Language of document :

Beschikking van het Gerecht voor ambtenarenzaken (Eerste kamer) van 3 februari 2009 - Carvalhal Garcia / Raad

(Zaak F-40/08)1

(Ambtenaren - Voormalige ambtenaren - Bezoldiging - Schooltoelage - Weigering - Te laat ingesteld beroep - Kennelijke niet-ontvankelijkheid)

Procestaal: Portugees

Partijen

Verzoekende partij: Carvalhal Garcia (Sines, Portugal) (vertegenwoordiger: Antas da Cunha, advocaat)

Verwerende partij: Raad van de Europese Unie (vertegenwoordigers: M. Bauer en J. Monteiro, gemachtigden)

Voorwerp

Nietigverklaring van het besluit van de Raad houdende intrekking van het recht op de schooltoelage ten behoeve van verzoeksters dochter

Dictum

Het beroep wordt kennelijk niet-ontvankelijk verklaard.

Carvalhal Garcia zal alle kosten dragen.

____________

1 - PB C 183 van 19.7.2008, blz. 33.