Language of document : ECLI:EU:F:2008:82

PERSONALDOMSTOLENS DOM (plenum)

den 24 juni 2008

Mål F-116/05

Maria Concetta Cerafogli och Paolo Poloni

mot

Europeiska centralbanken (ECB)

”Personalmål – Personal vid ECB – Ersättning – Beräkningsmetod för den årliga anpassningen av lönerna – Åtgärder för att följa gemenskapsdomstolens dom – Bekräftande rättsakt – Avvisning”

Saken: En talan som ingetts med stöd av artikel 36.2 i Protokollet om stadgan för Europeiska centralbankssystemet (ECBS) och Europeiska centralbanken (ECB), vilket är fogat till EG‑fördraget, av Maria Concetta Cerafogli och Paolo Poloni, dels om ogiltigförklaring av sökandenas lönebesked avseende juli månad år 2001, såsom de upprättats av Europeiska centralbanken i maj år 2005, efter verkställighet av förstainstansrättens dom av den 20 november 2003 i mål T‑63/02, Cerafogli och Poloni mot ECB (REG 2003, s. II‑4929), dels om skadestånd.

Avgörande: Talan avvisas. Vardera parten bär sin rättegångskostnad.

Sammanfattning

Tjänstemän – Personal vid Europeiska centralbanken – Talan – Rättsakt som går någon emot – Begrepp – Bekräftande rättsakt – Omfattas inte

(Protokollet om stadgan för Europeiska centralbankssystemet (ECBS) och Europeiska centralbanken (ECB), artikel 36.2, tjänsteföreskrifterna, artiklarna 90 och 91, anställningsvillkoren för Europeiska centralbankens personal, artikel 42)

Med avseende på talan som ingetts med stöd av artikel 36.2 i Protokollet om stadgan för Europeiska centralbankssystemet och Europeiska centralbanken, och av artikel 42 i anställningsvillkoren för Europeiska centralbankens personal, ska den rättspraxis tillämpas enligt vilken en rättsakt som går någon emot direkt och omedelbart ska påverka den berörda personens rättsliga situation. En bekräftande rättsakt, såsom en rättsakt som inte innehåller några nya omständigheter i förhållande till en tidigare rättsakt som går någon emot, kan inte anses uppfylla dessa kriterier.

(se punkterna 41–43)

Hänvisning till:

Domstolen 21 januari 1987, Stroghili mot revisionsrätten, 204/85, REG 1987, s. 389, punkt 6

Förstainstansrätten 7 juni 1991, Weyrich mot kommissionen, T‑14/91, REG 1991, s. II‑235, punkt 35; 9 juni 1998, Biedermann m.fl. mot revisionsrätten, T‑173/95, REG 1998, s. I‑A‑273 och II‑831, punkt 39