Language of document : ECLI:EU:F:2008:55

ROZSUDOK SÚDU PRE VEREJNÚ SLUŽBU (tretia komora)

z 8. mája 2008

Vec F‑6/07

Risto Suvikas

proti

Rade Európskej únie

„Verejná služba – Dočasní zamestnanci – Prekážka konania – Dôverné dokumenty – Dokumenty získané protiprávnym spôsobom – Vyňatie dokumentov – Prijímanie – Voľné pracovné miesto – Protiprávne zamietnutie prihlášky – Zrušenie – Žaloba o náhradu škody – Strata príležitosti byť prijatý – Hodnotenie ex aequo et bono“

Predmet: Žaloba podaná podľa článku 236 ES a článku 152 AE, ktorou R. Suvikas navrhuje najmä jednak zrušiť rozhodnutie orgánu oprávneného uzatvárať zmluvy Rady z 20. februára 2006 o zamietnutí zapísať ho do zoznamu najlepších uchádzačov na základe výsledkov výberového konania Rada/B/024 pre dočasných zamestnancov a jednak priznať mu náhradu škody ako náhradu majetkovej a nemajetkovej ujmy, ktorú údajne utrpel

Rozhodnutie: Dokumenty, ktoré predložil žalobca v prílohách A 14 až A 16 žaloby, sú vyňaté zo spisu veci. Rozhodnutie orgánu oprávneného uzatvárať zmluvy z 20. februára 2006 o nezapísaní žalobcu do zoznamu najlepších uchádzačov na základe výsledkov výberu dočasných zamestnancov Rada/B/024 sa zrušuje. Rada Európskej únie je povinná zaplatiť žalobcovi sumu 20 000 eur ako náhradu majetkovej ujmy, ktorú utrpel. V zostávajúcej časti sa žaloba zamieta. Rada Európskej únie je povinná nahradiť trovy konania.

Abstrakt

1.      Konanie – Prípustnosť procesných dokumentov – Posúdenie v čase predloženia dokumentu – Žiadosť o vydanie rozhodnutia o prekážke konania – Prípustnosť počas celého konania

(Rokovací poriadok Súdu prvého stupňa, článok 114; Rokovací poriadok Súdu pre verejnú službu, článok 78)

2.      Úradníci – Výberové konanie – Výberová komisia – Tajnosť rokovania – Rozsah

(Služobný poriadok úradníkov, príloha III článok 6)

3.      Úradníci – Dočasní zamestnanci – Prijímanie – Konanie – Voľná úvaha poradného výboru pre výber zamestnancov – Hranice – Dodržanie podmienok stanovených v oznámení o voľnom pracovnom mieste

4.      Úradníci – Dočasní zamestnanci – Prijímanie – Konanie – Posúdenie zásluh

5.      Úradníci – Dočasní zamestnanci – Prijímanie – Konanie – Voľná úvaha orgánu oprávneného uzatvárať pracovné zmluvy – Hranice – Dodržanie podmienok stanovených v oznámení o prijímaní do zamestnania a pravidiel postupu prijatých na výkon voľnej úvahy

6.      Úradníci – Žaloba – Rozsudok o zrušení – Účinky

(Služobný poriadok úradníkov, článok 91)

7.      Úradníci – Žaloba – Neobmedzená právomoc – Možnosť zaviazať ex offo žalovanú inštitúciu na náhradu škody

(Služobný poriadok úradníkov, článok 91 ods. 1)

8.      Úradníci – Žaloba – Neobmedzená právomoc – Náhrada majetkovej ujmy spojenej so stratou príležitosti vyplývajúcej z protiprávneho zamietnutia prihlášky

[Služobný poriadok úradníkov, článok 91 ods. 1; Podmienky zamestnávania ostatných zamestnancov, článok 47 písm. b) bod ii)]

9.      Úradníci – Žaloba – Žaloba o náhradu škody – Zrušenie napadnutého nezákonného aktu – Primerané odškodnenie nemajetkovej ujmy

(Služobný poriadok úradníkov, článok 91)

1.      Hoci pravidlo uvedené v článku 78 Rokovacieho poriadku Súdu pre verejnú službu, podľa ktorého môže tento súd, ktorému bol predložená žiadosť o vydanie rozhodnutia o prekážke konania, o nej rozhodnúť odôvodneným uznesením alebo rozhodnutie o nej spojiť s vecou samou, je procesným pravidlom, ktoré sa ako také uplatňuje od nadobudnutia svojej účinnosti na všetky spory prebiehajúce pred Súdom pre verejnú službu, nie je to tak v prípade pravidiel, na základe ktorých súd podľa tohto článku rozhoduje o prípustnosti tejto prekážky a ktorými môžu byť pravidlá určujúce prípustnosť žiadosti o vydanie rozhodnutia o prekážke konania uplatniteľné v čase podania tejto žiadosti.

