Language of document :

Rozsudok Súdu pre verejnú službu (prvá komora) zo 17. februára 2009 - Liotti/Komisia

(vec F-38/08)1

(Verejná služba - Úradníci - Hodnotenie - Správa o služobnom postupe - Hodnotenie za rok 2006 - Normy hodnotenia uplatniteľné hodnotiteľom)

Jazyk konania: francúzština

Účastníci konania

Žalobca: Amerigo Liotti (Senningerberg, Luxembursko) (v zastúpení: F. Frabetti, advokát)

Žalovaná: Komisia Európskych spoločenstiev (v zastúpení: B. Eggers a K. Herrmann, splnomocnení zástupcovia)

Predmet veci

Zrušenie správy o služobnom postupe žalobcu za rok 2006

Výrok rozsudku

1.    Správa o služobnom postupe A. Liottiho za obdobie od 1. januára 2006 do 31. decembra 2006 sa zrušuje.

2.    Komisia Európskych spoločenstiev je povinná nahradiť trovy konania.

____________

1 - Ú. v. EÚ C 158, 21.6.2008, s. 26.