Language of document : ECLI:EU:F:2008:62

A KÖZSZOLGÁLATI TÖRVÉNYSZÉK ÍTÉLETE

(harmadik tanács)

2008. május 14.

F‑95/06. sz. ügy

Adrien Taruffi

kontra

az Európai Közösségek Bizottsága

„Közszolgálat – Tisztviselők – Előléptetés – 2004. és 2005. évi előléptetési időszak – A személyi állomány képviselői – Elsőbbségi pontok”

Tárgy: Az EK 236. és az EA 152. cikk alapján benyújtott kereset, amelyben A. Taruffi lényegében a Bizottság által hozott, egyrészt az összpontszámát megállapító, valamint a 2004. évi előléptetési időszakban B*10 besorolási fokozatba előléptetett tisztviselők listájára való felvételét mellőző határozatok megsemmisítését, másrészt a 2005. évi előléptetési időszakra vonatkozóan az összpontszámát megállapító határozat megsemmisítését kéri.

Határozat: A Közszolgálati Törvényszék a keresetet elutasítja. A felek maguk viselik saját költségeiket.

Összefoglaló

1.      Tisztviselők – Kereset – Sérelmet okozó aktus – A Bizottság által bevezetett előléptetési rendszer – Az előléptetési időszaknak az előléptetett tisztviselők listáját megállapító határozatot és a tisztviselőknek odaítélt pontokat rögzítő határozatot tartalmazó aktus útján való lezárása – Különálló keresetekkel vagy egyetlen keresettel megtámadható önálló határozatok

(Személyzeti szabályzat, 45., 90. és 91. cikk)

2.      Tisztviselők – Előléptetés – Az érdemek összehasonlító vizsgálata

(Személyzeti szabályzat, 25. cikk, második bekezdés, 45. cikk és 90. cikk, (2) bekezdés)

3.      Tisztviselők – Előléptetés – A kinevezésre jogosult hatóság mérlegelési jogköre

(Személyzeti szabályzat, 45. cikk)

1.      A bizottsági belső szabályozás által bevezetett előmeneteli rendszer keretében, amely rendszer az évről évre összegyűjtött pontokban kifejeződő összes érdem figyelembevételén alapul, valamint amelyben az előléptetési eljárást lezáró aktus összetett természetű abban az értelemben, hogy a kinevezésre jogosult hatóság két különböző határozatát tartalmazza, éspedig az előléptetett tisztviselők listáját megállapító határozatot és az előbbi határozat alapjául szolgáló összpontszámot megállapító határozatot, ez az összpontszámot megállapító határozat önálló aktus, amely ellen önállóan terjeszthető elő panasz és adott esetben – a személyzeti szabályzatban előírt jogorvoslati lehetőségek keretében – bírósági felülvizsgálat iránti kereset.

Következésképpen az előléptetett tisztviselők listájára felvett tisztviselő, amennyiben vitatja a részére a kinevezésre jogosult hatóság által megállapított összpontszámot, és így a következő évekre megmaradó pontegyenlegét is, panaszt, adott esetben pedig bírósági felülvizsgálat iránti keresetet terjeszthet elő önállóan, a vele szemben kötelező és végleges joghatásokat kiváltó pontadási aktussal szemben.

Ugyanilyen eljárás elindítása elképzelhető olyan elő nem léptetett tisztviselő részéről, aki nem azt kívánja vitatni, hogy az illető előléptetési eljárásban nem léptették elő, csupán azt, hogy nem kapott – az előléptetési küszöbérték elérését lehetővé nem tevő – bizonyos számú pontot.

Egyébiránt az a tisztviselő, akit azért nem léptettek elő, mert – állítása szerint indokolatlanul – az előléptetési küszöbérték eléréséhez nem elegendő pontot kapott, egyszerre támadhatja jogorvoslattal a kinevezésre jogosult hatóságnak az összpontszám megállapításáról szóló határozatát, illetőleg az előléptetett tisztviselők listáját megállapító határozatát.

Az elsőbbségi pontot juttató vagy annak juttatását mellőző egyedi határozat előkészítő, megelőző és szükséges aktusnak minősül az előléptetésekről szóló végleges határozathoz, valamint az abban szereplő, de attól elválasztható és önálló aktushoz, vagyis az összpontszám megállapításához képest. Az ilyen egyedi határozat nem képezheti önálló, megsemmisítés iránti kereset tárgyát, azonban annak jogszerűsége a végleges határozattal szemben benyújtott keresetben mindig vitatható.

Ezzel szemben a tisztviselő nem vitathatja az érdempontjait megállapító határozat jogszerűségét az előmeneteli összpontszámait megállapító határozattal szembeni keresetben, ha nem nyújtott be keresetet a szakmai előmeneteli jelentése ellen, mivel az érdempontokat az említett jelentésben adott osztályzatok alapján számolják ki.

(lásd az 59–64. pontot)

Hivatkozás:

az Elsőfokú Bíróság T‑311/04. sz., Buendía Sierra kontra Bizottság ügyben 2006. október 19‑én hozott ítéletének (EBHT 2006., II‑4137. o.) 90–93., 96–98. és 106. pontja.

2.      A Bizottság által bevezetett előmeneteli rendszerben, amely előírja, hogy az előléptetési tanács indokolással ellátott véleményt bocsát ki, amikor fellebbviteli előléptetési pontok adására tesz javaslatot a kinevezésre jogosult hatóságnak, az említett pontok juttatásának mellőzésére tett javaslatában az indokolás hiánya nem sérti a személyzeti szabályzat 25. cikkének második bekezdését, mivel az ilyen javaslat nem minősül sérelmet okozó aktusnak.

(lásd a 91–93. pontot)

Hivatkozás:

az Elsőfokú Bíróság fent hivatkozott Buendía Sierra kontra Bizottság ügyben hozott ítéletének 143. és 144. pontja.

3.      A kinevezésre jogosult hatóságot, amely széles mérlegelési jogkörrel rendelkezik az előléptetések terén, semmilyen kötelezettség nem terhelte a 2004. évi előléptetési időszakot illetően arra nézve, hogy az előléptetési küszöb közelében lévő tisztviselőknek megadja az ahhoz szükséges pontokat, hogy a tisztviselők személyzeti szabályzatának, valamint az egyéb alkalmazottakra vonatkozó alkalmazási feltételeik módosításáról szóló 723/2004 rendelettel bevezetett új előmeneteli rendszer hatályba lépése előtt előléptessék őket.

(lásd a 114. pontot)