Language of document : ECLI:EU:F:2008:62

TARNAUTOJŲ TEISMO (trečioji kolegija) SPRENDIMAS

2008 m. gegužės 14 d.

Byla F‑95/06

Adrien Taruffi

prieš

Europos Bendrijų Komisiją

„Viešoji tarnyba – Pareigūnai – Pareigų paaukštinimas – 2004 m. ir 2005 m. pareigų paaukštinimo procedūros – Darbuotojų atstovai – Pirmenybės balai“

Dalykas: Pagal EB 236 ir AE 152 straipsnius pareikštas ieškinys, kuriuo A. Taruffi iš esmės prašo, pirma, panaikinti Komisijos sprendimus, kuriais patvirtinamas bendras jo balų skaičius ir atsisakoma jį įtraukti į pareigūnų, paaukštintų priskiriant prie B*10 lygio, sąrašą vykdant 2004 m pareigų paaukštinimo procedūrą, ir, antra, panaikinti sprendimą, kuriuo patvirtinamas bendras jo balų skaičius vykdant 2005 m. pareigų paaukštinimo procedūrą.

Sprendimas: Atmesti ieškinį. Kiekviena šalis padengia savo bylinėjimosi išlaidas.

Santrauka

1.      Pareigūnai – Ieškinys – Asmens nenaudai priimtas aktas – Komisijos įtvirtinta pareigų paaukštinimo tvarka – Paaukštinimo procedūros užbaigimas aktu, kuris apima sprendimą patvirtinti pareigūnų, kurių pareigos paaukštinamos, sąrašą ir sprendimą nustatyti pareigūnams suteikiamus pirmenybės balus – Atskiri sprendimai, dėl kurių galima pareikšti atskirus ieškinius ar vieną ieškinį

(Pareigūnų tarnybos nuostatų 45, 90 ir 91 punktai)

2.      Pareigūnai – Pareigų paaukštinimas – Nuopelnų palyginimas

(Pareigūnų tarnybos nuostatų 25 straipsnio antra pastraipa, 45 straipsnis ir 90 straipsnio 2 dalis)

3.      Pareigūnai – Pareigų paaukštinimas – Paskyrimų tarnybos diskrecija

(Pareigūnų tarnybos nuostatų 45 straipsnis)

1.      Pagal Komisijos vidaus teisės aktuose įtvirtintą pareigų paaukštinimo tvarką, kuri grindžiama atsižvelgimu į sukauptus nuopelnus, kuriuos atspindi per kelerius metus surinkti balai, ir pagal kurią pareigų paaukštinimo procedūra užbaigiama aktu, laikomu kompleksiniu, nes apima du skirtingus Paskyrimų tarnybos sprendimus, t. y. sprendimą, kuriuo patvirtinamas pareigūnų, kurių pareigos paaukštinamos, sąrašas, ir sprendimą, kuriuo nustatomas bendras pareigūnų balų skaičius ir grindžiamas pirmasis sprendimas, šis bendrą balų skaičių nustatantis sprendimas yra atskiras aktas, kuris gali būti apskųstas ir dėl kurio prireikus gali būti kreipiamasi į teismą remiantis Pareigūnų tarnybos nuostatuose numatytomis teisių gynimo priemonėmis.

Todėl į pareigūnų, kurių pareigos buvo paaukštintos, sąrašą įrašytas pareigūnas, ginčydamas jam Paskyrimų tarnybos suteiktą bendrą balų skaičių ir į kitus metus perkeltą balų likutį, gali pateikti skundą ar prireikus pareikšti ieškinį teisme vien dėl akto suteikti balus, kurio teisinės pasekmės jam yra privalomos ir galutinės.

Be to, galima įsivaizduoti, kad pareigūnas, kurio pareigos nebuvo paaukštintos, nenorintis to ginčyti per nagrinėjamą pareigų paaukštinimo procedūrą, o tik ketinantis pateikti skundą dėl atsisakymo suteikti jam tam tikrą skaičių balų, kuriuos skyrus vis tiek nebūtų pasiektas pareigūnams paaukštinti reikalingas balų skaičius, gali pradėti panašią procedūrą.

Dar daugiau: pareigūnas, kurio pareigos nebuvo paaukštintos dėl suteikto tariamai nepagrįstai nepakankamo, t. y. mažesnio, nei pareigoms paaukštinti reikalingas, balų skaičiaus, gali apskųsti ir Paskyrimų tarnybos sprendimą, kuriuo nustatomas bendras balų skaičius, ir jos sprendimą, kuriuo patvirtinamas pareigūnų, kurių pareigos buvo paaukštintos, sąrašas.

Individualūs sprendimai, kuriais skiriami pirmenybės balai ar atsisakoma juos skirti, yra parengiamieji aktai, priimami prieš galutinį sprendimą dėl paaukštinimo ir atskirą bei savarankišką aktą dėl bendro balų skaičiaus patvirtinimo, kurį apima galutinis sprendimas, ir būtini juos priimant. Šių sprendimų negalima apskųsti atskiru ieškiniu dėl panaikinimo, tačiau jų teisėtumą galima ginčyti pateikiant ieškinį dėl galutinio sprendimo.

Tačiau pareigūnas negali ginčyti sprendimo, patvirtinančio jo nuopelnų balus, teisėtumo pateikdamas ieškinį dėl galutinio sprendimo, patvirtinančio bendrą jo pirmenybės balų skaičių, jeigu jis nepareiškė ieškinio dėl jo tarnybinės veiklos vertinimo ataskaitos, nes nuopelnų balai skaičiuojami remiantis šioje ataskaitoje skirtu balu.

(žr. 59–64 punktus)

Nuoroda:

Pirmosios instancijos teismo praktika: 2006 m. spalio 19 d. Sprendimo Buendía Sierra prieš Komisiją, T‑311/04, Rink. p. II‑4137, 90–93, 96–98 ir 106 punktai.

2.      Pagal Komisijos įtvirtintą pareigų paaukštinimo tvarką, pagal kurią numatyta, kad Paaukštinimo komitetas parengia motyvuotą nuomonę, kai jis Paskyrimų tarnybai siūlo skirti pirmenybės balus, dėl kurių pateikta apeliacija, teikiant nemotyvuotą pasiūlymą neskirti šių balų nepažeidžiama Pareigūnų tarnybos nuostatų 25 straipsnio antra pastraipa, nes toks pasiūlymas nėra asmens nenaudai priimtas aktas.

(žr. 91–93 punktus)

Nuoroda:

Pirmosios instancijos teismo praktika: minėto Pirmosios instancijos teismo sprendimo Buendía Sierra prieš Komisiją 143 ir 144 punktai.

3.      Paskyrimų tarnyba, turinti didelę diskreciją paaukštinimo srityje, neprivalėjo, kiek tai susiję su 2004 m. paaukštinimo procedūra, skirti pareigūnams, kurių turimas balų skaičius beveik siekia paaukštinti reikalingų balų ribą, trūkstamus balus, kad jų pareigos galėtų būti paaukštintos prieš įsigaliojant naujai karjeros struktūrai, įtvirtintai Reglamentu Nr. 723/2004, iš dalies keičiančiu Pareigūnų tarnybos nuostatus ir kitų tarnautojų įdarbinimo sąlygas.

(žr. 114 punktą)