Language of document : ECLI:EU:F:2008:82

AVALIKU TEENISTUSE KOHTU OTSUS (täiskogu)

24. juuni 2008

Kohtuasi F‑116/05

Maria Concetta Cerafogli ja Paolo Poloni

versus

Euroopa Keskpank (EKP)

Avalik teenistus – EKP personal – Töötasu – Töötasude iga-aastase kohandamise arvutamise meetod – Ühenduste kohtu otsuse täitmine – Kinnitav akt – Vastuvõetamatus

Ese:      EÜ asutamislepingule lisatud protokolli Euroopa keskpankade süsteemi ja Euroopa Keskpanga põhikirja kohta artikli 36 lõike 2 alusel esitatud hagi, milles M. Cerafogli ja P. Poloni taotlevad eelkõige ja sisuliselt esiteks oma 2001. aasta juulikuu palgateatiste tühistamist, mille Euroopa Keskpank koostas 2005. aasta veebruaris Esimese Astme Kohtu poolt 20. novembril 2003 kohtuasjas T‑63/02: Cerafogli ja Poloni vs. EKP (EKL 2003, lk II‑4929) tehtud otsuse täitmiseks, ning teiseks kahjuhüvitise väljamõistmist.

Otsus: Jätta hagi vastuvõetamatuse tõttu läbi vaatamata. Pooled kannavad ise oma kohtukulud.

Kokkuvõte

Ametnikud – Euroopa Keskpanga teenistujad – Hagi – Isikut kahjustav meede – Mõiste – Kinnitav akt – Väljajätmine

(Protokoll Euroopa keskpankade süsteemi ja Euroopa Keskpanga põhikirja kohta, artikli 36 lõige 2, personalieeskirjad, artiklid 90 ja 91; Euroopa Keskpanga personali teenistustingimused, artikkel 42)

Protokolli Euroopa keskpankade süsteemi ja Euroopa Keskpanga põhikirja kohta artikli 36 lõike 2 ja Euroopa Keskpanga personali teenistustingimuste artikli 42 alusel esitatud hagidele tuleb analoogia alusel kohaldada kohtupraktikat, mille kohaselt isikut kahjustav meede on niisugune, mis kahjustab asjaomase isiku õiguslikku seisundit otseselt ja vahetult; sellise meetmega ei ole tegu lihtsalt kinnitava meetme puhul, mis on meede, mis ei sisalda midagi uut võrreldes varasema isikut kahjustava meetmega.

(vt punktid 41–43)

Viited:

Euroopa Kohus: 21. jaanuar 1987, kohtuasi 204/85: Stroghili vs. kontrollikoda (EKL 1987, lk 389, punkt 6).

Esimese Astme Kohus: 7. juuni 1991, kohtuasi T‑14/91: Weyrich vs. komisjon (EKL 1991, lk II‑235, punkt 35); 9. juuni 1998, kohtuasi T‑173/95: Biedermann jt vs. kontrollkoda (EKL AT 1998, lk I‑A‑273 ja II‑831, punkt 39).