Language of document :

Решение на Съда на публичната служба (първи състав) от 17 февруари 2009 г. - Liotti/Комисия

(Дело F-38/08)1

(Публична служба - Длъжностни лица - Оценка - Доклад за развитие на кариерата - Процедура за оценяване за 2006 г. - Норми за оценяване, приложими от атестиращите)

Език на производството: френски

Страни

Жалбоподател: Amerigo Liotti (Senningerberg, Люксембург) (представител: F. Frabetti, avocat)

Ответник: Комисия на Европейските общности (представители: B. Eggers и K. Herrmann)

Предмет

Отмяна на доклада за развитие на кариерата на жалбоподателя за 2006 г.

Диспозитив

Отменя доклада за развитие на кариерата на г-н Liotti за периода от 1.1.2006 г. - 31.12.2006 г.

Осъжда Комисията на Европейските общности да заплати съдебните разноски.

____________

1 - ОВ C 158, 21.06.2008 г., стр. 26.