Language of document : ECLI:EU:F:2008:87

SKLEP SODIŠČA ZA USLUŽBENCE (drugi senat)

z dne 26. junija 2008

Zadeva F-136/07

Bart Nijs

proti

Računskemu sodišču Evropskih skupnosti

„Javni uslužbenci – Uradniki – Predhodna pritožba – Pomanjkljivost – Rok za tožbo – Zamuda – Očitna nedopustnost“

Predmet: Tožba, vložena na podlagi člena 236 ES in člena 152 AE, s katero B. Nijs predlaga, po eni strani, razglasitev ničnosti odločbe organa, pristojnega za imenovanja, s katero je bil iz naziva AD 10, plačilni razred 6, razvrščen v nižji naziv AD 9, plačilni razred 5, ter povezanih in poznejših odločb, zlasti odločbe z dne 26. septembra 2006 o njegovi razrešitvi s funkcije, odločbe z dne 27. septembra 2007 o začetku upravne preiskave zoper njega in odločbe o njegovem nenapredovanju v naziv AD 11 v letu 2007, ter odločbe Računskega sodišča z dne 8. marca 2007, s katero je bil s 1. julijem 2007 podaljšan mandat njegovega generalnega sekretarja za šest let, in, po drugi strani, povračilo domnevno utrpele premoženjske in nepremoženjske škode.

Odločitev: Tožba se zavrže kot očitno nedopustna. Tožeči stranki se naloži plačilo vseh stroškov.

Povzetek

Postopek – Vloga, s katero se postopek začne – Zahteve obličnosti

(Poslovnik Sodišča za uslužbence, člen 35(1)(d))

Očitno nedopustna je tožba uradnika, v kateri niso natančno opredeljeni izpodbijani akti in ki tako ne izpolnjuje zahtev iz člena 35(1)(d) Poslovnika Sodišča za uslužbence.

(Glej točko 24.)

Napotitev na:

Sodišče prve stopnje: 24. marec 1993, Benzler proti Komisiji, T-72/92, Recueil, str. II-347, točke 16, 18 in 19.