Language of document : ECLI:EU:F:2008:67

VIRKAMIESTUOMIOISTUIMEN MÄÄRÄYS

(ensimmäinen jaosto)

22 päivänä toukokuuta 2008

Asia F-107/07

Constantin Daskalakis

vastaan

Euroopan yhteisöjen komissio

Henkilöstö – Virkamiehet – Palkkaus – Henkilöstösääntöjen 7 artiklan 2 kohta – Korvaus väliaikaisuudesta – Tutkimatta jättäminen

Aihe: EY 236 ja EA 152 artiklan nojalla nostettu kanne, jossa Daskalakis vaatii komission nimittävän viranomaisen 28.6.2007 tekemän päätöksen kumoamista siltä osin kuin tässä päätöksessä evättiin häneltä henkilöstösääntöjen 7 artiklan 2 kohdassa tarkoitettu korvaus yhden vuoden ylittävältä ajanjaksolta.

Ratkaisu: Kanne jätetään tutkimatta. Asianosaiset vastaavat omista oikeudenkäyntikuluistaan.

Tiivistelmä

Kanne – Oikeudenkäyntiasiakirjojen tutkittavaksi ottaminen – Tutkittavaksi ottamisen arviointi asiakirjan esittämisen ajankohtana

(Ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimen työjärjestyksen 114 artikla; virkamiestuomioistuimen työjärjestyksen 78 artikla)

Kun oikeudenkäyntiväite koskee kannetta, joka on toimitettu virkamiestuomioistuimen kirjaamoon ennen virkamiestuomioistuimen oman työjärjestyksen voimaantuloa, on sovellettava yhtäältä virkamiestuomioistuimen 78 artiklassa tarkoitettuja menettelysääntöjä, muun muassa sitä sääntöä, joka vahvistetaan kyseisen artiklan 3 kohdassa, jossa virkamiestuomioistuin valtuutetaan ratkaisemaan asia määräyksellä pääasiaa käsittelemättä, ja toisaalta kanteen tutkittavaksi ottamisen sääntöjä, joihin viitataan ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimen työjärjestyksen, jota sovellettiin soveltuvin osin virkamiestuomioistuimeen työjärjestyksen voimaantuloon saakka, 114 artiklassa.

Määräaika oikeudenkäyntiväitteen esittämistä varten alkaa sekä ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimen työjärjestyksen 114 artiklassa tarkoitetussa että virkamiestuomioistuimen 78 artiklassa tarkoitetussa tapauksessa siitä hetkestä, kun kannekirjelmä annetaan tiedoksi. Näin ollen siinä tapauksessa, että tämä tiedoksianto on tehty ennen virkamiestuomioistuimen työjärjestyksen voimaantuloa, määräaika, jota on noudatettava, on välttämättä kyseisenä ajankohtana voimassa ollut määräaika, joka on seurausta ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimen työjärjestyksen määräyksistä. Näin ollen oikeusvarmuuden periaatteen mukaisesti virkamiestuomioistuimen työjärjestyksen voimaantulon lainmukainen vaikutus ei voi olla sen määräajan lyhentäminen, joka on jo alkanut työjärjestyksen voimaantulopäivänä ja joka koskee oikeudenkäyntiväitteen esittämistä erillisellä asiakirjalla.

Merkityksellinen päivämäärä sen tarkistamiseksi, onko tätä määräaikaa noudatettu, on se, jona oikeudenkäyntiväite esitettiin virkamiestuomioistuimelle, ei se, jona tämä oikeudenkäyntiväite annettiin tiedoksi kantajalle.

(ks. 23, 25 ja 26 kohta)

Viittaukset:

Ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuin: asia T‑47/92, Lenz v. komissio, 14.12.1992 (Kok. 1992, s. II‑2523, 34 kohta).

Virkamiestuomioistuin: asia F‑16/05, Falcione v. komissio, 26.4.2006 (Kok. H. 2006, s. I‑A‑1‑3 ja II‑A‑1‑7, 84 kohta); asia F‑82/06, Duyster v. komissio, 14.12.2007 (40 kohta, ei vielä julkaistu oikeustapauskokoelmassa) ja asia F‑80/06, Duyster v. komissio, 25.1.2008 (38–43 kohta, ei vielä julkaistu oikeustapauskokoelmassa).