniegt konsultācijas, nevis ar personāla komiteju pilnā sastāvā, ja personāla komitejai ir pienākums informēt par šo sanāksmju rezultātiem un ja attiecības starp šo komiteju un banku ir balstītas uz lielāku abpusēju uzticību un uz atklātu sazināšanos, kas var pamatot atsevišķu sanāksmju neformālo raksturu.

(skat. 77.–81. punktu)

3.      Ja sprieduma par tiesību akta atcelšanu izpilde ir īpaši apgrūtināta, attiecīgā iestāde var pieņemt jebkādu lēmumu, ar kuru ieinteresētām personām ir iespējams taisnīgi kompensēt nelabvēlīgu situāciju, kas tām ir radusies no atceltā lēmuma. Šajā kontekstā administrācija var ar tām uzsākt dialogu, lai censtos panākt vienošanos, tām piedāvājot taisnīgu kompensāciju par pārkāpumu, no kura tās cieta.

Attiecībā uz tāda sprieduma izpildi, ar kuru par pretlikumīgu ir atzīta Eiropas Centrālās bankas darbinieku atalgojuma korekcijas procedūra par kādu konkrētu gadu, jo nav notikušas regulāras un atbilstošas konsultācijas ar personāla komiteju, taisnīgs un saprātīgs risinājums ir kompromisa panākšana, lai, pirmkārt, konsultēšanos attiecinātu arī uz nākamajiem gadiem, kad tā nav tikusi veikta, un, otrkārt, algas palielināšanu, kas izriet no šīs konsultēšanās, attiecinātu uz visiem darbiniekiem, nevis tikai uz prasītājiem, pat ja īpaši sarežģījumi liedz konstatētos paaugstinājumus piemērot ar atpakaļejošu spēku.

(skat. 121. un 132.–136. punktu)

Atsauces:

Pirmās instances tiesa: 1996. gada 26. jūnijs, T‑91/95 De Nil un Impens/Padome, Recueil FP, I‑A‑327. un II‑959. lpp., 34. punkts; 1997. gada 10. jūlijs, T‑81/96 Apostolidis u.c./Komisija, Recueil FP, I‑A‑207. un II‑607. lpp., 42. punkts; 2000. gada 10. maijs, T‑177/97 Simon/Komisija, Recueil FP, I‑A‑75. un II‑319. lpp., 23. punkts.