Language of document : ECLI:EU:F:2008:65

PERSONALDOMSTOLENS DOM

(andra avdelningen)

den 22 maj 2008

Mål F-145/06

César Pascual García

mot

Europeiska gemenskapernas kommission

”Personalmål – Allmänt uttagningsprov – Villkor för deltagande – Yrkeserfarenhet som erfordras – Beslut att inte rekrytera en sökande som är införd i förteckningen över godkända sökande – Uttagningskommitténs och tillsättningsmyndighetens utrymme för skönsmässig bedömning”

Saken: Talan väckt av César Pascual García (godkänd sökande i det allmänna uttagningsprovet EPSO/B/23/04 (EUT C 81 A av den 31 mars 2004, s. 17)) med stöd av artikel 236 EG och artikel 152 EA med yrkande om ogiltigförklaring av det beslut som fattades av generaldirektören för kommissionens Gemensamma forskningscenter (Ispra, Italien) att inte beakta sökandes ansökan till den tjänst som avses i meddelandet om lediga tjänster KOM/2005/2969 och att göra en anteckning på förteckningen över godkända sökande från uttagningsprovet EPSO/B/23/04 med upplysning till kommissionens tjänsteavdelningar om att sökanden inte uppfyllde villkoren för tillträde som fastställdes i meddelandet om uttagningsprovet.

Avgörande: Det beslut som fattades av generaldirektören för Gemensamma forskningscentret vid Europeiska gemenskapernas kommission den 7 april 2006 om att inte beakta César Pascual Garcías ansökan enligt meddelandet om lediga tjänster KOM/2005/2969 och om att göra en anteckning på förteckningen över godkända sökande från uttagningsprovet EPSO/B/23/04 med upplysning till kommissionens tjänsteavdelningar om att sökanden inte uppfyllde villkoren för tillträde till det uttagningsprovet ogiltigförklaras. Kommissionen ska ersätta rättegångskostnaderna.

Sammanfattning

Tjänstemän – Uttagningsprov – Uttagningsprov som bygger på både meriter och prov – Villkor för deltagande – Yrkeserfarenhet

(Tjänsteföreskrifterna, bilaga III, artikel 5)

Ett krav på att sökanden ska ha yrkeserfarenhet för att kunna delta i ett uttagningsprov till gemenskapsinstitutionerna som bygger på både meriter och prov ska enbart tolkas mot bakgrund av syftena med det ifrågavarande uttagningsprovet såsom dessa framgår av den allmänna beskrivningen av de uppgifter som ska utföras.

Med hänsyn till skillnaderna mellan medlemsstaterna skulle en tolkning av meddelandet om uttagningsprov mot bakgrund av skilda nationella lagstiftningar ofrånkomligen leda till att sökande med olika nationalitet behandlades olika vid bedömningen av den tid när personen i fråga genomfört doktorsstudier eller forskning som har samband med de uppgifter som ska utföras. Anledningen till detta är de olika nationella systemen för doktorsstudier. Sådan verksamhet ska anses utgöra yrkeserfarenhet som erfordras om det dels är fråga om reell verksamhet som verkligen har genomförts, dels är fråga om avlönad verksamhet. Det får inte vara fråga om forskning som bedrivits i samband med studier. Sådan forskning är så begränsad att den framstår som marginell och accessorisk. Storleken på lönen saknar betydelse för verksamhetens kvalificering som yrkeserfarenhet, även om lönen är mindre än minimilönen. Det avlönade eller icke‑avlönade anställningsförhållandets sui generis-karaktär enligt nationell rätt är inte heller avgörande för huruvida en verksamhet ska kvalificeras som yrkeserfarenhet som erfordras i den mening som avses i meddelandet om uttagningsprov. Detsamma gäller frågan varifrån medlen till ersättningen kommer och hur ersättningen betecknas.

Det förhållandet att forskningen har kunnat bidra till sökandens utbildning och har gjort det möjligt för denne att senare få doktorsgraden kan inte i sig utgöra hinder för att forskningen inte ska kvalificeras som yrkeserfarenhet som erfordras i den mening som avses i meddelandet om uttagningsprov.

(se punkterna 64, 66, 67 och 70)

Hänvisning till:

Domstolen 7 september 2004, Trojani, C‑456/02, REG 2004, s. I‑7573, punkt 16

Förstainstansrätten 22 maj 1990, Sparr mot kommissionen, T‑50/89, REG 1990, s. II‑207, punkt 18 ; 6 november 1997, Wolf mot kommissionen, T‑101/96, REGP 1997, s. I‑A‑351 och II‑949, punkt 74 ; 16 mars 2005, Ricci mot kommissionen, T‑329/03, REGP 2005, s. I‑A‑69 och II‑315, punkt 52