Language of document : ECLI:EU:F:2008:88

TARNAUTOJŲ TEISMO (antroji kolegija) NUTARTIS

2008 m. birželio 26 d.

Byla F‑1/08

Bart Nijs

prieš

Europos Bendrijų Audito Rūmus

„Viešoji tarnyba – Pareigūnai – Procedūros reglamento 35 straipsnio 1 dalies e punktas – Pagrindų ir argumentų santrauka – Skundo pateikimo terminas – Akivaizdus nepriimtinumas“

Dalykas: Pagal EB 236 ir AE 152 straipsnius pareikštas ieškinys, kuriuo B. Nijs prašo panaikinti jo 2005 ir 2006 m. vertinimo ataskaitą, su ja susijusius ir vėlesnius sprendimus, be kita ko, sprendimą nepaaukštinti jo pareigų 2007 m. ir 2007 m. kovo 8 d. Audito Rūmų sprendimą pratęsti Audito Rūmų generalinio sekretoriaus kadenciją nuo 2007 m. liepos 1 d., taip pat priteisti iš Audito Rūmų nuostolius, patirtus dėl turtinės ir neturtinės žalos.

Sprendimas: Atmesti ieškinį kaip iš dalies akivaizdžiai nepriimtiną ir iš dalies akivaizdžiai nepagrįstą. Priteisti iš ieškovo visas bylinėjimosi išlaidas.

Santrauka

1.      Procesas – Ieškinys – Formos reikalavimai

(Teisingumo Teismo statuto 19 straipsnio trečia pastraipa ir I priedo 7 straipsnio 1 ir 3 dalys; Tarnautojų teismo procedūros reglamento 35 straipsnio 1 dalies d ir e punktai)

2.      Pareigūnai – Ieškinys – Asmens nenaudai priimtas aktas – Sąvoka – Kito pareigūno paskyrimas prieš įdarbinant ieškovą – Netaikymas

(Pareigūnų tarnybos nuostatų 90 straipsnio 2 dalis ir 91 straipsnio 1 dalis)

1.      Pagal Tarnautojų teismo procedūros reglamento 35 straipsnio 1 dalies e punktą ieškinyje, be kita ko, turi būti pateikiama pagrindų bei faktinių ir teisinių argumentų, kuriais remiamasi, santrauka. Ši informacija turi būti pakankamai aiški ir tiksli, kad atsakovas galėtų pasirengti gynybai, o Tarnautojų teismas prireikus galėtų priimti sprendimą dėl ieškinio be papildomos informacijos. Siekiant užtikrinti teisinį saugumą ir gerą teisingumo vykdymą, tam, kad ieškinys būtų priimtinas, esminės teisinės ir faktinės aplinkybės, kuriomis pagrįstas ieškinys, turi nuosekliai ir suprantamai nurodytos pačiame ieškinyje.

Ši taisyklė turi būti juo labiau taikoma dėl to, kad pagal Teisingumo Teismo statuto I priedo 7 straipsnio 3 dalį Tarnautojų teismo rašytinę proceso dalį iš esmės sudaro tik vienas pasikeitimas rašytiniais pareiškimais, nebent Tarnautojų teismas nuspręstų kitaip. Pagal šio statuto 19 straipsnio trečią pastraipą, kuri taikoma procesui Tarnautojų teisme pagal šio statuto I priedo 7 straipsnio 1 dalį, pareigūnui turi atstovauti advokatas. Jo, kaip teisingumo vykdymo padėjėjo, pagrindinis vaidmuo ieškinio reikalavimus aiškiai pagrįsti pakankamai suprantamais ir nuosekliais teisiniais argumentais, ypač atsižvelgiant į tai, kad Tarnautojų teisme rašytinę proceso dalį iš esmės sudaro tik vienas pasikeitimas rašytiniais pareiškimais.

Ieškinys, kuriame faktinės aplinkybės išdėstytos painiai ir nenuosekliai, t. y. taip, kad skaitytojas šių aplinkybių negali pagrįstai susieti su ieškinio reikalavimu ar vienu iš pagrindų, skirtų jam pagrįsti, neatitinka aiškumo ir tikslumo reikalavimų.

Be to, pareigūno ieškinys, kuriame aiškiai nenurodomi ginčijami aktai, yra akivaizdžiai nepagrįstas ir neatitinka Tarnautojų teismo procedūros reglamento 35 straipsnio 1 dalies e punkte įtvirtintų reikalavimų.

(žr. 24–27 ir 46 punktus)

Nuoroda:

Pirmosios instancijos teismo praktika: 1993 m. kovo 24 d. Nutarties Benzler prieš Komisiją, T‑72/92, Rink. p. II‑347, 16, 18 ir 19 punktai; 1993 m. balandžio 28 d. Nutarties De Hoe prieš Komisiją, T‑85/92, Rink. p. II‑523, 20 punktas; 1999 m. gegužės 21 d. Nutarties Asia Motor France ir kt. prieš Komisiją, T‑154/98, Rink. p. II‑1703, 42 punktas; 1999 m. birželio 15 d. Sprendimo Ismeri Europa prieš Audito Rūmus, T‑277/97, Rink. p. II‑1825, 29 punktas.

2.      Asmens nenaudai priimti aktai, kaip jie suprantamai pagal Pareigūnų tarnybos nuostatų 90 straipsnio 2 dalį ir 91 straipsnio 1 dalį, yra tik priemonės, kurios sukelia privalomų teisinių pasekmių, galinčių paveikti ieškovo interesus iš esmės pakeisdamos jo teisinę padėtį, ir kuriomis galutinai nustatoma institucijos pozicija.

Asmens nenaudai priimtu aktu nėra laikomas kito pareigūno paskyrimas į tą pačią instituciją, jei šis pradėjo dirbti anksčiau, nei buvo įdarbintas ieškovas.

(žr. 34 ir 35 punktus)

Nuoroda:

Pirmosios instancijos teismo praktika: 2005 m. spalio 25 d. Sprendimo Fardoom ir Reinard prieš Komisiją, T‑43/04, Rink. VT p. I‑A‑329 ir II‑1465, 26 punktas.

Tarnautojų teismo praktika: 2008 m. balandžio 21 d. Nutarties Boudova ir kt. prieš Komisiją, F‑78/07, Rink. VT p. I‑A‑1‑0000 ir II‑A‑1‑0000, 31 punktas.