Language of document :

Arrest van het Gerecht voor ambtenarenzaken (Eerste kamer) van 17 februari 2009 - Stols / Raad

(Zaak F-51/08)1

(Openbare dienst - Ambtenaren - Bevordering - Bevorderingsronde 2007 - Vergelijking van verdiensten - Kennelijk onjuiste beoordeling)

Procestaal: Frans

Partijen

Verzoekende partij: Willem Stols (Halsteren, Nederland) (vertegenwoordigers: S. Rodrigues en C. Bernard-Glanz, advocaten)

Verwerende partij: Raad van de Europese Unie (vertegenwoordigers: M. Bauer en M. Balta, gemachtigden)

Voorwerp

Nietigverklaring van het besluit van het TABG om verzoeker niet op te nemen op de lijst van personen die in het kader van de bevorderingsronde 2007 tot de rang AST 11 zijn bevorderd

Dictum

De besluiten van 16 juli 2007 en 5 februari 2008 waarbij de Raad van de Europese Unie heeft geweigerd om Stols in het kader van de bevorderingsronde 2007 tot de rang AST 11 te bevorderen, worden nietig verklaard.

De Raad van de Europese Unie wordt verwezen in de kosten.

____________

1 - PB C 183 van 19.7.2008, blz. 34.