Language of document : ECLI:EU:F:2008:82

TARNAUTOJŲ TEISMO (plenarinė sesija) SPRENDIMAS

2008 m. birželio 24 d.

Byla F‑116/05

Maria Concetta Cerafogli ir Paolo Poloni

prieš

Europos centrinį banką (ECB)

„Viešoji tarnyba – ECB personalas – Darbo užmokestis – Darbo užmokesčio metinio patikslinimo apskaičiavimo metodas – Bendrijos teismo sprendimo vykdymas – Patvirtinamasis aktas – Nepriimtinumas“

Dalykas: Pagal prie EB sutarties pridėto Protokolo dėl Europos centrinių bankų sistemos ir Europos centrinio banko statuto 36.2 straipsnį pareikštas ieškinys, kuriuo M. C. Cerafogli ir P. Poloni iš esmės prašo, pirma, panaikinti jų 2001 m. liepos mėn. atlyginimo lapelius, kuriuos bankas išdavė 2005 m. vasario mėn. vykdydamas 2003 m. lapkričio 20 d. Pirmosios instancijos teismo sprendimą Cerafogli ir Poloni prieš ECB (T‑63/02, Rink. p. II‑4929), ir, antra, atlyginti nuostolius.

Sprendimas: Atmesti ieškinį kaip nepriimtiną. Kiekviena šalis padengia savo bylinėjimosi išlaidas.

Santrauka

Pareigūnai – Europos centrinio banko tarnautojai – Ieškinys – Asmens nenaudai priimtas aktas – Sąvoka – Patvirtinamasis aktas – Netaikymas

(Protokolo dėl Europos centrinių bankų sistemos ir Europos centrinio banko statuto 36.2 straipsnis; Pareigūnų tarnybos nuostatų 90 ir 91 straipsniai; Europos centrinio banko personalo įdarbinimo sąlygų 42 straipsnis)

Remiantis Protokolo dėl Europos centrinių bankų sistemos ir Europos centrinio banko statuto 36.2 straipsniu ir Banko personalo įdarbinimo sąlygų 42 straipsniu pareikštiems ieškiniams pagal analogiją reikia taikyti teismų praktiką, pagal kurią asmens nenaudai priimtas aktas yra tas, kuriuo tiesiogiai ir iš karto daromas poveikis suinteresuotojo asmens teisinei padėčiai ir kuriuo negali būti pripažįstamas vien patvirtinamasis aktas, kaip antai aktas, kuriame, palyginti su ankstesniu asmens nenaudai priimtu aktu, nėra jokios naujos informacijos.

(žr. 41–43 punktus)

Nuoroda:

Teisingumo Teismo praktika: 1987 m. sausio 21 d. Sprendimo Stroghili prieš Audito Rūmus, 204/85, Rink. p. 389, 6 punktas.

Pirmosios instancijos teismo praktika: 1991 m. birželio 7 d. Nutarties Weyrich prieš Komisiją, T‑14/91, Rink. p. II‑235, 35 punktas; 1998 m. birželio 9 d. Sprendimo Biedermann ir kt. prieš Audito Rūmus, T‑173/95, Rink. VT p. I‑A‑273 ir II‑831, 39 punktas.