Pokiaľ ide o žiadosť o vydanie rozhodnutia o prekážke konania podanú pred nadobudnutím účinnosti Rokovacieho poriadku Súdu pre verejnú službu, uplatniteľné pravidlá určujúce podmienky prípustnosti prekážky konania sú pravidlá, na ktoré odkazuje článok 114 Rokovacieho poriadku Súdu prvého stupňa, uplatniteľné mutatis mutandis na Súd pre verejnú službu. Uvedený článok 114 je totiž ustanovením, ktoré v Rokovacom poriadku Súdu prvého stupňa zodpovedá článku 78 Rokovacieho poriadku Súdu pre verejnú službu. V dôsledku toho treba v takom prípade uplatniť jednak procesné pravidlo uvedené v článku 78 rokovacieho poriadku a jednak pravidlá prípustnosti, na ktoré odkazuje článok 114 Rokovacieho poriadku Súdu prvého stupňa.

Prekážku konania, ktorú treba odlišovať od námietky neprípustnosti žaloby, je možné uplatniť počas celého konania; žiadosť o vydanie rozhodnutia o prekážke konania je možné predložiť počas celého konania.

(pozri body 49 – 51 a 54)

2.      Zásada tajnosti rokovania výberovej komisie výberového konania bola zavedená s cieľom zabezpečiť nezávislosť výberovej komisie a objektivitu jej práce a tiež chrániť legitímne záujmy uchádzačov, aby sa nezverejňovali posúdenia týkajúce sa ich schopností a spôsobilostí. Dodržaniu tejto zásady preto odporuje zverejnenie postojov členov výberovej komisie a prezradenie skutočností týkajúcich sa osobného alebo porovnávajúceho posúdenia uchádzačov výberovou komisiou.

Aj keď sa na porovnávajúce posúdenia výborom pre výber zamestnancov alebo jeho jednotlivými členmi vzťahuje tajnosť rokovania uvedeného výboru, je to inak, pokiaľ ide o dokumenty vypracované mimo výberového konania, ktoré presne povedané nie sú súčasťou práce poradného výboru pre výber zamestnancov ako celku, ale sú výsledkom osobnej iniciatívy jedného z jeho členov. Tie nemajú nutne rovnaký stupeň dôvernosti, aký majú porovnávajúce hodnotenia výboru pre výber zamestnancov a ktorých predloženie na súd je zakázané. Zákonnosť či nezákonnosť spôsobu získania týchto dokumentov je preto skutočnosťou, ktorú treba zohľadniť.

V tejto súvislosti treba zo spisu veci vyňať dokumenty, ktoré vypracoval jeden člen výboru mimo výberového konania a ktoré účastník konania dostal od tretej osoby, ktorá ich získala neoprávnene.

(pozri body 57, 58, 60, 61, 64 – 66 a 71)

Odkaz:

Súd prvého stupňa: 7. februára 2001, Bonaiti Brighina/Komisia, T‑118/99, Zb. VS s. I‑A‑25, II‑97, bod 46; 5. apríla 2005, Christensen/Komisia, T‑336/02, Zb. VS s. I‑A‑75, II‑341, body 23, 24 a 26

3.      Poradný výbor pre výber dočasných zamestnancov zriadený orgánom oprávneným uzatvárať pracovné zmluvy má určitú mieru voľnej úvahy pre organizáciu svojej práce, avšak za podmienky, že zachová rámec stanovený oznámením o voľnom pracovnom mieste. V tejto súvislosti nič nebráni výboru, aby postupoval po etapách a postupne vyraďoval uchádzačov na základe kritérií stanovených v oznámení o voľnom pracovnom mieste. Samotná skutočnosť, že výbor pre výber zamestnancov preskúmal v rámci pohovorov výkonnosť uchádzačov vzhľadom na kritériá stanovené v oznámení o voľnom pracovnom mieste v dvoch postupných etapách, nemôže byť vadou výberového konania.

