Language of document :

Wyrok Sądu do spraw Służby Publicznej z dnia 17 lutego 2009°r. (pierwsza izba) - Stols przeciwko Radzie

(Sprawa F-51/08)1

(Służba publiczna - Urzędnicy - Awans - Postępowanie w sprawie awansu za rok 2007 - Porównanie osiągnięć - Oczywisty błąd w ocenie)

Język postępowania: francuski

Strony

Strona skarżąca: Willem Stols (Halsteren, Niderlandy) (przedstawiciele: adwokaci S. Rodrigues i C. Bernard-Glanz)

Strona pozwana: Rada Unii Europejskiej (przedstawiciele: M. Bauer et M. Balta, pełnomocnicy)

Przedmiot sprawy

Stwierdzenie nieważności decyzji organu powołującego o nieumieszczeniu skarżącego na liście osób awansowanych do grupy zaszeregowania AST 11 w ramach postępowania w sprawie awansu za rok 2007

Sentencja wyroku

Decyzje z dnia 16 lipca 2007°r. i z dnia 5 lutego 2008°r., którymi Rada Unii Europejskiej odmówiła awansowania W. Stolsa do grupy zaszeregowania AST 11 w ramach postępowania w sprawie awansu za rok 2007, są nieważne

Rada Unii Europejskiej zostaje obciążona kosztami postępowania

____________

1 - Dz.U. C 183 z 19.07.08, s. 34