Language of document :

Talan väckt den 6 februari 2009 -Vicente Carbajosa m.fl. mot kommissionen

(Mål F-09/09)

Rättegångsspråk: franska

Parter

Sökande: Isabel Vicente Carbajosa (Bryssel, Belgien) m.fl. (ombud: advokaterna S. Orlandi, A. Coolen, J.-N. Louis och E. Marchal)

Svarande: Europeiska gemenskapernas kommission

Saken och beskrivning av tvisten

Talan om ogiltigförklaring av beslutet att anta och publicera meddelandena om uttagningsprov EPSO/AD/116/08 och EPSO/AD/117/08 och besluten som hänför sig till rättningen av urvalsdelproven och de skriftliga proven samt betygsättningen av de muntliga proven.

Sökandenas yrkanden

Sökandena yrkar att personaldomstolen ska

ogiltigförklara kommissionens beslut om publicering och fastställande av villkor för tillträde till och genomförande av uttagningsproven EPSO/AD/116/08 och EPSO/AD/117/08,

ogiltigförklara de beslut som fattats av uttagningskommittéerna vid uttagningsproven EPSO/AD/116/08 och EPSO/AD/117/08 och som avser rättningen av urvalsdelproven och de skriftliga proven samt betygsättningen av de muntliga proven,

förplikta Europeiska gemenskapernas kommission att ersätta rättegångskostnaderna.

____________