Language of document : ECLI:EU:F:2008:82

WYROK SĄDU DO SPRAW SŁUŻBY PUBLICZNEJ

(pełny skład)

z dnia 24 czerwca 2008 r.

Sprawa F-116/05

Maria Concetta Cerafogli i Paolo Poloni

przeciwko

Europejskiemu Bankowi Centralnemu (EBC)

Służba publiczna – Personel EBC – Wynagrodzenie – Metoda obliczania corocznej waloryzacji wynagrodzeń – Wykonanie wyroku sądu wspólnotowego – Akt potwierdzający – Niedopuszczalność

Przedmiot: Skarga wniesiona na podstawie art. 36.2 protokołu w sprawie statutu Europejskiego Systemu Banków Centralnych i Europejskiego Banku Centralnego, załączonego do traktatu WE, w której M.C. Cerafogli i P. Poloni żądają zasadniczo, po pierwsze, stwierdzenia nieważności rozliczenia swego wynagrodzenia za lipiec 2001 r., sporządzonego przez EBC w lutym 2005 r. w ramach wykonania wyroku Sądu Pierwszej Instancji z dnia 20 listopada 2003 r. w sprawie T‑63/02 Cerafogli i Poloni przeciwko EBC, Rec. s. II‑4929, i po drugie, odszkodowania.

Orzeczenie: Skarga zostaje odrzucona jako niedopuszczalna. Każda ze stron pokrywa własne koszty.

Streszczenie

Urzędnicy – Pracownicy Europejskiego Banku Centralnego – Skarga – Akt niekorzystny – Pojęcie – Akt potwierdzający – Wyłączenie

(protokół w sprawie statutu Europejskiego Systemu Banków Centralnych i Europejskiego Banku Centralnego, art. 36.2; regulamin pracowniczy, art. 90, 91; warunki zatrudnienia pracowników Europejskiego Banku Centralnego, art. 42)

Do skarg wnoszonych na podstawie art. 36.2 protokołu w sprawie statutu Europejskiego Systemu Banków Centralnych i Europejskiego Banku Centralnego oraz art. 42 warunków zatrudnienia pracowników Banku należy stosować odpowiednio orzecznictwo, zgodnie z którym akt niekorzystny jest aktem wpływającym bezpośrednio i natychmiastowo na sytuację prawną zainteresowanego, a przymiotu takiego nie można przypisać aktowi wyłącznie potwierdzającemu, którym jest akt niezawierający żadnego nowego elementu w stosunku do wcześniejszego aktu niekorzystnego.

(zob. pkt 41–43)

Odesłanie:

Trybunał: sprawa 204/85 Stroghili przeciwko Trybunałowi Obrachunkowemu, 21 stycznia 1987 r., Rec. s. 389, pkt 6

Sąd Pierwszej Instancji: sprawa T‑14/91 Weyrich przeciwko Komisja, 7 czerwca 1991 r., Rec. s. II‑235, pkt 35; sprawa T‑173/95 Biedermann i in. przeciwko Trybunałowi Obrachunkowemu, 9 czerwca 1998 r., RecFP s. I‑A‑273, II‑831, pkt 39