Language of document :

Wyrok Sądu do spraw Służby Publicznej (pierwsza izba) z dnia 17 lutego 2009°r. - Liotti przeciwko Komisji

(Sprawa F-38/08)1

(Służba publiczna - Urzędnicy - Ocena - Sprawozdanie z przebiegu kariery - Postępowanie w sprawie oceny za rok 2006 - Reguły oceny stosowane przez oceniających)

Język postępowania: francuski

Strony

Strona skarżąca: Amerigo Liotti (Senningerberg, Luksemburg) (przedstawiciel: adwokat F. Frabetti)

Strona pozwana: Komisja Wspólnot Europejskich (przedstawiciele: pełnomocnicy B. Eggers i K. Herrmann)

Przedmiot sprawy

Stwierdzenie nieważności sprawozdania z przebiegu kariery skarżącego za rok 2006

Sentencja wyroku

Sprawozdanie z przebiegu kariery skarżącego za okres od dnia 1 stycznia 2006 r. do dnia 31 grudnia 2006 r. jest nieważne

Komisja Wspólnot Europejskich zostaje obciążona kosztami postępowania

____________

1 - Dz.U. C 158 z 21.06.08, s. 26