(pozri body 88 – 90)

4.      V rámci výberového konania má výberová komisia posúdiť skutočnosti známe uchádzačom, ako sú nimi predložené diplomy, zložené skúšky alebo hodnotiace správy, ktoré môžu poznať a komentovať. To predstavuje záruku riadneho priebehu výberového konania a ochranu proti akejkoľvek svojvôli, lebo uchádzačom sú známe všetky skutočnosti, ktoré výberová komisia posudzovala a teda môžu ich napadnúť, pokiaľ ich nepovažujú za správne. Naopak pokiaľ výberová komisia založí svoje rozhodnutie prinajmenšom čiastočne na skutočnostiach, ako sú informácie a názory nadriadených, ktoré nie sú dotknutým uchádzačom známe, títo nemajú nijakú ochranu proti tvrdeniam tretích osôb, ktoré aj keď môžu byť celkom správne, rovnako môžu byť z nejakého dôvodu nepresné. Okolnosť, že uchádzači nemôžu zaujať stanovisko voči názorom ich nadriadených, ktoré sa ich týkajú a ktoré výberová komisia zohľadnila, predstavuje porušenie zásady upravujúcej výberové konanie, ktoré odôvodňuje zrušenie voči nim prijatého rozhodnutia o nepripustení.

Podobne ako výberová komisia a z rovnakých dôvodov ani poradný výbor pre výber zamestnancov zriadený orgánom oprávneným uzatvárať pracovné zmluvy nemôže založiť svoje rozhodnutie ani čiastočne na skutočnostiach, ako sú informácie a názory nadriadených, ktoré nie sú dotknutým uchádzačom známe a ku ktorým nemohli zaujať stanovisko. Konzultácia s nadriadenými, hoci len jedného člena výboru konajúceho vo vlastnom mene, môže spôsobiť nezákonnosť činnosti celého výboru ako celku.

(pozri body 93, 94 a 97)

Odkaz:

Súdny dvor: 11. marca 1986, Sorani a i./Komisia, 293/84, Zb. s. 967, body 17 až 20; Adams a i./Komisia, 294/84, Zb. s. 977, body 22 až 25

5.      Výkon širokej miery voľnej úvahy, ktorou disponuje orgán oprávnený uzatvárať pracovné zmluvy predpokladá, že musia byť čo najúplnejšie dodržané všetky príslušné právne predpisy, teda nielen oznámenie o voľnom pracovnom mieste, ale aj prípadné procesné pravidlá, ktorými je tento orgán vybavený pri výkone svojej voľnej úvahy.

Okrem toho skutočnosť, že uvedený orgán disponuje širokou mierou voľnej úvahy, nemôže mať za následok zatajenie protiprávnosti, ku ktorej došlo v prípravnom konaní na prijatie rozhodnutia. Uvedený orgán teda prijatím vlastného rozhodnutia v nadväznosti na protiprávne prípravné konanie spôsobuje protiprávnosť uvedeného rozhodnutia, pokiaľ neprijme opatrenia na nápravu protiprávnosti zistenej v uvedenom prípravnom konaní.

(pozri body 101 – 103)

Odkaz:

Súd prvého stupňa: 18. septembra 2003, Pappas/Výbor regiónov, T‑73/01, Zb. VS s. I‑A‑207, II‑1011, bod 53

6.      V prípade zrušenia rozhodnutia orgánu oprávneného uzatvárať pracovné zmluvy o nezapísaní mena uchádzača do zoznamu najlepších uchádzačov na základe výberového konania pre výber dočasných zamestnancov, ktoré bolo protiprávne, následné zrušenie samotného zoznamu uchádzačov ako aj rozhodnutí o prijatí zapísaných uchádzačov na obsadzované miesta by predstavovalo neprimeranú sankciu za protiprávnosť, ktorej sa dopustila dotknutá inštitúcia. Bolo by totiž v rozpore so zásadou proporcionality a ochrany legitímnej dôvery ako aj so záujmom služby zbaviť prijatých uchádzačov, ktorí sa stali dočasnými zamestnancami, prospechu z vymenovania iba z dôvodu nezákonnosti výberového konania.

(pozri body 109, 111 a 122)

7.      Pokiaľ sa na základe porovnania záujmov zdá, že záujem služby a záujmy tretích osôb bránia zrušeniu následných rozhodnutí prijatých v nadväznosti na zrušené rozhodnutie, môže súd Spoločenstva cieľom zabezpečiť potrebný účinok rozsudku o zrušení v záujme žalobcu využiť neobmedzenú právomoc, ktorú má v sporoch finančného charakteru, a dokonca ex offo zaviazať žalovanú inštitúciu na zaplatenie náhrady škody. Takisto môže vyzvať uvedenú inštitúciu, aby primerane chránila práva žalobcu a našla spravodlivé riešenie v jeho prípade.

