Language of document :

Rozsudok Súdu pre verejnú službu (prvá komora) zo 17. februára 2009 - Stols/Rada

(vec F-51/08)1

(Verejná služba - Úradníci - Povýšenie - Povyšovanie za rok 2007 - Porovnávacie hodnotenie zásluh - Zjavne nesprávne posúdenie)

Jazyk konania: francúzština

Účastníci konania

Žalobca: Willem Stols (Halsteren, Holandsko) (v zastúpení: S. Rodrigues a C. Bernard-Glanz, advokáti)

Žalovaná: Rada Európskej únie (v zastúpení: M. Bauer a M. Balta, splnomocnení zástupcovia)

Predmet veci

Zrušenie rozhodnutia menovacieho orgánu, ktorým nezaradil žalobcu do zoznamu povýšených do platovej triedy AST 11 v rámci povyšovania za rok 2007

Výrok rozsudku

1.    Rozhodnutia zo 16. júla 2007 a 5. februára 2008, ktorými Rada Európskej únie odmietla povýšiť pána Stolsa do platovej triedy AST 11 v rámci povyšovania za rok 2007, sa zrušujú.

2.    Rada Európskej únie je povinná nahradiť trovy konania.

____________

1 - Ú. v. EÚ C 183, 19.7.2008, s. 34.