Language of document : ECLI:EU:F:2008:82

CIVILDIENESTA TIESAS SPRIEDUMS (plēnums)

2008. gada 24. jūnijā

Lieta F‑116/05

Maria Concetta Cerafogli un Paolo Poloni

pret

Eiropas Centrālo banku (ECB)

Civildienests – ECB darbinieki – Atalgojums – Atalgojuma ikgadējā pielāgojuma aprēķina metode – Kopienu tiesas sprieduma izpilde – Apstiprinošs akts – Nepieņemamība

Priekšmets: Prasība, kas celta saskaņā ar EK līgumam pievienotā Protokola par Eiropas Centrālo banku sistēmas un Eiropas Centrālās bankas Statūtiem 36. panta 2. punktu un ar kuru M. K. Čerafoļji [M. C. Cerafogli] un P. Poloni [P. Poloni] it īpaši un būtībā lūdz, pirmkārt, atcelt viņu paziņojumus par algu par 2001. gada jūliju, kurus ECB izdevusi 2005. gada februārī, izpildot Pirmās instances tiesas 2003. gada 20. novembra spriedumu lietā T‑63/02 Cerafogli un Poloni/ECB (Recueil, II‑4929. lpp.), kā arī, otrkārt, piespriest atlīdzināt zaudējumus.

Nolēmums: Prasību noraidīt kā nepieņemamu. Katrs lietas dalībnieks sedz savus tiesāšanās izdevumus pats.

Kopsavilkums

Ierēdņi – Eiropas Centrālās bankas darbinieki – Prasība – Nelabvēlīgs akts – Jēdziens – Apstiprinošs akts – Izslēgšana

(Protokola par Eiropas Centrālo banku sistēmas un Eiropas Centrālās bankas Statūtiem 36. panta 2. punkts; Civildienesta noteikumu 90. un 91. pants; Eiropas Centrālās bankas nodarbinātības nosacījumu 42. pants)

Prasībām, kas pamatotas ar Protokola par Eiropas Centrālo banku sistēmas un Eiropas Centrālās bankas Statūtiem 36. panta 2. punktu un Eiropas Centrālās bankas nodarbinātības nosacījumu 42. pantu, pēc analoģijas ir jāpiemēro judikatūra, kurā noteikts, ka nelabvēlīgs akts ir tāds akts, kurš tieši un nekavējoties ietekmē personas tiesisko situāciju, un šādu īpašību nevar piedēvēt apstiprinošam aktam, kā tas ir gadījumā, kad aktā nav ietverts neviens jauns elements, salīdzinot ar iepriekšējo nelabvēlīgo aktu.

(skat. 41.–43. punktu)

Atsauces:

Tiesa: 1987. gada 21. janvāris, 204/85 Stroghili/Revīzijas palāta, Recueil, 389. lpp., 6. punkts.

Pirmās instances tiesa: 1991. gada 7. jūnijs, T‑14/91 Weyrich/Komisija, Recueil, II‑235. lpp., 35. punkts; 1998. gada 9. jūnijs T‑173/95 Biedermann u.c./Revīzijas palāta, Recueil, I‑A‑273. un II‑831. lpp., 39. punkts.