(pozri bod 127)

Odkaz:

Súdny dvor: 5. júna 1980, Oberthür/Komisia, 24/79, Zb. s. 1743, bod 14; 6. júla 1993, Komisia/Albani a i., C‑242/90 P, Zb. s. I‑3839, bod 13

Súd prvého stupňa: 23. februára 1994, Coussios/Komisia, T‑18/92 a T‑68/92, Zb. VS s. I‑A‑47, II‑171, bod 107

8.      Pokiaľ je Súdu pre verejnú službu predložený spor finančného charakteru v zmysle článku 91 ods. 1 druhej vety služobného poriadku, súd má neobmedzenú právomoc, v rámci ktorej má právo, ak je to potrebné, zaviazať ex offo žalovaného na náhradu škody spôsobenej jeho zavinením a v takom prípade posúdiť, po zohľadnení všetkých okolností veci, utrpenú ujmu ex aequo et bono. Okrem toho ak Súd konštatoval existenciu škody, má sám právomoc posúdiť v rozsahu návrhu spôsob a rozsah náhrady tejto škody, s výhradou toho, že na účel, aby odvolací súd mohol vykonať svoje súdne preskúmanie rozsudkov Súdu pre verejnú službu, rozsudky majú byť dostatočne odôvodnené, a pokiaľ ide o posúdenie škody, majú uvádzať kritériá zohľadňované na účely určenia priznanej sumy.

V tejto súvislosti na určenie sumy spravodlivého odškodnenia, ktorá sa má priznať uchádzačovi protiprávneho výberového konania, ktorý stratil príležitosť byť prijatý, je v prvom rade potrebné určiť stratu na odmene, ktorú utrpel uvedený kandidát, stanoviac rozdiel medzi odmenou, ktorú by získal, ak by obsadil pracovné miesto a odmenou, ktorú skutočne poberal po uvedenej protiprávnosti a, v druhom rade, posúdiť vo forme percentuálneho podielu, šancu, že by bol obsadil pracovné miesto, s cieľom zvážiť takto vypočítanú stratu odmeny.

Pokiaľ však z dôvodu osobitných okolností, ako je stupeň neistoty ohľadne vplyvu protiprávnosti na zamietnutie prihlášky uvedeného uchádzača, Súd pre verejnú službu nemôže určiť matematický koeficient, ktorý by odrážal utrpenú stratu príležitosti, treba dotknutej osobe priznať paušálnu sumu na účely náhrady za utrpenú stratu príležitosti.

Pri posúdení sumy uvedenej náhrady nemožno považovať za preukázané, že pokiaľ by žalobca uspel vo výberovom konaní, mal by zmluvu dočasného zamestnanca na dobu šesť rokov. Na základe článku 47 písm. b) ii) podmienok zamestnávania ostatných zamestnancov má totiž inštitúcia možnosť ukončiť zmluvu dočasného zamestnanca na dobu určitú, s výhradou dodržania výpovednej lehoty stanovenej v súlade s uvedeným ustanovením. Navyše ak by bol žalobca prijatý, nemal by na konci počiatočného štvorročného obdobia nijaký nárok na predĺženie zmluvy na dobu dvoch rokov.

(pozri body 133 – 135 a 142 – 145)

Odkaz:

Súdny dvor: 21. februára 2008, Komisia/Girardot, C‑348/06 P, zatiaľ neuverejnený v Zbierke, bod 45, a citovaná judikatúra, a bod 58, a citovaná judikatúra

Súd prvého stupňa: 6. júna 2006, Girardot/Komisia, T‑10/02, Zb. VS s. I‑A‑2‑129, II‑A‑2‑609

9.      Zrušenie aktu administratívy, ktorý úradník napadol, predstavuje samo osebe primeranú a v zásade aj dostatočnú náhradu celkovej nemajetkovej ujmy, ktorú mohol tento úradník v dôsledku zrušeného aktu utrpieť, pokiaľ taký akt neobsahuje výslovne negatívne posúdenie schopností žalobcu, ktoré ho mohlo zraniť.

(pozri bod 151)

Odkaz:

Súd prvého stupňa: 26. januára 1995, Pierrat/Súdny dvor, T‑60/94, Zb. VS s. I‑A‑23, II‑77, bod 62; Súd prvého stupňa, 19. marca 1997, Giannini/Komisia, T‑21/96, Zb. VS s. I‑A‑69, II‑211, bod 35