Language of document : ECLI:EU:F:2008:65

ROZSUDOK SÚDU PRE VEREJNÚ SLUŽBU (druhá komora)

z 22. mája 2008

Vec F‑145/06

César Pascual García

proti

Komisii Európskych spoločenstiev

„Verejná služba – Verejné výberové konania – Podmienky pripustenia – Požadovaná odborná prax – Odmietnutie prijať uchádzača zapísaného do zoznamu úspešných uchádzačov – Voľná úvaha výberovej komisie a menovacieho orgánu“

Predmet: Žaloba podaná podľa článku 236 ES a článku 152 EA, ktorou C. P. García, úspešný uchádzač verejného výberového konania EPSO/B/23/04 (Ú. v. EÚ C 81 A, s. 17), navrhuje najmä zrušenie rozhodnutia generálneho riaditeľa Spoločného výskumného centra (SVC) Komisie, nachádzajúce sa v Ispre (Taliansko), zo 7. apríla 2006, ktorým bola zamietnutá jeho žiadosť o pracovné miesto v súvislosti s oznámením o voľnom pracovnom mieste KOM/2005/2969 a ktorým sa do zoznamu úspešných uchádzačov z uvedeného výberového konania doplnila poznámka informujúca útvary o tom, že žalobca nesplnil podmienky pripustenia k predmetnému výberovému konaniu

Rozhodnutie: Rozhodnutie generálneho riaditeľa Spoločného výskumného centra Komisie zo 7. apríla 2006, ktorým bola zamietnutá žiadosť C. P. Garcíu o voľné pracovné miesto na základe oznámenia KOM/2005/2969 a ktorým sa do zoznamu úspešných uchádzačov z výberového konania EPSO/B/23/04 doplnila poznámka informujúca útvary o tom, že žalobca nesplnil podmienky pripustenia k uvedenému verejnému výberovému konaniu, sa zrušuje. Komisia je povinná nahradiť trovy konania.

Abstrakt

Úradníci – Výberové konanie – Výberové konanie na základe kvalifikácie a skúšok – Podmienky pripustenia – Odborná prax

(Služobný poriadok úradníkov, príloha III článok 5)

Požiadavku odbornej praxe na účely pripustenia uchádzača k výberovému konaniu na základe kvalifikácie a skúšok na prístup do verejnej služby Spoločenstva treba vykladať výlučne s ohľadom na účely uvedeného výberového konania, ako vyplývajú zo všeobecného opisu úloh, ktoré sa majú plniť.

Pokiaľ ide o posúdenie, či obdobie činností v rámci doktorandského štúdia alebo postgraduálneho výskumu, teda činností, ktoré súvisia s danými úlohami, možno považovať za odbornú prax, má výklad oznámenia o výberovom konaní s ohľadom na osobitosti vnútroštátnych právnych úprav nevyhnutne za následok rozdiely v zaobchádzaní s uchádzačmi rôznej štátnej príslušnosti, a to práve vzhľadom na vnútroštátne rozdiely medzi postgraduálnymi systémami. Takéto činnosti treba považovať za požadovanú odbornú prax, ak sú na jednej strane skutočné a účinné, s výnimkou výskumných činností vykonávaných v rámci štúdia, ktoré sú také obmedzené, že sa javia ako okrajové a vedľajšie, a ak sú na druhej strane odmeňované, pričom výška odmeny, aj keď je nižšia ako minimálna garantovaná mzda, nemôže mať žiaden vplyv na kvalifikáciu odbornej praxe. Pre kvalifikáciu požadovanej odbornej praxe v zmysle oznámenia o výberovom konaní nie je rozhodujúce, že pracovnoprávny vzťah, či už ide o závislú činnosť, alebo o samostatnú zárobkovú činnosť, je podľa vnútroštátneho práva právnym vzťahom sui generis, ani aký je pôvod alebo označenie zdrojov, z ktorých sa odmena vypláca.

Okolnosť, že činnosti vo výskume mohli rozvíjať odbornú prípravu uchádzača a umožniť mu neskôr získať titul doktora, nemôže byť ako taká prekážkou ich kvalifikácie ako odbornej praxe v zmysle oznámenia o výberovom konaní.

(pozri body 64, 66, 67 a 70)

Odkaz:

Súdny dvor: 7. septembra 2004, Trojani, C‑456/02, Zb. s. I‑7573, bod 16

Súd prvého stupňa: 22. mája 1990, Sparr/Komisia, T‑50/89, Zb. s. II‑207, bod 18; 6. novembra 1997, Wolf/Komisia, T‑101/96, Zb. VS s. I‑A‑351, II‑949, bod 74; 16. marca 2005, Ricci/Komisia, T‑329/03, Zb. VS s. I‑A‑69, II‑315, bod 52