Language of document : ECLI:EU:F:2008:81

SODBA SODIŠČA ZA USLUŽBENCE (občna seja)

z dne 24. junija 2008

Zadeva F-15/05

Carlos Andres in drugi

proti

Evropski centralni banki (ECB)

„Javni uslužbenci – Osebje ECB – Osebni prejemki – Posvetovanje s svetom zaposlenih v ECB – Metoda izračunavanja letne prilagoditve osebnih prejemkov – Izvršitev sodbe sodišča Skupnosti – Retroaktivnost“

Predmet: Tožba, vložena na podlagi člena 36.2 Protokola o Statutu Evropskega sistema centralnih bank in Evropske centralne banke, priloženega k Pogodbi ES, s katero C. Andres in osem drugih tožečih strank predlaga predvsem razglasitev ničnosti njihovih plačilnih listov za julij 2004, ker vsebujejo povišanje plače, določeno na podlagi domnevno nezakonite metode izračunavanja letne prilagoditve osebnih prejemkov, in ker to povišanje ne velja za nazaj za leta 2001, 2002 in 2003, ter dodelitev odškodnine.

Odločitev: Tožba se zavrne. Vsaka stranka nosi svoje stroške.

Povzetek

1.      Uradniki – Uslužbenci Evropske centralne banke – Zastopanje – Svet zaposlenih – Posvetovanje

(Sklep Evropske centralne banke št. 3/2004, člen 4(4); Pogoji za zaposlitev v Evropski centralni banki, člena 45 in 46)

2.      Uradniki – Uslužbenci Evropske centralne banke – Zastopanje – Svet zaposlenih – Posvetovanje

(Pogoji za zaposlitev v Evropski centralni banki, člena 45 in 46)

3.      Uradniki – Tožba – Ničnostna sodba – Učinki – Obveznost sprejetja izvedbenih ukrepov

(člen 233 ES)

1.      Iz člena 46 Pogojev za zaposlitev v Evropski centralni banki izhaja, da se je treba s svetom zaposlenih predhodno posvetovati o vsaki spremembi teh pogojev za zaposlitev, pravil za zaposlene oziroma pravil, ki se nanašajo na vsa z njimi povezana vprašanja, med katerimi so tudi vprašanja, povezana z osebnimi prejemki. Protokol o sporazumu o odnosih med Izvršilnim odborom ECB in svetom zaposlenih v ECB, ki temelji zlasti na tem členu, to pravico sveta zaposlenih do posvetovanja podrobno opredeljuje in določa predvsem postopek, ki ga je treba upoštevati, najprej pa obveznost ECB, da predloži popolne informacije. Ker je pravica do informacije in posvetovanja delavcev splošno načelo delovnega prava, je treba upoštevne določbe Protokola o sporazumu razlagati z vidika tega načela.

Obseg obveznosti obveščanja, ki jo ima ECB do sveta zaposlenih, je treba v obravnavanem primeru presojati glede na lastnosti podatkov. Kar zadeva podatke, ki so jih poslale tretje osebe za letno splošno prilagoditev plač osebja ECB, v zvezi z odstotki povišanja plač in številom zaposlenih v nacionalnih centralnih bankah, institucijah Skupnosti in nekaterih mednarodnih organizacijah, ECB tako lahko upošteva pravilo avtorja iz člena 4(4) Sklepa št. 3/2004 o dostopu javnosti do njenih dokumentov in zavrne posredovanje teh podatkov vsem članom sveta zaposlenih. ECB izpolni svojo obveznost obveščanja s tem, ko omogoči dostop do teh podatkov zastopnikom, ki jih je svet zaposlenih pooblastil v skladu s predpisi, in pri tem upošteva njegov predlog.

(Glej točke od 58 do 60, 64, 65 , 67 in 68.)

Napotitev na:

Sodišče prve stopnje: 6. marec 2001, Dunnett in drugi proti EIB, T-192/99, Recueil, str. II-813, točka 105.

2.      V postopku posvetovanja s svetom zaposlenih za letno splošno prilagoditev plač osebja Evropske centralne banke ne pomeni nepravilnosti, da se ad hoc sestanki organizirajo z zastopniki tega sveta, ki so v skladu s predpisi pooblaščeni za posvetovanje, in ne s svetom zaposlenih v polni sestavi, če je svet zaposlenih obveščen o rezultatih teh sestankov ter odnosi med njim in ECB temeljijo na visoki stopnji medsebojnega zaupanja in odprtem komuniciranju, kar bi lahko upravičevalo neformalnost nekaterih sestankov.

(Glej točke od 77 do 81.)

3.      Kadar izvršitev ničnostne sodbe pomeni posebno težavo, lahko zadevna institucija sprejme odločitev, s katero je mogoče pravično nadomestiti škodo, ki za zainteresirano stranko nastane z odločbo, ki je bila razglašena za nično. V tem okviru lahko uprava z njo začne dialog, v katerem poskuša doseči sporazum o pravičnem nadomestilu za nezakonitost, katere žrtev je bila.

Kar zadeva izvršitev sodbe, s katero je bil za nezakonit razglašen postopek prilagoditve plač osebja Evropske centralne banke za dano leto, ker ni bilo zakonitega in ustreznega posvetovanja s svetom zaposlenih, je pravična in razumna rešitev sprejetje kompromisa, ki je sestavljen iz, po eni strani, razširitve posvetovanja na naslednja leta, ko ga tudi ni bilo, in, po drugi strani, razširitve povišanj plač, doseženih na navedenem posvetovanju, na vse zaposlene in ne samo na tožeče stranke, čeprav posebne težave preprečujejo, da bi ugotovljena povišanja imela učinek za nazaj.

(Glej točke 121 in od 132 do 136.)

Napotitev na:

Sodišče prve stopnje: 26. junij 1996, De Nil in Impens proti Svetu, T-91/95, RecFP, str. I-A-327 in II-959, točka 34; 10. julij 1997, Apostolidis in drugi proti Komisiji, T-81/96, RecFP, str. I-A-207 in II-607, točka 42; 10. maj 2000, Simon proti Komisiji, T-177/97, RecFP, str. I-A-75 in II-319, točka 23.