Language of document : ECLI:EU:F:2008:82

VIRKAMIESTUOMIOISTUIMEN TUOMIO (täysistunto)

24 päivänä kesäkuuta 2008

Asia F-116/05

Maria Concetta Cerafogli ja Paolo Poloni

vastaan

Euroopan keskuspankki

Henkilöstö – EKP:n henkilöstö – Palkkaus – Vuosittaisten palkantarkistusten laskentamenetelmä – Yhteisöjen tuomioistuinten tuomioiden täytäntöönpano – Vahvistava toimenpide – Tutkimatta jättäminen

Aihe: EY:n perustamissopimuksen liitteenä olevan Euroopan keskuspankkijärjestelmän ja Euroopan keskuspankin perussäännöstä laaditun pöytäkirjan 36.2 artiklan nojalla nostettu kanne, jossa Cerafogli ja Poloni vaativat vuoden 2001 heinäkuun palkkalaskelmiensa kumoamista, sellaisina kuin EKP on laatinut ne vuoden 2005 helmikuussa ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimen asiassa T-63/02, Cerafogli ja Poloni vastaan EKP, 20.11.2003 antaman tuomion (Kok. 2003, s. II‑4929) täytäntöön panemiseksi, sekä vahingonkorvausta.

Ratkaisu: Kanne jätetään tutkimatta. Asianosaiset vastaavat omista oikeudenkäyntikuluistaan.

Tiivistelmä

Virkamiehet – Euroopan keskuspankin työntekijät – Kanne – Virkamiehelle vastainen toimi – Käsite – Vahvistava toimenpide – Vahvistava toimenpide ei kuulu käsitteen soveltamisalaan

(Euroopan keskuspankkijärjestelmän ja Euroopan keskuspankin perussäännöstä laaditun pöytäkirjan 36.2 artikla; henkilöstösääntöjen 90 ja 91 artikla; Euroopan keskuspankin henkilöstön palvelussuhteen ehtojen 42 artikla)

Euroopan keskuspankkijärjestelmän ja Euroopan keskuspankin perussäännöstä laaditun pöytäkirjan 36.2 artiklan ja Euroopan keskuspankin henkilöstön palvelussuhteen ehtojen 42 artiklan nojalla nostettuihin kanteisiin on sovellettava analogisesti oikeuskäytäntöä, jonka mukaan kantajalle vastaisena toimena on pidettävä toimenpidettä, joka vaikuttaa suoraan ja välittömästi tämän oikeusasemaan, eikä sellaisena voida pitää puhtaasti vahvistavaa toimea, kuten toimea, joka ei sisällä yhtään uutta seikkaa kantajalle vastaiseen aikaisempaan toimeen nähden.

(ks. 41–43 kohta)

Viittaukset:

Yhteisöjen tuomioistuin: asia 204/85, Stroghili v. tilintarkastustuomioistuin, 21.1.1987 (Kok. 1987, s. 389, 6 kohta).

Ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuin: asia T‑14/91, Weyrich v. komissio, 7.6.1991 (Kok. 1991, s. II‑235, 35 kohta) ja asia T‑173/95, Biedermann ym. v. tilintarkastustuomioistuin, 9.6.1998 (Kok. H. 1998, s. I‑A‑273 ja II‑831, 39 kohta).