Language of document : ECLI:EU:F:2008:68

UZNESENIE SÚDU PRE VEREJNÚ SLUŽBU (prvá komora)

z 23. mája 2008

Vec F‑79/07

Kurt‑Wolfgang Braun‑Neumann

proti

Európskemu parlamentu

„Verejná služba – Úradníci – Dôchodky – Pozostalostný dôchodok – Vyplatenie vo výške 50 % z dôvodu existencie druhého pozostalého manžela – Neprípustnosť – Omeškanie sťažnosti – Prekážka konania z dôvodu verejného záujmu – Vzatie do úvahy ex offo – Časová pôsobnosť Rokovacieho poriadku Súdu prvého stupňa“

Predmet: Žaloba podaná podľa článku 236 ES a článku 152 AE, ktorou K.‑W. Braun‑Neumann navrhuje zaviazať Parlament, aby mu zaplatil so spätnou účinnosťou od 1. augusta 2004 druhú polovicu pozostalostného dôchodku po jeho manželke pani Mandt, rod. Neumann, vo výške 1 670,84 eura mesačne, s úrokmi z omeškania vo výške zodpovedajúcej úrokovej miere pre maximálne refinančné facility uplatňovanej Európskou centrálnou bankou (ECB), zvýšenej o 3 %

Rozhodnutie: Žaloba sa zamieta ako neprípustná. Každý účastník konania znáša svoje vlastné trovy konania.

Abstrakt

1.      Konanie – Prípustnosť žalôb – Posúdenie s ohľadom na pravidlá účinné v čase podania žaloby

(Rokovací poriadok Súdu pre verejnú službu, článok 77)

2.      Úradníci – Žaloba – Predchádzajúca administratívna sťažnosť – Lehoty

(Služobný poriadok úradníkov, články 90 a 91)

3.      Úradníci – Žaloba – Akt spôsobujúci ujmu – Pojem – Formálne náležitosti – Nedostatok

(Služobný poriadok úradníkov, články 90 a 91)

4.      Úradníci – Žaloba – Predchádzajúca administratívna sťažnosť – Lehoty

(Služobný poriadok úradníkov, články 90 a 91)

1.      Hoci pravidlo uvedené v článku 77 Rokovacieho poriadku Súdu pre verejnú službu, podľa ktorého môže tento súd po vypočutí účastníkov konania rozhodnúť o prekážke konania z dôvodu verejného záujmu a zamietnuť žalobu uznesením bez pokračovania v konaní, je procesným pravidlom, ktoré sa uplatňuje od nadobudnutia jeho účinnosti vo všetkých sporoch prebiehajúcich pred Súdom pre verejnú službu, nie je to tak v prípade pravidiel, ktoré upravujú prekážku konania z dôvodu verejného záujmu, a ktoré, keďže určujú prípustnosť žaloby, môžu byť len pravidlá uplatniteľné v čase podania žaloby.

(pozri bod 33)

2.      Lehoty na podanie sťažnosti a žaloby stanovené v článkoch 90 a 91 služobného poriadku, ktoré zodpovedajú požiadavke právnej istoty a nutnosti zabrániť akejkoľvek diskriminácii alebo svojvoľnému zaobchádzaniu pri výkone spravodlivosti, sú kogentnej povahy a nie sú dispozitívne pre účastníkov konania a pre súd, pričom súdu prislúcha overiť aj bez návrhu, či boli dodržané. Skutočnosť, že inštitúcia sa vyjadrila k samotnej veci administratívnej sťažnosti podanej oneskorene, nemôže mať za následok odchýlenie sa od týchto záväzných lehôt, ani zbaviť súd jeho povinnosti, aj ex offo, preskúmať lehoty stanovené v služobnom poriadku.

(pozri body 37 a 49)

Odkaz:

Súdny dvor: 7. júla 1971, Müllers/HSV, 79/70, Zb. s. 689, bod 18; 12. júla 1984, Moussis/Komisia, 227/83, Zb. s. 3133, bod 13; 4. februára 1987, Cladakis/Komisia, 276/85, Zb. s. 495, bod 11; 29. júna 2000, Politi/Fondation européenne de la formation, C‑154/99 P, Zb. s. I‑5019, bod 15

Súd prvého stupňa: 11. júla 1991, Von Hoessle/Dvor audítorov, T‑19/90, Zb. s. II‑615, bod 23; 25. septembra 1991, Lacroix/Komisia, T‑54/90, Zb. s. II‑749, bod 25; 23. marca 2000, Rudolph/Komisia, T‑197/98, Zb. VS s. I‑A‑55, II‑241, bod 41; 17. januára 2001, Kraus/Komisia, T‑14/99, Zb. VS s. I‑A‑7, II‑39, bod 20

Súd pre verejnú službu: 13. decembra 2007, Veramme/Komisia, F‑64/05, neuverejnený v Zbierke, body 20 a 21

3.      Akt spôsobujúci ujmu je akt so záväznými právnymi účinkami, ktoré môžu priamo a bezprostredne ovplyvniť záujmy žalobcu tým, že podstatne menia jeho právne postavenie. Okolnosť, že taký akt má neformálnu povahu ho nemôže zbaviť povahy aktu spôsobujúceho ujmu, keďže z tohto hľadiska sa nevyžaduje nijaká formálna podmienka a môže mať slovnú podobu.

(pozri body 39 a 47)

Odkaz:

Súd prvého stupňa: 30. júna 1993, Devillez a i./Parlament, T‑46/90, Zb. s. II‑699, bod 14; 16. apríla 2002, Fronia/Komisia, T‑51/01, Zb. VS s. I‑A‑43, II‑187, bod 31

Súd pre verejnú službu: 28. júna 2006, Grünheid/Komisia, F‑101/05, Zb. VS s. I‑A‑1‑55, II‑A‑1‑199, bod 33, a citovaná judikatúra; 24. mája 2007, Lofaro/Komisia, F‑27/06 a F‑75/06, zatiaľ neuverejnený v Zbierke, bod 57, ktorý je predmetom odvolania prebiehajúceho na Súde prvého stupňa, vec T‑293/07 P

4.      Aj keď je žiaduce, aby akt spôsobujúci ujmu uvádzal opravné prostriedky ako aj lehoty, ktoré treba v tejto súvislosti dodržať, neuvedenie tohto údaja v prípade neexistencie ustanovenia, ktoré by to vyžadovalo, nebráni neprípustnosti žaloby podanej proti tomuto aktu z dôvodu oneskoreného podania predchádzajúcej administratívnej sťažnosti.

(pozri body 48 a 50)