Language of document : ECLI:EU:F:2008:52

TARNAUTOJŲ TEISMO (pirmoji kolegija) SPRENDIMAS

2008 m. gegužės 7 d.

Byla F‑36/07

Giorgio Lebedef

prieš

Europos Bendrijų Komisiją

„Viešoji tarnyba – Pareigūnai – Vertinimas – 2005 m. vertinimo procedūra – Tarnybinės veiklos vertinimo ataskaita – Darbuotojų atstovai – Atstovavimas profesinėse sąjungose ir atstovavimas pagal Pareigūnų tarnybos nuostatus – Delegavimas atstovauti profesinėse sąjungose dalį darbo laiko – Konsultacijos su ad hoc grupe“

Dalykas: Pagal EB 236 ir AE 152 straipsnius pareikštas ieškinys, kuriuo G. Lebedef prašo panaikinti jo 2005 m. sausio 1 d.–2005 m. gruodžio 31 d. tarnybinės veiklos vertinimo ataskaitą, būtent dalį, kurią parengė Eurostatas už tą patį laikotarpį.

Sprendimas: Panaikinti ieškovo tarnybinės veiklos vertinimo ataskaitą, kurią parengė Eurostatas už 2005 m. sausio 1 d.–2005 m. gruodžio 31 d. laikotarpį. Priteisti iš Komisijos bylinėjimosi išlaidas.


Santrauka

1.      Pareigūnai – Ieškinys – Dalykas – Dalinis panaikinimas

(Pareigūnų tarnybos nuostatų 43, 90 ir 91 straipsniai)

2.      Pareigūnai – Vertinimas – Tarnybinės veiklos vertinimo ataskaita – Parengimas

(Pareigūnų tarnybos nuostatų 43 straipsnis; II priedo 1 straipsnio šešta pastraipa)

1.      Nors Pareigūnų tarnybos nuostatų 43 straipsnyje numatyta vertinimo procedūra, parengiant tik vieną vertinimo ataskaitą, jis neturėtų būti aiškinamas taip, kad draudžiama institucijoms, siekiant atsižvelgti į darbuotojų atstovų atvejus, atskirai vertinti kiekvieną vykdytos veiklos sritį. Iš tiesų vertinant atskirai galima tinkamai atsižvelgti į darbuotojų atstovo nepriklausomumą, ypač kai atstovaujama deleguojant ir suinteresuotasis asmuo darbo laiku, kuriuo jis yra deleguojamas, atleidžiamas nuo pareigų savo tarnyboje, kad galėtų vykdyti atstovavimo funkcijas. Tokioje situacijoje kiekviena vertinimo ataskaita atskiriama nuo kitos vertinimo ataskaitos ir todėl yra aktas, kurį galima ginčyti. Taigi Bendrijos teismui nekyla grėsmė, kad vertindamas tik vienos iš šių ataskaitų teisėtumą jis priims sprendimą ultra petita.

(žr. 30 ir 31 punktus)

2.      Pagal vertinimo sistemą, Komisijos nustatytą priimtose Pareigūnų tarnybos nuostatų 43 straipsnio bendrosiose įgyvendinimo nuostatose, kuriose numatyta, pirma, speciali vertinimo procedūra, taikoma pareigūnams, kurie yra deleguoti kaip darbuotojų atstovai ir kurie darbo laiku, kuriuo deleguojami, atleidžiami nuo pareigų vienoje institucijos tarnyboje, kad galėtų vykdyti atstovavimo funkcijas, ir, antra, privalomos konsultacijos su ad hoc grupe vertinant darbuotojų atstovus, kurie priklauso kitoms nei deleguotų atstovų kategorijoms, konsultacijos su šia grupe taip pat privalomos tuo atveju, kai pareigūnas deleguotas dalį darbo laiko ir vertinama darbo laiko dalis, kurią jis praleidžia savo tarnyboje ir taip pat vykdo atstovavimo veiklą.

Iš tiesų, kiek pati Komisija pripažįsta, kad dalį darbo laiko deleguoti pareigūnai taip pat gali vykdyti atstovavimo veiklą likusiu darbo laiku, kuriuo jie turėtų dirbti savo tarnybai, tačiau tai turėtų būti tik „konkreti“ ir trumpalaikė veikla, konsultacijos su ad hoc grupe yra vienintelis būdas užtikrinti, kad darbuotojų atstovai, kai bus vertinama jų veikla, nenukentės dėl jų atstovavimo veiklos. Kitu atveju jų vertinimas, siekiant parengti jų tarnybinės veiklos vertinimo ataskaitas, turėtų spragų ir jiems galėtų būti padaryta žala, ir taip būtų pažeista Pareigūnų tarnybos nuostatų II priedo 1 straipsnio šeštoje pastraipoje įtvirtinta norma, kurioje būtent numatyta apsaugoti Pareigūnų tarnybos nuostatais numatytas personalo komiteto narių bei pareigūnų, kuriuos jis deleguoja į pagal šiuos nuostatus ar į institucijos įkurtas struktūras, teises.

Šių konsultacijų nebuvimo negali atsverti nei aplinkybė, kad ad hoc grupės pirmininkas veikė kaip tarnybinės veiklos ataskaitą už dalį darbo laiko, kuriuo asmuo buvo deleguotas, patvirtinantis pareigūnas, nei tiesioginiai pareigūno tarnybos vertintojų ir vertinamojo kontaktai, nei galiausiai tai, kad tarnybinės veiklos vertinimo ataskaitos už darbo laiką, kuriuo pareigūnas buvo paskirtas į konkrečią tarnybą, rengėjai atsižvelgė į ataskaitą už darbo laiką, kuriuo asmuo buvo deleguotas, nes bet kuriuo atveju taip vertinamajam suteikiama mažiau garantijų nei konsultuojantis su ad hoc grupe.

Ši išvada galioja neatsižvelgiant į tai, kokia darbo laiko dalis, kurią dalį laiko deleguotas pareigūnas turi dirbti savo tarnyboje, skiriama atstovavimo veiklai, net jei tokiai veiklai skiriamas visas darbo laikas. Tokioje situacijoje tai, kad toks pareigūnas galėjo piktnaudžiauti ir darbo savo tarnyboje laiką skyrė atstovavimo veiklai, kurios negalima laikyti „konkrečia“ ir trumpalaike, nereiškia, kad jis piktnaudžiauja pateikdamas prašymą kreiptis į ad hoc grupę rengiant tarnybinės veiklos vertinimo ataskaitą už darbo laiko dalį, skirtą veiklai jo paskyrimo tarnyboje. Jei Komisija mano, kad pareigūno elgesys neteisėtas, ji turi imtis atitinkamų procedūrų, pavyzdžiui, numatytų dėl nuolatinių pravaikštų, o ne bausti atimdama garantiją, kuria paprastai gali naudotis visi darbuotojų atstovai.

Taigi tai, kad nebuvo vykdytos konsultacijos su ad hoc grupe, atsižvelgiant į pažeistos normos turinį ir tikslą, yra esminis procedūrinis pažeidimas, dėl kurio gali būti panaikinta nesilaikant šio reikalavimo parengta tarnybinės veiklos vertinimo ataskaita, ir nebūtina įrodyti, kad buvo padaryta žala.

(žr. 46–50, 52 ir 56 punktus)

Nuoroda:

Pirmosios instancijos teismo praktika: 2007 m. gruodžio 13 d. Sprendimo Angelidis prieš Parlamentą, T‑113/05, Rink. p. II‑0000, 62 ir 76 punktai.