Language of document : ECLI:EU:F:2008:65

VIRKAMIESTUOMIOISTUIMEN TUOMIO

(toinen jaosto)

22 päivänä toukokuuta 2008

Asia F-145/06

César Pascual García

vastaan

Euroopan yhteisöjen komissio

Henkilöstö – Avoin kilpailu – Edellytykset valintamenettelyyn osallistumiselle – Vaadittu työkokemus – Varallaololuetteloon merkityn hakijan palvelukseen ottamatta jättäminen – Valintalautakunnan ja nimittävän viranomaisen harkintavalta

Aihe: EY 236 ja EA 152 artiklan nojalla nostettu kanne, jossa Pascual García, avoimen kilpailun EPSO/B/23/04 (EYVL C 81 A, 31.3.2004, s. 17) varallaololuetteloon otettu hakija, vaatii muun muassa Isprassa (Italia) sijaitsevan Euroopan yhteisöjen komission yhteisen tutkimuskeskuksen (jäljempänä CCR) pääjohtajan 7.4.2006 tekemän sen päätöksen kumoamista, jolla hänen hakemuksensa avoimeen toimeen COM/2005/2969 jätettiin ottamatta huomioon ja lisättiin kyseisen kilpailun varallaololuetteloon huomautus, jossa yksiköille ilmoitettiin siitä, että kantaja ei täyttänyt kyseiseen kilpailuun osallistumisen edellytyksiä.

Ratkaisu: Euroopan yhteisöjen komission yhteisen tutkimuskeskuksen (CCR) pääjohtajan 7.4.2006 tekemä päätös olla ottamatta huomioon Pascual Garcían hakemusta avoimeen toimeen COM/2005/2969 ja lisätä avoimen kilpailun EPSO/B/23/04 varallaololuetteloon huomautus, jossa yksiköille ilmoitettiin siitä, että kantaja ei täyttänyt kyseiseen kilpailuun osallistumisen edellytyksiä, kumotaan. Komissio velvoitetaan korvaamaan oikeudenkäyntikulut.

Tiivistelmä

Virkamiehet – Kilpailu – Tutkintotodistuksiin ja valintakokeisiin perustuva kilpailu – Osallistumisedellytykset – Työkokemus

(Henkilöstösääntöjen liitteessä III oleva 5 artikla)

Hakijalta tutkintotodistuksiin ja valintakokeisiin perustuvaan yhteisön julkishallinnon kilpailuun osallistumista varten edellytettyä työkokemusta on tulkittava yksinomaan kyseisen kilpailun tavoitteiden valossa, sellaisina kuin ne ilmenevät hoidettavien tehtävien yleiskuvauksesta.

Arvioitaessa sitä, voidaanko yliopistollisten jatko-opintojen tai tutkimustyön yhteydessä saatu työkokemus, joka liittyy hoidettaviin tehtäviin, katsoa osaksi työkokemusta, kilpailuilmoituksen tulkitseminen kansallisten lainsäädäntöjen erityispiirteiden valossa aiheuttaisi väistämättä erilaista kohtelua eri kansallisuutta olevien hakijoiden välille, kun otetaan huomioon nimenomaan yliopistollisten jatko-opintojärjestelmien väliset kansalliset erot. Tällaisen toiminnan on katsottava kuuluvan kilpailuilmoituksessa vaaditun työkokemuksen piiriin, jos se on yhtäältä aitoa ja todellista eikä sellaista opintojen yhteydessä suoritettua tutkimustoimintaa, joka on niin vähäistä, että sitä on pidettävä täysin marginaalisena ja toissijaisena, ja jos siitä on toisaalta maksettu palkkaa, jolloin palkan suuruudella, vaikka se olisi vähimmäispalkkaa alempikin, ei voi olla mitään vaikutusta siihen, voidaanko sitä luonnehtia työkokemukseksi. Se, onko työsuhde kansallisen lainsäädännön perusteella oikeudellisesti palkkatyötä tai itsenäistä ammatin harjoittamista, sen enempää kuin palkkaukseen käytettyjen resurssien alkuperä tai nimityskään eivät myöskään voi olla ratkaisevia seikkoja sen kannalta, onko työsuhdetta pidettävä kilpailuilmoituksessa vaadittuna työkokemuksena.

Se, että tutkimustoiminta on saattanut olla luonteeltaan hakijan koulutusta täydentävää ja että hän on saanut lopuksi sen perusteella yliopistollisen jatkotutkinnon, ei voi sellaisenaan estää sen luonnehtimista kilpailuilmoituksessa tarkoitetuksi työkokemukseksi.

(ks. 64, 66, 67 ja 70 kohta)

Viittaukset:

Yhteisöjen tuomioistuin: asia C‑456/02, Trojani, 7.9.2004 (Kok. 2004, s. I‑7573, 16 kohta).

Ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuin: asia T‑50/89, Sparr v. komissio, 22.5.1990 (Kok. 1990, s. II‑207, 18 kohta); asia T‑101/96, Wolf v. komissio, 6.11.1997 (Kok. H. 1997, s. I‑A‑351 ja II‑949, 74 kohta) ja asia T‑329/03, Ricci v. komissio, 16.3.2005 (Kok. H. 2005, s. I‑A‑69 ja II‑315, 52 kohta).